Становище по проекта за бюджет на НЗОК за 2023 г.

Изпълнителният съвет на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ се запозна с предложения Проект за Законопроект за бюджет на НЗОК за  2023 г. и изразява следното становище:

В Приходи и Трансфери – заложени са средства от 7 027 213,6 хил. лв., или общо увеличение с 910 908,7 хил. лв.:

Здравноосигурителните приходи за 2023 г. са разчетени с ръст от 933 246,1 хил. лв. спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., от които:

Приходи от здравноосигурителни вноски, събирани от НАП – ръст от 527 337,4 хил. лв., в т.ч. са отчетени ефектите от увеличения размер на минималната работна заплата от 01.01.2023 г. – от 710 лв. на 780 лв., увеличеният максимален осигурителен доход на 3400 лв., считано от 01.04.2022 г., и ефектът от повишаването на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, считано от 01.04.2022 година. В очакваните приходи за 2023 г. е включено отражението на ефекта и от увеличаване стажа за пенсия на 3-та категория труд с 2 месеца годишно при жените и 1 месец при мъжете.

Разходи

Общо разходите по проекта на бюджет за НЗОК за 2023 г. са в размер на 7 027 213.6 хил. лв. или с 910 908.7 хил. лв. повече спрямо ЗБНЗОК за 2022 г.

Разходите за персонал за 2023 г. на НЗОК са в размер на 74 617.7 хил. лв. и са увеличени спрямо средствата по ЗБНЗОК 2022 г. с 12 294 хил. лв. Голяма част за увеличение на числеността на НЗОК във връзка с обезпечаване на обслужването на хора с увреждания по повод прехвърлянето на дейността от Агенция за социално подпомагане в НЗОК, които са мерки за намаляване разликите на възнагражденията на работещите в ЦУ на НЗОК и работещите в РЗОК, като тези средства бяха предвидени благодарение на представителя на КНСБ в Надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов.

Увеличени са средствата за първична извънболнична помощ /ОПЛ/, специализирана извънболнична помощ /МЦ/, медико- диагностични дейности /МДД/, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специфични медицински цели, за други здравноосигурени плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална осигуреност.

Най-много с 317 550,5 хил. лв. за 2023 г. са увеличени средствата за болнична медицинска помощ. Надяваме се в хода на преговорите за НРД да бъдат увеличени цените на клиничните пътеки, които са най-масови и най-недооценени.

Със средства за БМП се предвижда през 2023 г. да се осигури финансирането на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината за прилагане на чл. 55, ал.2, т.3в от Закона за здравното осигуряване, както и за финансиране по реда на чл.45, ал.2а от Закона за здравното осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за болнична медицинска помощ, определени многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ във връзка с чл.55, ал.2, т.3в от Закона за здравното осигуряване.

Имаме притеснение, че увеличените средства за болнична помощ около 10 на сто няма да даде възможност за достигане на минималните начални възнаграждения по категории персонал към ОКТД 2022.

Надяваме се, че разчетените средства за болнична помощ ще дадат възможност за достигане на минимални основни заплати по категории персонал в КТД в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 г.

Проектът за Бюджет на НЗОК 2023 г. не предлага провеждане на реформа в здравеопазването, но ще донесе повече средства в системата и надяваме се по-високи възнаграждения на работещите.