ИССИО проведе национална работна среща по проект MESMER+ 2022-2024 г.

Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ организира днес, 4 юли, Национална работна среща – лаборатория за политики на тема „Участие и представителство на организациите от социалната и солидарната икономика в социалния диалог – предизвикателства, препоръки, сътрудничество и роля на социалните партньори“, в рамките на проект MESMER+ 2022-2024 г.

Проектът, в който ИССИО е партньор, има за цел да изследва и осъществи актуално задълбочено картографиране на дейността и представителството на участниците в социалната икономика – както от страна на работодателите, така и от страна на работниците и служителите – в рамките на институциите за социален диалог и различните системи на индустриални отношения в девет европейски държави: България, Белгия, Франция, Италия, Ирландия, Северна Македония, Полша, Испания и Швеция. Това картографиране обединява няколко измерения включително институции, ключови участници, разнообразие от практики и процеси.

Националните работни срещи, провеждани във всяка държава, участваща в проекта, служат за събиране на информация и обратна връзка от заинтересовани страни на национално ниво като представители на министерства, организации на социалната икономика, синдикати, организации на работодатели и експерти.

Работната среща се фокусира върху събиране на мнения и обмен на идеи за силните и слабите страни на действащите национални системи за индустриални отношения и социален диалог, особеностите и трудностите, които срещат социалните предприятия, и препоръки за възможни решения чрез промени в законодателството и ролята на социалните партньори – синдикати, работодатели, национални и местни власти в управлението на тези процеси.

В срещата активно се включиха 25 участници, сред които експерти по социална защита на КНСБ, изследователи от ИССИО, представители  на БСК, АХУ, Националния съюз на ТПК, ФНСЗ към КНСБ, кооперации, социални предприятия, неправителствени организации и др. Подготвени бяха препоръки за национална позиция на участвалите заинтересовани страни, адресирана към националните и местните власти. Събраните идеи и опит по време на дискусията ще бъдат отразени в националния доклад и анализите по проекта.

Повече информация за проекта: www.diesis/coop/mesmerplus