ЕС намалява 50 пъти разрешената експозиция на азбест, но до 2029 г.

На 27 юни бе дадено съгласие за подобряване на защитата на работниците в ЕС от азбест. ЕК приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите-членки, относно предложението ѝ за актуализиране на Директивата на ЕС относно азбеста на работното място. Това бележи важна стъпка към по-добра защита на работниците от рисковете от излагане на азбест. Това е част от цялостния подход на Комисията за по-добра защита на хората и околната среда и осигуряване на бъдеще без азбест.

Защитата на работниците от азбест, причиняващ рак, ще бъде значително подобрена, налице обаче е опасност мярката да бъде въведена твърде късно, за да защити онези, които участват в санирането на сгради, подобрявайки енергийната ефективност, част от Зелената сделка на ЕС.

Всяка година в ЕС около 90 000 души губят живота си от рак, свързан с азбеста, което го прави водещата причина за смъртни случаи на работното място. Между 4 и 7 милиона работници в ЕС са изложени на азбест и се очаква този брой да нарасне с 4% през следващото десетилетие.

Границата на професионална експозиция на азбест в целия ЕС трябва да бъде определена на 2000 влакна/m³ след тристранни преговори между Европейската комисия, Съвета и Парламента.

Новата граница е 50 пъти по-ниска от настоящата експозиция от 100 000 влакна/m³, но периодът на прилагане е твърде дълъг:

  • след две години страните членки трябва да намалят текущата граница на експозиция до 10 000 влакна/m3;
  • едва след шест години държавите ще трябва да намалят границата на експозиция до 2000 влакна/m3.

С преразглеждането на европейската директива относно азбеста на работното място ще бъдат променени и методите за измерване на азбестови влакна. Държавите членки ще имат шест години, за да въведат постепенно метода на електронната микроскопия, който е по-модерен и точен в измерването на нивото на азбестови влакна на работните места.

КНСБ припомня, че изпрати свое становище до МТСП и МЗ за ускорено транспониране в националното законодателство на промените в Европейските директиви по БЗР относно защитата на работниците от рисковете, свързани с експозиция на канцерогени или мутагени по време на работа. В нейния обхват се включват и токсични за репродукцията вещества по време на работа, в следствие на което бе сформирана междуведомствена работна група, която за съжаление все още не е провела срещи.

Заедно със своите европейски синдикални партньори КНСБ продължава да настоява държавите членки, сред които е и България, да не чакат до края на периода за транспониране на промените в националните си законодателства и да въведат долната граница в сила във възможно най-кратки срокове.