Федерация Лека промишленост участва в Комитета по социално сътрудничество за текстил, облекло, кожи и обувки в ЕК

Председателят на Федерация Лека промишленост Цветелина Милчалиева участва в провелия се на 4 юли Комитет по социално сътрудничество за браншовете текстил, облекло, кожи и обувки в Европейската комисия.

В дневния ред на заседанието, което протече в хибриден формат, беше заложен преглед на моментното състояние на браншовете от страна на европейските синдикални и работодателски организации. Целта бе да се проследи напредъкът по съвместната работа с Европейската комисия по стратегията за текстила, Директивата за дружествената отговорност и Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне. Другите точки от дневния ред бяха свързани с изискванията за екодизайн към производителите, заложени в стратегията, продажбите чрез интернет и свързаните с това законови основания, търговските взаимоотношения по веригата за доставки и кратък преглед от страна на IndistriALL Europe по приключилия проект за Югоизточен регион в текстил, облекло, кожи и обувки.

Милчалиева изрази позицията от страна на синдикатите в България при разглеждането на точката за дружествената отговорност. Тя акцентира върху необходимостта от засилване вниманието на Европейската комисия по отношение ролята на синдиката в процеса на мониторинг по спазване на социалните стандарти в предприятията. Председателят на Федерация Лека промишленост заяви, че е необходимо в стратегията да бъде заложено по-категорично участието на синдикатите, като гарант за спазване на правата на работещите и осигуряване на устойчивост на производствата през най-съществения фактор за това – работната сила. Тя посочи, че е необходимо да се създава среда за работещите, която да осигури съвременни условия на труд и иновативни пространства, където знанието и умението да са гарант за преносимост в професията. “Трябва да се стремим във всички европейски нормативни актове да се дава предимство на социалното партньорство, като основно преимущество на конкурентоспособността на предприятията за високо прогресивно заплащане на труда”, каза Милчалиева.

Тя разясни спецификата на настоящата ситуация в България, свързана с политическа нестабилност, нарастващи неравенства и ролята на социалните партньори в регулиране на тези взаимоотношения, включително през Европейската законодателна рамка. Милчалиева постави въпроса за хармонизиране на законодателните мерки, заложени в Директивате за дружествената отговорност и Директивата за адекватните минимални работни заплати, което да доведе до конкретни стъпки, гарантиращи, че компаниите по веригите за доставки имат отговорно поведение към подизпълнителите си и гарантират спазването на човешките, трудовите, социалните и синдикалните права на работещите в тях. За това е необходимо въвеждане на мониторинг на социалните стандарти чрез сертифициране по социални критерии, което трябва да бъде поставено като възможност на лигитимните представители на работещите, страни по колективното договаряне  – синдикатите. Това ще гарантира, че устойчивото производство при създаване на продукти и услуги е свързано и с отговорно бизнес поведение, което не нарушава човешките и работническите права.

Милчалиева засегна и въпроса с уменията на работещите, за да посрещат всички нови изисквания, които се налагат в производствата, и как да се гарантира, че обучението и допълнителната квалификация ще гарантират тяхната бъдеща заетост.