Колективен трудов договор в сферата на социалните дейности бе подписан в Бургас

Колективен трудов договор в сферата на социалните дейности бе сключен днес, 12 юли, в Бургас. На подписването му присъстваха кметът Димитър Николов, зам.-кметът Йорданка Ананиева, Мая Казанджиева, директор на Дирекция “Здравеопазване, социални дейности и младежки политики”, Вани Георгиева, председател на СО на КНСБ при „Домашен социален патронаж“, представители на Регионалния съвет на КНСБ в Бургас и представители на КТ „Подкрепа“ – Бургас.

Колективният трудов договор предвижда два дни допълнителен платен годишен отпуск за социалните асистенти към „Асистентска подкрепа“. Осигуряват се и средства за работно облекло „Асистентска подкрепа“. При встъпване в брак се предоставят 4 работни дни допълнителен отпуск и 3 работни дни при смърт на член на семейството.

За членовете на синдиката и присъединилите се към КТД са предвидени допълнителни средства за Деня на социалния работник и Рождество Христово. Новият колективен договор предвижда по-висок размер на средствата, отпускани за работно облекло, съгласно НКПД на служителите и работниците в сферата на социалните дейности.

Договорено бе още основното и допълнителните трудови възнаграждения на членовете на синдиката, страна по КТД, да са в размер не по-малък от тези на работниците и служителите, осъществяващи социални услуги и дейности според Наредбата за стандартите за заплащане на труд на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Сред договореностите, залегнали в подписания КТД, са и обучения, съгласно Закона за социалните услуги чл. 120 ал. 1, както и община Бургас да осигурява финансови средства за обучения на работниците и служителите, съгласно потребностите за обучение на съответната социална услуга.