Издадена бе брошура по проекта BLER 2.0, на който ФНСМ е партньор

Информационна брошура, която разяснява представителството на служителите на ниво борд, как се създава Европейски съвет на служителите, какви са предимствата му, бе издадена по проекта BLER 2.0. Партьор по него е Федерацията на независимите синдикати на миньорите.

С текста на брошурата, която е достъпна на осем езика, можете да се запознаете тук.

Публикуваме информацията:

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НИВО БОРД И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ- ИЛИ КАК ДА ИЗДИГНЕТЕ СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ НА ПО-ВИСОКО НИВО

Работите ли в голяма компания? Опитвате ли се да се застъпвате за служителите чрез активно участие в синдикати или други форми на участие и диалог? Вашият работодател не желае ли да уважава синдикатите или в най-добрия случай да ги толерира, без да ги включва в никакви механизми за договаряне или колективно управление? По-долу ще намерите много информация за някои решения, които могат да послужат на вас и вашите колеги да засилите представителството на служителите пред работодателя. В зависимост от типа
компания, за която работите, и позицията ви, тази информация може да помогне за укрепване на гласа на работниците и преодоляване на ежедневните проблеми, свързани със слабата им позиция в повечето компании.
ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?
Това са информационни и консултативни органи, чиито членове, представители на служителите от различни страни, се срещат с представители на работодателите, за да обсъдят различни въпроси, важни за дейността на компанията – например планове за преструктуриране или развитие на компанията. По този повод работодателят е длъжен да запознае представителите на работниците и служителите с текущата икономическа ситуация в корпорацията. Най-важното е, че въпросите, по които се провеждат консултациите, трябва да имат влияние върху ситуацията в компании, разположени в повече от една държава, в която корпорацията оперира, и следователно трябва да бъдат транснационални по своя
характер. В момента има около 1100 европейски съвета на служителите.
В КОИ КОМПАНИИ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?
Европейските съвети на служителите могат да бъдат създадени в компании с общо най-малко 1000 служители в страните от Европейското икономическо пространство (т.е. Европейския съюз, Норвегия и Исландия). Допълнително важно условие е такъв работодател да има най-малко 150 служители във всяка от поне две държави от Европейското икономическо пространство.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?
Компетентните делегати, добре подготвени за ролята си в европейските работнически съвети, могат да извлекат много ползи за себе си и за другите служители от участието си в тези органи. Най-важните от тях са:
• Навременен достъп до стратегически планове за действие на ръководството на компанията, които могат да окажат сериозно влияние върху позицията на служителите в различни страни.
• Вникване в икономическото състояние на компанията и по този начин по-добро разбиране на причините, които стоят зад определени управленски решения.
• Възможност за директно предоставяне на обратна връзка за планираните стъпки към централното ръководство на корпорацията.
• Принуждаване на представителите на централния борд да помислят за планираните стратегически решения – макар и само защото трябва да се подготвят да представят плановете на съвета и да ги обяснят подробно.
• Проверка на слухове относно планирани дейности на борда.
• Обмяна на опит (също и по време на неформални срещи) с представители на служителите от други държави, запознаване с добри практики по отношение на условията на работа и социалния диалог.
• Засилване на трансграничната солидарност с представители на служители от други държави.
• Придобиване на компетенции, полезни за провеждане на консултации, придобиване на умения за представяне на аргументи, които укрепват позицията на представителите на служителите.
КАКВИ СА ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СЪВЕТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?
Трябва да се има предвид, че европейските работнически съвети са консултативни органи и тяхната роля не е да водят преговори, които биха довели до някакъв колективен договор. Следователно тяхната сила на влияние може да бъде разочароваща за някои хора. От друга страна, законът не забранява разширяването на компетентността на Съвета. Има случаи, в които съветите сключват рамкови споразумения, които допринасят за изравняване на стандартите по отношение на условията на труд между компании, разположени в различни държави.
Дали обаче такива договори ще бъдат сключени ще зависи от откритостта на работодателя и от преговорната сила и решителност на представителите на работниците и служителите. Това несъмнено ще бъде подпомогнато, от една страна, от организационна култура, която приема сериозно участието на служителите и, от друга страна, от силни и смели синдикати, действащи в компанията.
Друго голямо ограничение е, че съветът разглежда само транснационални въпроси, които засягат служители от повече от една държава. Понякога работници от страни с по-слаб социален диалог се опитват да включат в дневния ред на Съвета онези въпроси, които не са съгласувани с националното ръководство, и това може да се противопостави на представители на работодатели или колеги от други страни. Въпреки това, тези въпроси може би могат да бъдат представени като рамкирани в по-широка, транснационална перспектива. Може да е полезно да разберете дали служителите в компании, разположени в други държави, имат подобни проблеми.
ПЪРВИТЕ СТЪПКИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Първо, европейският работнически съвет може вече да съществува във вашата корпорация, например, ако той съществува в голям брой европейски страни от дълго време и сравнително наскоро е започнал да работи във вашата страна. В такъв случай трябва да се свържете с делегати на Съвета от други държави и да преговаряте с вашия работодател за промяна на споразумението, уреждащо Съвета, за да включите делегати от вашата страна. От друга страна, ако съветът все още не съществува, ще трябва да се ангажирате малко повечеи да предприемете следващите стъпки:
• Посочете броя на работниците, наети във вашата страна и в поне още една държава от Европейското икономическо пространство и местоположението на централата на корпорацията.
• Подгответе писмено искане за преговори за създаване на съвет със служители от компании в други държави и влезте в преговори с работодателя.
• Много организационни подробности за функционирането на съвета ще бъдат обсъдени и включени в договора, сключен с работодателя – напр. честотата на срещите, мястото, където се провеждат. Съставът на Съвета трябва да отразява съотношението на заетостта в различните страни, в които компанията оперира.
• Ще е необходимо да придобиете познания за принципите, по които работят европейските съвети на служителите – запознайте се с Директива 2009/38/ЕО, както и със закона за съветите, които действат във вашата страна; Делегатите на Съвета трябва също така да са запознати с ключови въпроси, свързани с трудовото право, търговското право и да се интересуват от пазарната ситуация на компанията и цялостната картина на индустрията, в която компанията оперира.
Всичко това е важно, за да бъдат те компетентни участници в Съвета, способни да водят конструктивни разговори с работодателя си.
Можете да намерите повече информация за европейските съвети на служителите на следния линк: https://www.ewcdb.eu/
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НИВО БОРД КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НИВО БОРД?
Това е специфичен начин на участие на работниците и служителите в съвместното управление на компанията, което предполага членство на представители на работниците и служителите в законовите управителни и/или надзорни органи на дружеството. Това включва, в така наречения дуалистичен модел, съвета на директорите и надзорния съвет, а в монистичния модел – съвета на директорите. Степента на това участие варира в различните държави и в зависимост отzпреобладаващия модел на корпоративно управление. Най-често срещаното решение е да се позволи на представители на служителите да участват в надзорния съвет според дуалистичния модел, който е разпространен в повечето страни, т.е. такава, в която има управителен съвет и контролен орган.
В КОИ КОМПАНИИ МОЖЕ ДА СЕ НАЗНАЧАВА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ?
Ситуацията е много по-сложна, отколкото в случая с европейските работнически съвети, тъй като няма общо законодателство на ЕС, което да регулира този въпрос. Всяка държава е приела различни решения, въпреки че преобладаващият принцип е, че служителите в компании, които са частична или изцяло държавна собственост, имат право на свои представители. Такъв е случаят между другото в Испания, Полша, Словакия, Словения и Сърбия. Освен това в някои страни частните компании също са задължени да включват представители на служителите на ниво борд, обикновено когато е надвишен определен праг на броя на служителите, какъвто е случаят в Словакия и Словения. И в двете държави прагът е относително нисък (50 служители). За съжаление в България или Турция няма законов механизъм за представителство на работниците и служителите, въпреки че там представителите на служителите имат право да участват в общото събрание на акционерите. Освен това липсата на правно задължение за осигуряване на представителство на служителите не изключва възможността за съществуването му, ако компанията сериозно се отнася към участието на служителите.
КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НИВО БОРД ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ?
Трудно е да си представим по-високо ниво на участие на служителите, отколкото когато те участват в управителните и надзорните органи на компаниите – дори ако по правило те никога не представляват мнозинство и поверените им функции често са ограничени до сферата на човешки ресурси и връзки със синдикатите. По-конкретно, представителството на служителите в борда може да има следните предимства за служителите:
• Влияние върху определени решения на органите на компанията, особено тези, които се отнасят до правилата за наемане и възнаграждение на служителите (заплати, бонуси, изчисляване на работното време, използване на различни форми на договори, правила за безопасност на труда).
• По-добро познаване на ситуацията в компанията, по-добро разбиране на процедурите и решенията на ръководните и надзорните органи, изграждане на взаимно доверие между работодатели и служители.
• Способността на служителите на работодателя да предоставят обратна връзка по-ефективно, да артикулират по-ясно своята позиция по проблемите и предизвикателствата на компанията.
• Участието на ниво борд, което обикновено е придружено от избори на представители на служителите, включващи всички служители, може да бъде своеобразна лаборатория на индустриалната демокрация, която може да се превърне в изграждане на култура на рационален диалог и доверие и в дългосрочен план да има положително въздействие върху други сфери извън икономиката, наред с други неща към политически и социални процеси.
Освен това си струва да се споменат значителните ползи от гледна точка на работодателя, които могат да бъдат добър аргумент за служителите да въведат или засилят представителството на служителите на ниво борд:
• Намаляване на напрежението между служители и ръководство, намаляване на конфликтите, стачките и други индустриални действия.
• По-голяма ангажираност на служителите в делата на компанията, по-добра мотивация за работа.
КАКВИ СА ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НИВО БОРД?
Преди всичко, за да функционира тази форма на представителство на служителите ефективно и без смущения, цялостното състояние на социалния диалог в компанията също трябва да се представи положително. Натрупаните конфликти, недоверието и липсата на съгласие от двете страни ще доведат и при песимистичен сценарий дори ескалират до управителния или надзорния съвет. Следователно не е добра форма на участие в ситуация, в която служителите и техните представители са силно противопоставени на ръководството на компанията.
Участието в съвместното управление на компанията изисква високо ниво на компетентност на представителите на работниците и служителите – познаване на законите, регулиращи дружествата, трудовото законодателство или пазарната ситуация в бранша. В някои страни то дори е официално удостоверено и само тези, които могат да демонстрират достатъчно ниво на знания, могат да участват в тази форма на участие. От друга страна, дори добрата подготовка за тяхната роля не гарантира, че представителите на работниците и служителите ще бъдат правилно включени в съвместното управление на компанията – много зависи от отношението на работодателите. Понякога на представителите на служителите в надзорния съвет или борда на директорите се поверяват проблемни области, които са маргинални от гледна точка на дейността на компанията, като например отношенията със синдикатите. Дали ще успеят да развият достатъчно силна позиция зависи до известна степен от способността за договаряне и решителността на служителите. Необходимостта от корпоративна поверителност също е важно ограничение, което означава, че много въпроси, обсъждани в борда или надзорния съвет, не могат да бъдат съобщени на останалите служители. Необходима е дискретност и въздържане от предаване на информация, което в някои случаи води до психологическо напрежение сред представителите на служителите или напрежение между тях и техните колеги.
ПЪРВИТЕ СТЪПКИ КЪМ УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НИВО БОРД
Поради факта, че няма законодателство на ЕС, което да предоставя минимални правни стандарти по отношение на участието на работниците, подробната информация трябва да се проверява за всяка държава по държава – което също варира значително в различните държави. Те са различни в държавните предприятия (където несъмнено ще бъде по-лесно за служителите да участват в съвместно управление) и в частните компании. Можем да ви препоръчаме първо да се запознаете подробно със законите, регулиращи тази област във вашата страна, и с устава на компанията, а след това, в съответствие със съществуващите процедури, да преговаряте с работодателя за включването на представители на служителите в участие на ниво борд.
За да започнете, посетете следния уебсайт: https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2