КНСБ обсъди с министър Шалапатова приоритетите в социалната сфера

Доходите, Националният план за насърчаване на заетостта през 2023 г., необходимостта от актуализиране на формулата за определяне на Линията на бедност и от спешно транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на Колективното трудово договаряне, приемането на дефиниция за енергийна бедност, безопасните и здравословни условия на труд.

Това бяха част от темите, които КНСБ повдигна по време на провелата се вчера среща на ръководството на конфедерацията с министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и нейния екип. На разговорите присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Даниела Алексиева, Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, главният икономист и директор на ИССИО Любослав Костов, националните секретари Величка Микова, Иванина Янкова и Александър Шопов, консултантът по социално осигуряване и подпомагане Асия Гонева, както и заместник-министрите Гинка Машова, Николай Найденов, Мая Василева и Десислава Стоянова.

Президентът на КНСБ заяви категоричната позиция на КНСБ за пълно и ефективно въвеждане в законодателството ни на изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на Колективното трудово договаряне и разработване на Национален план за действие за повишаване на покритието на наетите с КТД. Той повдигна и темата за ратификацията на Конвенция 154 на МОТ за насърчаване на Колективното трудово договаряне и на Конвенция 151 относно защита правото на организиране и реда за определяне на условията при постъпване на държавна служба и транспонирането им в националното законодателство. Обсъдени бяха и спешните действия относно ратифициране на Конвенция №190 на МОТ относно насилието и тормоза на работното място.

Основна тема бе и действията, които следва да бъдат предприети от страна на държавата за гарантиране правото на сдружаване на работниците и служителите в синдикални организации и упражняването му по места, а деянията, насочени срещу правото на сдружаване и упражняване на синдикални права, да бъдат криминализирани чрез промяна в Наказателния кодекс.

За пореден път бяха заявени очакванията на КНСБ за привеждане на правните регулации за полагане на извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време в Кодекса на труда и ЗДСл в съответствие с Конвенция №1 на МОТ за работното време и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време. Изтъкната бе необходимостта от възстановяване на работата по Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

КНСБ настоя и за спешно свикване на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на който да бъде разгледан проектът на Национален план за действие по заетостта 2023 г. с оглед неговото приемане веднага след одобрението на второ четене на Закона за държавния бюджет на Република България за тази година през следващата седмица. Още през август следва да започне и изпълнението на заложените в Националния план програми и мерки, предвид оставащите само 5 месеца до края на годината. Страните се обединиха около необходимостта от разработване и приемане на нов Закон за заетостта, който да съответства на динамичните промени на трудовата заетост и бързата адаптация на трудовия пазар.

По време на разговора беше обсъдена необходимостта от прилагане на нови инструменти и политики по отношение на ученето през целия живот, в т.ч. чрез въвеждането на трипартитни секторни фондове за квалификация и преквалификация, откриването на индивидуални сметки за обучение, както и въвеждането на индивидуални кредитни карти за продължаващо професионално обучение. Ръководството на КНСБ настоя и за спешно стартиране на заложената в НПВУ програма за обучение на заети и безработни лица по дигитални компетентности.

Посочено бе и настояването на КНСБ за актуализиране на формулата за определяне на Линията на бедност. Проектът на Постановление предвижда през 2024 г. тя да е в размер на 526 лв. С цел постигането на прецизност и най-вече адекватност при определянето ѝ според конфедерацията е редно да се предприеме възстановяване на инструмента за коригиране с инфлацията (базиран на малката потребителска кошница). КНСБ счита, че обективната Линия на бедност за 2024 г. трябва да бъде 646 лв.

Основна тема бяха и въпросите за усъвършенстване на трудовото законодателство с акцент върху безопасните и здравословни условия на труд.

Министър Шалапатова подчерта ролята на държавата за насърчаване на социалния диалог с цел да бъде по-конструктивен и да предлага устойчиви решения за повишаване на качеството на живот. Двете страни се обединиха около мнението, че развитието на колективното трудово договаряне е сред най-ефективните инструменти за повишаване на доходите и подобряване на условията на труд, който допринася и за преодоляване на неравенствата и постигане на по-голяма справедливост на пазара на труда.