Позиция относно проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за 2024 г.

Публикуваме Позиция на КНСБ относно проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за страната за 2024 г., представена днес в Комисията по доходите и жизненото равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

На 28.06.2023 г. на Портала за обществени консултации на Министерски съвет бе оповестен проект на постановление на МС за определяне линията на бедност за 2024 г. Предложеният в Постановлението размер е 526 лв., или увеличението е с 4.4%.

Известно е, че през 2019 г. бе приета  Методиката за определяне линията на бедност с ПМС 241/24.09.2019 г. Съгласно тази Методика размерът на линията на бедност за страната се определя, като се използват данните за линията на бедност от изследването на SILC (Евростат) за предходната година, след което размерът се индексира с цените на малката по състав кошница за декември на предходната година на годишна база.

През 2021 г. споменатата Методика за определяне на линията на бедност за страната бе променена  (с Постановление № 277 на МС от 12.08.2021 г., ДВ, бр. 68 от 2021 г.) , като корекцията за индексиране с цените за малката по състав кошница за декември на предходната година се отмени. Целта на изменението бе размерът на линията на бедност в България да се определя единствено от изследването на Евростат„ Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)”.  Както е известно,  изследването на SILC се осъществява на база доходите от годината преди предходната, т.е. на практика равнището на ЛБ по Евростат отразява състояние на доходите от 2021 г.,  а тя ще се прилага през 2024 г.

Оповестеното предложение за актуализация на линията на бедност за 2024 г. е в размер на 526 лв., като е използвана  линията на бедност, определена в изследването EU-SILC за 2022 г., което, както бе отбелязано по-горе, ще отразява състояние от преди три години (60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица от 2021 г.).

Очевидно е наличието на твърде голям времеви лаг между годината на изследване на доходите и годината, към която се прилага линията на бедност (референтната година на дохода е 2021, годината на провеждане на изследването е 2022, а годината на прилагане на линията на бедност е 2024).

КНСБ приема, че от статистическа гледна точка е предимство да се използват данните на EU-SILC, защото предполагат по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка. Същевременно ще отбележим, че в условията на ускорена инфлация в периода 2021-2022 г. общият доход средно на лице от домакинство нараства с 16.9% спрямо 2021 г., а разходите с 19.1% (по данни на НСИ). Затова при наличието на подобно по-екстремно нарастване на цените е напълно обективно да се прилага и коректив за индексиране с натрупаната инфлация на базата на актуални данни. А и по принцип прилагането на подобен коректив дава доста по-обективна и близка до действителното състояние на доходите картина.

КНСБ счита, че с оглед постигането на прецизност и най-вече адекватност при определяне на линията на бедност е редно да се предприеме:

  1. Промяна на методика, като се възстанови инструмента за коригиране с инфлацията (базиран на малката потребителска кошница) на данните на EU-SILC за ЛБ, защото този критерий има важно значение, особено в ситуацията на по-високи от обичайните стойности на инфлацията. Използването на този инструмент частично ще покрива натрупаната инфлация, отчитайки ценовата динамика и потреблението най- вече на нискодоходните домакинства.

При това положение изходните данни за изчисление на ЛБ-2024 са:

  • ЛБ на еквивалентна единица (SILC-2022) – 526 лв. месечно
  • ИЦМК (декември 2022-декември 2021) – 22.8%

Или –  обективната Линия на бедност за 2024 г. трябва да бъде 646 лв. (526 х 122.8%). Този размер  ще осигури ръст на ЛБ с 28.2% и така частично ще компенсира консумираната средногодишна инфлация и през 2023 г.

  1. В тази връзка, КНСБ продължава да настоява методиката за определяне на линията на бедност сериозно да се прецизира, като се дефинират минималните потребности, които да гарантират определен социален минимум на лице от домакинство. Целта на ЛБ, особено в условията на България, е не само да дава ориентир за равнището на бедност, а да насочва и политиките, осигуряващи финансова подкрепа на нуждаещите се. В този смисъл КНСБ счита за належащо да се осъществява ежегодна оценка/проверка на адекватността на размера на ЛБ, като се прави съпоставка с целево разработена потребителска кошница, която да гарантира социалния минимум на лице от домакинство.

В заключение, КНСБ не приема подхода за определянето на размера на линията на бедност и няма да подкрепи така предложения проект на постановление на МС в тази връзка.