Становище на НФЕ относно Териториалните планове за справедлив преход

Публикуваме Становище на Национална федерация на енергетиците относно одобрението на предложените Териториални планове за справедлив преход, изпратено до министъра на енергетиката Румен Радев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков.

 

С одобрението на така предложените Териториални планове за справедлив преход (ТПСП) фактически се поемат ангажименти за по-ранното извеждане от експлоатация на мощности в комплекса “Марица-изток”, което е предпоставка за тежки социални проблеми, но и за нови кризи при доставката на електрическа енергия.

Въпреки че вече не се предвиждат значими съкращения на работни места към 2026 година, очакването за това, че „най-малко 12 хил. работни места ще трябва да бъдат прехвърлени към други икономически сектори поради намаляване на търсенето на въглища от ТЕЦ-овете“ представлява значителна промяна, която ще има въздействие върху работната сила още сега. Същевременно „оценката за необходимата наличност от около 1 GW инсталирани мощности след 2030 г.“ от една страна, предполага твърде стръмно намаление на електропроизводствените мощности още от следващите 1-2 години, а от друга, предполага наличие на твърде ограничени капацитети, работещи на местни въглища към 2030 година.

Известно е, че многобройните фотоволтаични инсталации са безполезни през тежките зимни месеци, но дори и през лятото те усложняват балансирането на електроенергийната система у нас, а България все повече зависи от съседите си. Процесът на изграждане на компенсиращи  инсталации за съхранение на енергия и динамично управление на капацитети е продължителен и изисква големи инвестиции. По същия начин стои въпросът с адаптиране на цялата мрежова инфраструктура за работа при наличие на голям дял ВЕИ. Отделно считаме, че е твърде съмнително реализацията на огромен обем инвестиции във ВЕИ в кратките срокове до 2030 година, за които постоянно се настоява за допълнителни облекчения и държавни помощи.

Недопустимо е преди да се осигурят техническите и организационни средства за работа при новите условия да се спира работата на съществуващите енергийни мощности на въглища, които са ключови, както за гарантиране на товара през зимата, така и за системно балансиране през цялата година.

Към това трябва да се добави усложнената външнополитическа среда в региона, която създава допълнителни предпоставки за кризи в енергийните доставки, както на природен газ така и на материали за реализация на новите проекти. Това прави необяснимо защо в този момент държавата ни поема ангажименти за спиране на единствените надеждни и изцяло национални източници на електрическа енергия!

Подчертаваме отново, че въведените модерни системи за очистване на вредните емисии и подобрените производствени практики в основните ни централи са ограничили до минимум здравния риск от работата им. Ясно е че вредно влияние върху здравето на хората имат други доминиращи фактори, които само ще засилят въздействието си при ранно спиране на ТЕЦ в комплекса “Марица-изток”.

Ние настояваме да се приложат механизми за запазване на значително по-висок стратегически резерв от генериращи мощности на въглища, чрез който единствено може да се гарантира национална енергийна независимост в близките две десетилетия.

Противоречивите вътрешнополитически позиции и външно настояване за бързо спиране работата на въглищните централи вече възбудиха социалното напрежение във въглищните региони. Предложените мерки в ТПСП не допринасят за убеждаване на хората, че ще бъде осигурен справедлив преход. Общото позоваване на потенциала за развитие на паралелна заетост и предприемачество не може да вдъхне увереност за устойчиво бъдеще. Заявленията, че инвеститорите в нови ВЕИ обекти ще имат нужда от работна сила също не могат да са алтернатива – при експлоатацията на фотоволтаичните инсталации има твърде ниска заетост, а при изграждането им ангажимента за наемане на хора е в рамките на твърде къс период.

Според нас в предложените ТПСП липсват видими стабилни индустриални субекти, към които да се ориентират усилията за преквалификация на по-младите хора, още преди да започне процесът на съкращения.

Не се отчита различната квалификация на заетите работници, нито възрастовите групи на заетите лица. Настояваме за планиране на средства за достойни компенсаторни пакети за ранно пенсиониране на хората с дълъг стаж в Комплекса и преминали възрастовата граница от 50 години. За по-младите и тези с по-къс стаж също следва да се предвижда компенсация при съкращаване освен ако не им се предложат нови адекватни условия за работа в друго индустриално предприятие.

Подчертаваме, че заявените намерения за широко финансиране на дейности по преквалификация не отговарят на реалните нужди на хората, а по-скоро ще се превърне за пореден път в източник за финансиране на консултантски дейности без реален икономически принос. В тази връзка отбелязваме, че досега не се търси използване на опита на специализираните центрове за професионално развитие на синдикати и работодатели, а се залага на „създаването на центрове за Професионално образование и обучение“, т.е. на нови структури с дублиращи функции.

Настояваме мерките по Стълб 2 да бъдат развити много по-конкретно по отношение на новите работни места и периодите на тяхното разкриване, както и те да бъдат съпроводени с национални мерки за компенсиране на заетите лица с дълъг стаж във въгледобива и свързаните с него енергийни производства.

Подкрепяме търсенето на нови възможности за индустриални производства, включително и развитието на икономиката, базирана на водород, но считаме, че тенденциозно се подценява потенциала за работа с въглищата като енергиен ресурс.

Въпреки че европейските регламенти не отхвърлят изцяло възможностите за използване на въглищата, като оставят възможностите за разработване на ниско емисионни приложения, предложените ТПСП не отчитат новите технологични възможности за използването на въглища. Ние настояваме да се проучат възможностите за улавяне и съхранение на СО2, както и възможностите за газификация на въглищата, преди да се премине към предлагане на терените на мините за фотоволтаични или ядрени централи. Считаме, че планираните дейности за научноизследователска и развойна дейност следва да се насочат с приоритет към пълното използване на потенциала на въглищата като енергиен ресурс.

 

Както винаги досега Национална федерация на енергетиците – КНСБ ще подкрепя усилията на работещите в Комплекса “Марица-изток” за защита на работните места, сигурността на енергийната система и просперитета на региона!