Становище по проект на Териториални планове за справедлив преход

Публикуваме Становище на КНСБ относно проект на ТПСП на областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, изпратено до министъра на енергетиката Румен Радев.

 

1. След протестите на синдикатите в началото на тази година и решението на Народното събрание, представените за обществено обсъждане проекти на ТПСП не са обвързани с изпълнение на цели за намаление на СО2 емисии с 40% до 2026 г. в сравнение с 2019 г. Същевременно в новите проекти се посочва очакване за силно намаление на производството на електрическа енергия от въглища до 2030 година, което ще доведе до бързо намаляване на въгледобива и производството на електроенергия от въглища. В териториалния план на област Кюстендил дори се коментира затваряне на въглищната централа през 2026 г., ако не се постигне нулева въглеродност на производството, което не отговаря на никаква разумна логика за реални срокове за постигането ѝ. Това е в пряко противоречие с решението на Народното събрание от 12.01.2023 г., съгласно което крайният срок за закриване на въгледобива е 2038 г.

КНСБ счита, че заложеният модел на постепенно намаляване на производството на електрическа енергия в ИНПЕК, приет през 2019 година, следва да се запази, като към 2035 година се осигури наличие на поне 1000 MW мощности, работещи на лигнитни въглища в комплекса “Марица изток”.

За КНСБ е важно ясно да се посочи, че постигането на тази национална цел трябва да бъде съпроводена с план за запазване на работещи мощности  – минимум 3000 МВт през 2026 г., 2000 МВт инсталирани мощности към 2030 година и 1000 МВт инсталирани мощности до 2035 година. Според нас това са минимално допустимите мощности за производство на електроенергия от въглища, които могат да гарантират енергийния баланс и енергийната сигурност на страната. По този начин ще може да се планира ясно производствена, ремонтна и социална програма на енергийните дружества. КНСБ настоява конкретните производствени планове да се изготвят от държавните енергийни дружества и да се одобряват от министъра на енергетиката на тримесечна база, при ясен 5-годишен хоризонт. Съответно този модел следва да бъде отразен в окончателните варианти на НПВУ и ТПСП.

2. Подкрепяме търсенето на нови възможности за индустриални производства, включително и развитието на икономиката, базирана на водород, но считаме, че в проектите на ТПСП тенденциозно се подценява потенциалът за работа с въглищата като енергиен ресурс. Настояваме в ТПСП да се заложи в по-голям мащаб проучване на възможностите за разработване на нови нискоемисионни приложения при електропроизводството, както и възможностите за газификация на въглищата. Считаме, че планираните дейности за научноизследователска и развойна дейност следва да се насочат с приоритет към пълното използване на потенциала на въглищата като енергиен ресурс.

3. В представените за обсъждане проекти на ТПСП правилно се отбелязва нуждата от хора не само за енергийно производство, но и за подготовка на прехода. Не подкрепяме обаче предложенията за „преместване“ и „пренасочване“ на работници през неясно как избрани години в неясни бъдещи производства. Това също така е съпроводено с жонглиране с данни за работната сила в трите въглищни региона, което не отразява реалната ситуация както по отношение на коректния брои заети, така и по отношение на техните умения. В тази връзка настояваме мерките по Стълб 2 да бъдат развити много по-конкретно по отношение на новите работни места и периодите на тяхното разкриване, както и те да бъдат съпроводени с национални мерки за компенсиране на заетите лица с дълъг стаж във въгледобива и свързаните с него енергийни производства.

Правилно се отчита, че не е направена подробна оценка на уменията и компетенциите на съществуващия персонал на тецовете и въглищните мини, въпреки нашите настоявания. По предложение на КНСБ беше разработена пътна карта за картографиране на уменията и потенциала за развитие от работна група, създадена със Заповед № Е-РД-16-726/13.12.2022 г. на министъра на енергетиката. Пътната карта е част от Дейност „Картографиране на уменията на засегнатата работна сила“, предвидена в Стълб 2 „Социална подкрепа и подкрепа за заетостта“ на проектите на териториални планове за справедлив преход на области Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник.

КНСБ счита, че правителството трябва да положи всички усилия да осигури средства за незабавно стартиране на проекта за картографиране на уменията, което е изготвен в режим на съгласуване със заинтересованите министерства. Това е дейност, която има одобрението и подкрепата на ЕК, заявена в срещите по разработване на ТПСП до този момент.

Считаме, че общите текстове за подкрепа на социалния преход чрез създаването на центрове за професионално образование и обучение и на междурегионални центрове за професионално обучение и обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията няма да помогне за решаване на проблемите. ТПСП следва да подчертае ролята и възможностите на съществуващите ЦПК към синдикатите и работодателските организации, които следва да играят водеща роля в този процес.

4. КНСБ настоява да се предприемат спешни действия по създаване на ДП “Конверсия на въглищните региони“, за да започне процесът по планиране на дейността на предприятието. Предприятието трябва да изготви Генерален план за трансформация и рекултивация на целия минен терен, включително на вече изчерпани и частично рекултивирани територии. Настояваме също така прехвърлянето на работна сила в предприятието да става в условията на чл. 123, ал. 1,т. 7 от КТ и всички приложими КТД. Отчитайки факта, че идеята за създаването на предприятието, което ще предприеме дейностите по рекултивация след 2026 г. и ще играе ключова роля в осигуряването на инфраструктура за нови промишлени дейности е добре развита в ТПСП, считаме че трябва да бъдат посочени източниците на финансиране, които ще позволят подготовката на краткосрочен и дългосрочен бизнес план.

5. Изразяваме безпокойство от това, че процесът по създаването на индустриални паркове във въглищните региони изостава, като отчитаме че вече е отворена програмата за тяхната подкрепа. Конкретните реализации на тази мярка могат да включват създаването на нов индустриален парк специално в комплекс “Марица Изток”. Припомняме позицията на КНСБ за цялостната коцепция, отразяваща плановете за развитие, която следва да се формализира чрез изготвяне на Общ Устройствен План (ОУП), приет в съответствие със Закона за устройство на територията. Настояваме статута на такъв общ план да бъде утвърден на най-високо ниво и да се прилага като Национален план.

6. Подкрепяме усилията на МЕ да осигури възможност за участие на големите предприятия в проектите по ТПСП, включително чрез отправената покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения. Тази стъпка позволява да се преодолее едно препятствие пред утвърдени големи компании да предоставят целеви решения за реиндустриализация и увеличаване на заетостта. Същевременно отбелязваме, че това предложение касае само област Стара Загора, поради което настояваме същото да бъде приложимо и в другите два района.

7. Предложението за създаване на механизъм за регионално партньорство чрез Местен комитет за справедлив преход, като подкомитет към Комитета за наблюдение по ПРР 2021-2027 следва по-ясно да уточни обхватът на дейност на тази структура основно при предлагане на инициативи.

8. Подчертаваме, че с последните предложения за промени в Закона за Енергетиката се създават допълнителни пречки за постигане на трудния компромис за реализация на плавен енергиен преход до 2038 година. Предложението за отпадане на чл.4 (2) т.8 „определя обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната за всяка календарна година, по съображения за сигурност на снабдяването“, отменя основен инструмент за осигуряване резервни мощност при кризи и съответно на национална независимост при доставките на електрическа енергия. Това предложение е насочено пряко срещу запазването на възможностите за използване на местния ресурс от въглища след 2025 година, което е напълно неприемливо и противоречи на посочения модел за плавен преход в ТПСП.