Нова синдикална организация бе учредена в Бургас

Днес към нашето голямо синдикално семейство се присъедини още една организация – Регионална лаборатория- Бургас към ИАОС. За председател на новоучредената синдикална организация бе избран Светозар Димитров.

Регионалната лаборатория е структурно звено от Главна дирекция “Лабораторно-аналитична дейност” в Изпълнителната агенция по околна среда.

Тя провежда мониторинг на компонентите на околната среда на територията на региона, извършва пробонабиране и изпитване на повърхностни (реки, крайбрежни морски води, езера и язовири), подземни, питейни,отпадъчни и минерални води както и на води за строителни цели, атмосферен въздух, емисии изпускани в атмосферата, звукова мощност в околна среда (промишлен и транспортен шум, шум от населени места) и др.