КНСБ подписа споразумение за сътрудничество с инж. д-р Даниел Панов

КНСБ сключи споразумение за сътрудничество с кандидата за кмет на Велико Търново инж. д-р Даниел Панов.

Документът бе подписан от областния координатор на конфедерацията Васил Тодоров и надгражда предишното споразумение с Панов, изготвено преди местните избори през 2019 г. На подписването и срещата на синдикалните председатели от Велико Търново с издигнатия за нов мандат досегашен градоначалник присъстваха и президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът Даниела Алексиева и националният секретар Марина Ставрева.

Социалният диалог и преговорите винаги са били на добро ниво и са протичали гладко, но има неща, които искаме да доусъвършенстваме, като синдикализацията в общинските предприятия и общинската администрация, каза Васил Тодоров. Той представи анализ на изпълнението на вече изтеклото споразумение, като посочи, че голяма част от поетите ангажименти са изпълнени. Все още обаче липсва общински съвет за тристранно сътрудничество, срещат се трудности в диалога с общинските предприятия и в по-дългосрочен план се очаква решение по наболелия за Велико Търново проблем с обществения транспорт.

Темата за градския транспорт бе сред основните, обсъдени от синдикалните членове с Панов. Те повдигнаха и въпроси за финансирането и възнагражденията в регионалната библиотека и читалищата, за здравеопазването, културата.

Инструментите на местната власт са ограничени, но въпреки това очакваме от нея да подпомага конвергенцията на доходите, посочи Димитров и изтъкна, че разговорите с кандидатите за кметове за важни за конфедерацията, тъй като местната власт е най-близо до хората. С част от тях по традиция КНСБ подписва и споразумения, в които номинираните поемат конкретни ангажименти, които да изпълнят при започването на мандат. Преди изборите през 2019 г. те бяха 13, напомни президентът на КНСБ.

В подписаното днес споразумение към ангажиментите за повишаване на заетостта чрез разкриване на нови работни места; развитие на социалния диалог на регионално ниво; борба с бедността; развитие на човешките ресурси в региона; политики в областта на образованието и здравеопазването; усъвършенстване на системата за административно обслужване; развитие на обществения транспорт и транспортната инфраструктура, са залегнали и нови, свързани изрично с:

– Гарантиране ефективността на формите на социален диалог между социалните партньори и покритието на наемния труд с колективни трудови договори на общинско ниво и ниво предприятие. Засилването на този процес се налага от Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС, която изисква от държавите с покритие на колективното договаряне под прага от 80% да насърчат конструктивните и подкрепени с информация преговори между социалните партньори относно работните заплати. В случая на България (покритие от ок. 28%) той трябва да служи като целева стойност в средносрочен план и да бъде наблюдаван в рамките на общината, наред с Национален план за действие за насърчаване на колективното договаряне.

–  Създаване на общински съвет за тристранно сътрудничество и консултации и становища по въпроси, свързани с бюджетната политика за развитие на бюджетните дейности, в това число ежегодно обсъждане параметрите на Проекта за общински бюджет в Общинския съвет за тристранно сътрудничество.