“Зелени” представители на работниците в компаниите ще се обучават в Габрово

На 24 октомври 2023 г. в гр. Габрово се проведе заключителна среща по проект „Сътрудничество за прилагане на зелени политики“, изпълняван от НСФ „Метал-Електро“ в партньорство с Община Габрово. Проектът е по Оперативна програма “Добро управление” и бе реализиран с активното логистично съдействие на Регионалния съвет на КНСБ в гр. Габрово.

Срещата бе обобщение на резултатите от дейността, както и на предстоящите събития, които акумулират основните цели на проекта. Очаква се подписване на Меморандум между партньорите, който насърчава общи инициативи в областта на опазването на околната среда и по-специално обучението и ефективното функциониране на „зелени представители на работниците и служителите“ в компаниите от региона.

Чрез тяхната дейност ще бъде подобрен социалният диалог, ще се способства подобряването на работните места в посока екологизиране и оптимизиране условията на труд, ще се насърчават нови екологични стратегии. Също така ще се формализира ангажиментът към околната среда чрез интегриране на екологични разпоредби в колективните трудови договори, което ще насърчи споделената отговорност към екологичния отпечатък на компаниите/фирмите.

Зелените представители ще опосредяват взаимоотношенията между мениджмънта и работниците/служителите във връзка с опазване на околната среда, ще са проводник на информация от и към работниците и служителите.

Целта е „зелените представители“ да станат устойчив инструмент за въвеждане, спазване и надграждане на екологични разпоредби и еко политики във всяка икономическа единица, която влияе на околната среда и наема работници за изпълнение на производствената си дейност.

Очаква се и създаване на Съвет за устойчиви политики, който ще бъде внедрен в обща политика по опазване на околната среда на Община Габрово. Съветът ще бъде място да споделяне на практики и дейности с екологично съдържание и основание за изграждане на отворена система за следене на екологичния отпечатък на индустрията. На тази основа ще се създадат нови възможности за сътрудничество между общинската администрация, синдикатите и бизнеса и гражданския сектор и ще се генерират политики, пълноценно обслужващи интересите на заинтересованите страни в областта на екологията и произтичащия от това жизнен стандарт.

НСФ „Метал-Електро“ изразява благодарността си към всички, които помогнаха този проект да се случи чрез ефективно, добронамерено и в градивно сътрудничество.