На 29 октомври отбелязваме Международния ден на грижите

На 29 октомври ще бъде отбелязан първият официален Международен ден на ООН за грижи и подкрепа. От Международната конфедерация на профсъюзите подчертават, че той е признание за обявения за първи път преди 4 г. от световните синдикати Международен ден на грижите с цел ускоряване на публичните инвестиции в икономиката на грижите.

Добрите системи за грижи са от съществено значение, тъй като населението нараства, обществата застаряват, а глобалните кризи, включително климатичната, пораждат по-голяма необходимост от тях. Въпреки това десетилетията на строги икономии, недостатъчно финансиране, дерегулация и приватизация отслабиха системите за грижи, включително общественото здравеопазване и услугите за ранно детско образование, посочват от МКП.

В доклада “Грижа на работното място” МОТ изчислява, че глобалните инвестиции в универсални грижи за деца и дългосрочни грижи ще създадат 280 млн. работни места до 2030 г. и още 19 млн. до 2035 г. Това би увеличило заетостта на жените със 78%, а 84% от тези работни места биха били официални.

Глобалният портал на МОТ за политиката в областта на грижите предоставя инструменти, които показват на правителствата, работодателите и синдикатите какви инвестиции са необходими за преодоляване на пропуските в политиката в областта на грижите и демонстрира многобройните ползи от подкрепата на икономиката на грижите.

Съветът на ООН по правата на човека прие резолюция относно “Централното място на грижите и подкрепата от гледна точка на правата на човека”, в която се признават правата на платените и неплатените лица, полагащи грижи, и на получателите на грижи. В нея се изисква увеличаване на инвестициите в политиките за грижи и подкрепа, както и мерки, които да позволят пълноценното участие на жените, хората с увреждания, възрастните хора и децата в процеса на вземане на решения във връзка с грижите, включително в социалния диалог.

На 29 октомври МКП призовава правителствата за нов социален договор, който да промени равнопоставеността на половете, както е записано в изявлението на 5-ия конгрес на МКП и в заключителния документ на 4-ата Световна конференция на жените. Това включва:

  • Увеличаване на публичните инвестиции в сектора на грижите, създаване на милиони нови достойни работни места, осигуряване на икономическо участие на жените и гарантиране на всеобщ достъп до качествени обществени услуги в областта на здравеопазването, образованието и грижите.
  • Приемане на политики в областта на грижите, като например приобщаващи пазари на труда, благоприятни за семейството работни места и социална защита, съобразена с пола, за да се осигури по-справедливо разпределение на отговорностите за грижите.
  • Достоен, официален труд за всички работещи в сферата на грижите, с безопасни условия на труд, адекватно заплащане, включително равно заплащане за труд с еднаква стойност. Работещите в сферата на грижите трябва да бъдат свободни от насилие и тормоз, основани на пола, както и от всякакъв вид дискриминация. Работещите в сферата на грижите трябва да имат право да се организират и да водят колективни преговори.