ФНСЗ настоява за 44 млн. лв. повече за персонал в бюджета на Министерство на земеделието

Исканията на Федерацията на независимите синдикати от земеделието по бюджет 2024 г. са входирани в Министерството на земеделието и храните. Федерацията настоява за увеличение на работните заплати на заетите в системите на бюджетна издръжка в МЗХ, в Селскостопанска академия и “Напоителни системи” ЕАД, както и в Държавен фонд “Земеделие”.

Като стъпваме на анализа на политиката по доходите в Бюджет 2022 и 2023 и се базираме на непрекъсната активна комуникация с нашия синдикален актив и поставените синдикални цели за последователен ръст на доходите на работещите в България, ФНСЗ заявява своите искания към Бюджет 2024 в частта по политиките, свързани със земеделието и хранителната сигурност и настоява за: 

  1. По-голям размер на Разходи за персонал в бюджета на МЗХ.
  2. По-голям финансов ресурс, необходим за изпълнение на ключови политики, функции и отговорности на всички звена в системата на Министерството на земеделието и храните.
  1. За Министерство на земеделието

Разходите за персонал в ЗДБРБ от 1.08.2023 г. са 193,006 млн.лв.  

В чл. 1, ал.5 от ЗДБРБ в Област Земеделие са одобрени още 19,200 млн. лв. на годишна база за увеличение на възнагражденията на персонала в МЗХ за второстепенните разпоредители БАБХ и ИАГ.

Общата сума в разходи за персонал в МЗХ за 2023 г. е 212,206 млн. лв. на годишна база.

За 2024 г. средствата за персонал в бюджета на МЗХ да бъдат увеличени със 44 милиона лева, което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 20% на работещите на терен във второстепенните разпоредители.

Сумата от 256,2 млн. лв. в разходи за персонал на МЗХ ще позволи увеличение с 50% на възнагражденията на работници и служители, работещи на терен, които не получиха увеличение в Бюджет 2023 – ИАБГ, ИАРА, Обл. дирекции по земеделие – и достигане на нива на достойни доходи за работещи в публичната сфера.

  1. За Селскостопанска академия

Със ЗДБРБ от 1.08.2023 г. в чл. 1, ал.5 Област Наука и чл. 24 трансферът от централния бюджет към ССА е 52,194 99 млн. лв. (на годишна база).

За 2024 г. да бъде  увеличен трансферът от централния бюджет за ССА  с 14 млн. лв.

Общият бюджет на ССА 66 300 000 лв. ще позволи увеличение на работните заплати с 20% и изравняване на началните трудови възнаграждения на асистентите в ССА и в държавните ВУЗ.

  1. За “Напоителни системи” ЕАД

Да бъдат гарантирани и отпуснати 29 млн. лв. по ОПВВ и допълнителни 5 млн. лв. за поддържане и оператор на комплексно значими язовири на МЗХ.

  1. Общата сума увеличение за системите, обслужващи българското селско стопанство и политиките на МЗХ е 63 мил. лв., което ще даде възможност за увеличение на доходите на работещите през следващата 2024 г. с 20 %.
  2. За Държавен Фонд “Земеделие” да се повишат разходите за персонал с 20 млн. лв., което ще даде възможност да се компенсират изостаналите възнаграждения на служителите с ръста на инфлацията и още около 30% ръст на доходите.

Държавен фонд „Земеделие” е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Фондът  отговаря за финансовото подпомагане на българските бенефициенти от националния бюджет и чрез инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика по рибарството на ЕС. Фондът е първостепенен разпоредител с бюджет, част от държавния бюджет (чл.46 от ЗДбРБ).

За 2023 г. бюджетът на ДФЗ възлиза 388 117, х. лв., като разходите за персонал са 57 743,1 х. лв., а бюджетният трансфер възлиза на 425 117,9 х. лв. Числеността на персонала в ДФЗ е 1693 души, от тях 90% са по служебно правоотношение (ЗДСл). Основната/нетна работна заплата за повечето служители – висококвалифицирани експерти е между 1100 и 1400 лв. и не е повишавана през последните 3 години, а натоварването на служителите е изключително високо, работата отговорна, свързана с нормативни документи, европейски и национални публични средства, с кампанийност и огромно напрежение.