Приета бе Интегрирана стратегия на МОТ за правото на колективно договаряне

Управителният съвет на Международната организация на труда прие в края на миналата седмица Интегрирана стратегия за насърчаване и прилагане на правото на колективно договаряне.

Стратегията подчертава значението на колективното договаряне и насърчава разширяване на обхвата и покритието на доброволното колективно договаряне в съответствие с националните условия, както се призовава в Конвенция № 154. Резултатите от преговорите под формата на обвързващи споразумения играят съществена роля в управлението на пазара на труда, посочват от МОТ. Стратегията набляга и на насърчаването на равенството между половете и ролята, която колективното договаряне може да изиграе за намаляване на разликите в заплащането на жените и мъжете.

От МОТ посочват, че стратегията е насочена към организациите на работниците и работодателите, които следва да се ползват от правото на колективно договаряне, определено в международните трудови стандарти. Тя е насочена и към уязвими групи работници, за които ефективното упражняване на правото на колективно договаряне е предизвикателство, като например мигранти, работници от неформалната икономика и домашни работници. Тъй като правителствата играят съществена роля в осигуряването на правна и институционална среда за колективното договаряне, те също са ключови участници, които могат да се възползват от стратегията и да я прилагат, подчертават от МОТ.

Стратегията предлага цялостна и координирана подкрепа за правителствата и организациите на работодателите и работниците при прилагането на ратифицираните конвенции и Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда (1998 г.), изменена през 2022 г. В многобройни дискусии и решения на Международната конференция по труда се посочва значението на на колективното трудово договаряне и уникалната роля на МОТ за неговото насърчаване.

Насърчаване на ратифицирането и прилагането на международните трудови договори стандарти, свързани с ефективното признаване на правото на колективно договаряне

Определянето, насърчаването, ратифицирането и контролът на международните трудови стандарти е от първостепенно значение за МОТ. Това се отнася до съответните основни конвенции, а именно № 87 и 98. Ратифицирането и ефективното прилагане на други международни трудови стандарти, свързани със свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне както в частния, така и в публичния сектор, а именно Конвенция № 154 и Конвенцията за трудовите отношения (държавна служба), 1978 г. (№ 151), също следва да бъдат насърчавани.

Създаване на благоприятна среда за колективно договаряне

Докато колективното договаряне е доброволен процес на преговори между две автономни страни, правителствата играят ключова роля в осигуряването на благоприятна среда, позволяваща пълноценното му развитие на всички подходящи нива. Такава благоприятна правна и регулаторна рамка на национално равнище е също така условие за ефективното прилагане на международните трудови стандарти.

Успоредно със създаването на благоприятна регулаторна рамка, публичните органи също така имат и няколко други функции, а именно:
– да предприемат мерки, ако е необходимо, за да осигурят на страните достъп до необходимата информация за провеждане на пълноценни преговори;
– да привеждат в действие колективните трудови договори, включително чрез система за регистрация;
– да укрепват капацитета на организациите на работодателите и работниците за ефективно водене на преговори, по тяхно искане

Тъй като ефективното признаване на правото на колективно договаряне е основно принцип и право, държавите членки са длъжни да го зачитат, насърчават и реализират в добросъвестно. Системата за надзор предостави важни подробни насоки за това как правителствата могат да насърчават доброволното колективно договаряне, като същевременно зачитат автономността на страните.

Укрепване на публичните органи и институции за насърчаване на колективното договаряне

Правителствата са отговорни за създаването на системи с достатъчно персонал и ресурси за администрация на труда, с подходящо обучен персонал, включително да гарантират, че разпоредбите на колективните трудови договори се прилагат ефективно на практика и случаите на неспазване се разглеждат своевременно. Те трябва също така да гарантират разрешаването на спорове, които могат да възникнат в процеса на договаряне или във връзка с тълкуването и прилагането на споразуменията, да предоставят достъп до правосъдие за отстраняване на нарушения на правата, залегнали в колективните трудови договори.

Укрепване на капацитета на социалните партньори

Ролята на работодателските и бизнес организации и синдикатите в колективното договаряне е от основно значение за стабилните индустриални отношения и добре координираното договаряне.

МОТ предлага да се създаде нов, авторитетен, основан на доказателства изследователски корпус, включващ партньорства с други международни организации и академични институции – за да популяризира ползите, свързани с прилагането на правото на колективно договаряне. Това може да включва:

– Изследване на ролята на свободата на сдружаване и колективното договаряне в икономическото развитие, включително търговията и инвестициите; намаляването на неравенствата във възможности и резултати; подпомагане на правителствата и социалните партньори да се ориентират в прехода и кризите; подобряване на спазването на законодателството; изследване на това как колективното договаряне може да допринесе за растежа на производителността; изследване на ролята на колективното договаряне в областта на околната среда и технологичните преходи и развитие на уменията;

– Използване на мрежите на работодателските организации и синдикатите за събиране на примери за колективни трудови договори или провеждане на съответни проучвания;

– Разширяване на знанията чрез събиране на добри практики, които могат да допринесат за осъществяване на свободата на сдружаване и колективното договаряне да бъдат по-приобщаващи;

– Развитие на знанията за колективното договаряне на всички нива, като се използват съществуващите партньорства на МОТ;

– Проучване на начина, по който свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне се прилагат.

349-ата сесия на Управителния съвет на Международната организация на труда се провежда в централата ѝ в Женева от 30 октомври до 11 ноември. В нея участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет на МОТ.