Опитът на КНСБ бе представен на конференция на синдикалните правни експерти от NETLEX

Конференция на NETLEX, мрежата от синдикални правни експерти на ЕКП, се проведе в Братислава на 9 и 10 ноември. Тя бе под надслов „Да направим правата на работниците реални: синдикати и  правоприлагане“ и бе с фокус върху защитата на правата на работниците и с акцент върху по-широкия Източноевропейски регион.

В първия ден от конференцията бе обсъдена ефективността на законодателството на ЕС по отношение на спазването на правата на работниците, както и използването на механизми за подаване на жалби и други инструменти, предоставени от Европейския орган по труда и Съвета на Европа. В Сесия 2, посветена на „Защита на трудовите права чрез регионални механизми“, КНСБ бе поканена да представи своя опит по системата за колективни жалби пред Съвета на Европа.

Системата за колективни жалби е един от инструментите за контрол по Европейска Социална Харта и може да се приложи при незадоволително прилагане на клаузи от ратифицираната Европейска Социална Харта (ревизирана).

В тази сесия на конференцията националният правен секретар на КНСБ Величка Микова представи доклад на тема „Участие на националните синдикати в процедурите за наблюдение и докладване на Съвета на Европа“, като запозна аудиторията с правоприлагането на процедурата за колективни жалби пред Съвета на Европа чрез използването, на която синдикатите в България успяха да постигнат желани промени в националното законодателството и да позволят правото на стачка за работещите в секторите на здравеопазването, телекомуникациите и енергетиката, както и за държавните служители.

С доклада може да се запознаете тук.

Във втората сесия имаше и дебат, посветен на защитата на трудовите права в районите с конфликт, като се акцентира върху Украйна и подкрепата на ЕКП за украинските синдикати. Освен това се даде възможност на участниците да обсъдят каква подкрепа все още е необходима на Украйна, както и какво може да се научи от техния опит.

Във втория ден на конференцията се проведоха две сесии, като първата беше фокусирана върху справедливото заплащане на работниците и дискусия относно ефективността на законодателните инициативи на ЕС в тази област, последвана от заключителен панел на високо ниво, който разгледа приоритетите с оглед на предстоящите европейски избори през 2024 г.

От 1996 г. NETLEX се стреми да изгради капацитета както на ЕКП, така и на организациите-членки в европейското социално и икономическо право. Правните експерти на ETUI помагат за изграждането на връзки между NETLEX и академичната общност (т.е. предлагат и провеждат изследвания в рамките на NETLEX, осигуряват участие на академични експерти в работните групи на NETLEX и т.н.) и се справят с цялостната координация и обслужване на мрежата.

Основните задачи на мрежата са на първо място, да подпомага секретариата, изпълнителните и постоянните комитети на ЕКП относно правните аспекти на политическите приоритети по въпросите на ЕС, и второ – да насърчава контактите между правните експерти на организациите членки, за да наблюдава и проследява последиците и нови разработки в съдебните спорове и регулиране на ЕС.

Въпреки че основната ѝ цел е обмен на информация, мрежата също така предоставя форум за извършване на краткосрочни и средносрочни изследвания както вътрешно, така и в сътрудничество с външни правни експерти. Изследователската програма може да се промени в зависимост от политическите приоритети на институциите на ЕС и ЕКП. Той се подчинява главно на директивите на ЕС относно трудовото и свързаното право, съобщенията на Комисията относно трудовото право и свързаните с него въпроси и други документи с позиции от институции на ЕС като Европейския парламент, резолюции и програми за действие на ЕКП и автономни работни програми на европейските социални партньори.

NETLEX също така разглежда висящи европейски правни въпроси в областта на трудовото, социалното и конституционното право, но също така и конкурентното и икономическото право, когато е необходимо, като бъдещето на трудовото право и въздействието на икономическата и финансова криза, развития, засягащи редица социални директиви, обхванати от дневния ред на ЕК за по-добро регулиране и проверката на пригодността, но също и ревизии на социалните директиви. Той също така следи отблизо съдебната практика на Съда на ЕС и ЕСПЧ относно правата на работниците като част от мрежата за съдебни спорове на ЕКП.