Две кампании на КНСБ се проведоха в Благоевград

На 17 и 18 ноември в Благоевград стартира продължаващата и през 2023-2024 г. кампания на КНСБ и СБУ „Моето първо работно място“ в партньорство с Министерството на науката и образованието.

Областният координатор на КНСБ в Благоевград Силвия Христова и експертът в Регионалния съвет Милена Велкова, със съдействието на РУО Благоевград, проведоха обучение на 116 класни ръководители от цялата област. Изказваме благодарност на г-жа Антоанета Николова – старши експерт по професионално обучение и образование в РУО Благоевград, за съдействието при организиране на обучението, както и на  директорите на Математическа гимназия “Акад. Сергей Павлович Корольов” Николай Каращранов и на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” Тинка Попова, в чиято зала се проведе обучението.

Пред класните ръководители бяха представени и дискутирани основни теми за трудови,  социални и осигурителни права и задължения на работниците и служителите. След положен успешно изпит за проверка на знанията под формата на писмен тест и изготвяне на презентация по избрана тема на участниците ще бъде издадено удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и 1 квалификационен кредит.

Тези теми ще бъдат представяни от класните ръководители пред учениците в часа на класа. Целта  е завършващите средно образование ученици да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, както и за дейността на синдикатите и ползите от синдикално членство, за да се улесни преходът от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.

Обучението плавно продължи с дискусионен форум за защита правото на синдикално сдружаване. Областният координатор на КНСБ Силвия Христова запозна присъстващите с измененията в Раздел IX на Наказателния кодекс и новия чл.174 б от НК, които представляват съществена стъпка към гарантиране на свободата и законовата защита на синдикалните права на работниците в България. Те укрепват законовата среда, в която всеки работник и служител може да се сдружава и да упражнява своите синдикални права, без страх от репресии и нарушения. Присъстващите споделиха примери за нарушения на синдикални права, на които са били свидетели назад през годините.

Направените промени показват ангажимента на страната ни към международните стандарти за защита на синдикалните права и създават основата за по-справедливо и равноправно общество.