Енергетиците с нов Браншов колективен трудов договор

Нов Браншов колективен трудов договор за сектор Енергетика бе подписан на 4 декември. Той е със срок на действие две години и влиза в сила от 29 ноември 2023 г.

Подписи под новия Браншов колективен трудов договор 2023-2025 сложиха председателят на Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ) проф. д-р инж. Валентин Колев и представителните браншови структури: Национална федерация на енергетиците-КНСБ, представлявана от Георги Петров; НСФЕБ – КНСБ, представлявана от Марина Митова, Федерация„Енергетика“ – “Подкрепа”, представлявана от Димитър Чалъков и Федерация “Атомна енергетика” – “Подкрепа”, представлявана от Владимир Владимиров.

Преговорите не бяха леки, но както при всички провеждани до сега, и двете страни – работодатели, в лицето на Работната група и Синдикати, търсиха решения от взаимен интерес. Можем да ги наречем успешни, като и този път показахме, че социалният диалог в енергетиката е запазил и поддържа своето ниво на добро партньорство и приемливи компромиси, в защита интересите на работниците и служителите, и работодателите.

Отправяме благодарността на ръководството на НФЕ  към участниците в преговорите, както и към целия Управителен съвет на ББКЕ.

БКТД е относим към дружествата от дейностите: Атомна енергетика; Третиране на радиоактивни отпадъци; Енергопроизводство, НЕК, Водноелектрически централи, ЕСО, Електроразпределение и продажба на електрическа енергия; Производство и разпределение на топлинна енергия; Електроизграждане, Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийни ресурси, както и  други корпоративно, структурно или функционално  свързани или сходни със сектора производства и дейности в местни или чуждестранни юридически лица.

На база на добрата аргументация, представена от синдикатите, както и отношението на работодателите успяхме да постигнем по-високи договорености от действащите в предходния БКТД чувствително над минималните нива.

Някои от тях са:

 • Равенство

Работодателите и синдикатите и страните декларираха, че с действията си ще гарантират правото на равенство между жените и мъжете във всички дружества, включително заетостта, труда и възнаграждението.

 • Поети бяха допълнителни ангажимент от синдикатите:

Да съдействат при изясняването на възникнали трудови, социални и други фактори на напрежение и за тяхното решаване в интерес на работниците и служителите, зачитайки интересите на Работодателя.

– Да следят за спазване на договореностите в БКТД/КТД, при нарушения или неизпълнение своевременно да уведомяват Работодателя.

– Да насърчават активно участие на работниците и служителите във всички дейности, насочени към повишаване качеството на предоставяните услуги и производителността на труда.

– Да насърчават спазване на принципите на лоялност към работодателите, повишаване на престижа им и запазване на доброто им име.

– Приемат като основание за даване на съгласие по реда на чл. 333, ал. 3 от КТ в случаите, когато има доказано по безспорен начин престъпление или доказано тежко дисциплинарно нарушение (определено като такова в КТД-дружество), от лице ползващо се от специалната закрила.

 • Работодателите приеха допълнително:

– Да не дискриминират работниците и служителите за упражняване на синдикална дейност;

– При всяко изменение на трудовото правоотношение ще предоставят на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени, в т.ч. изискващите се съгласно чл. 127 (1), т. 5, 6 и 7 от Кодекса на труда, с цел гарантиране правото на работника или служителя да получава пълната информация, относно трудовото му правоотношение.

– Да предоставят и обсъждат със Синдикатите предварително, преди предприемане на действия по въпросите, свързани с: извършване на структурни промени в дружеството; промени в организацията на труда; проекти на вътрешни нормативни актове, свързани с трудовите отношения в дружеството/предприятието.

– Да предоставя своевременно информация за осигурени от него обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения на работниците и служителите.

– Защита от съкращение на работници и служители, на които остават определени години за изпълнението на изискващите се условия за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.68 от КСО, ако имат не по – малко от 10 (десет) години трудов стаж в енергетиката. В настоящия БКТД успяхме да договорим защита за период от 18 (осемнадесет) месеца, вместо действащия до сега период от 12 (дванадесет) месеца.

 • Нощен труд

Договорен беше  увеличен размер на допълнителното възнаграждение за  всеки отработен нощен час. В новия БКТД страните приеха да не се прави разлика при полагане на  нощния труд  и се прие допълнителното трудово възнаграждение, както за пряко, така и за непряко заетите в производствения процес, да бъде в еднакъв  размер.

 • Време на разположение

Постигнахме договореност за увеличаване размера на допълнителното заплащане за времето, през което работникът или служителят е на разположение на дружеството т.н. домашно дежурство;

 • Извънреден труд

Завиши се с 5% размерът на  заплащането при положения извънреден труд в условията на сумирано изчисляване на работното време. 

 • За по-висока лична квалификация, свързана с изпълняваната работа

Толерира се по-високото образование – „доктор“ и „доктор на науките“, като и там бяха постигнати по-високи приемливи нива на допълнително заплащане, в първия случай увеличението е с 60%, във втория с 25%;  

 • Вътрешно заместване по чл. 259 КТ

Когато  заместващият изпълнява през това време и своята работа и длъжност, има право на допълнително възнаграждение.

 • Стойността на безплатната предпазна храна е увеличена с 40%; 
 • При възпрепятстване на работника да работи поради бедствие

Получава увеличение в определен в БКТД/КТД процент от брутното си трудово възнаграждение, за времето през което е бил възпрепятстван да работи, което не може да бъде  по-малко от минималната работна заплата за длъжността в съответното Дружество, в което полага труд. (Досега беше не по-малко от минималната работна заплата за страната.)

 • Трудова злополука или професионално заболяване

В зависимост от произтеклите последствия бяха увеличени размерите на еднократната помощ, която се изплаща на работниците/служителите или техните наследници. Тази помощ не се получава ако работодателят е сключил застраховка, покриваща посочените в БКТД/КТД рискове и размери за трудова злополука и професионално заболяване. Ако застрахователната сума е в по малък размер, работодателят изплаща разликата.

 • Присъединителна вноска

Увеличен е размерът на присъединителната вноска за работници и служители, които не членуват в синдикални организации, поделения на Синдикатите, страна по БКТД, база за договора на ниво дружества, в зависимост от срока на действие – за срок от 1 (една) година, респ. за срок от 2 (две) години – 53% е увеличението.

 • Бяха приети и допълнителни текстове, свързани с раздел Социално сътрудничество и партньорство и взаимоотношения между страните

Считаме, че с договорените изменения и допълнения в новия БКТД 2023-2025 ръководството на Национална федерация на енергетиците, в съответствие с приетите от членовете на Координационния съвет на 28.09.2023 г. решения, изпълни успешно  дадения за водене на преговорите мандат и не допусна текстове, които да накърнят правата както на синдикалните членове, така и на всички работници и служители.

БКТД 2023-2025 от 5.12.2023 г. е на разположение на председателите на Синдикалните организации на НФЕ – КНСБ и  за информация на всички синдикални членове. С БКТД се определят общите положения, относно обхвата и процедурната рамка на КТД в дружествата от бранш “Енергетика”.

На всички, на които предстои колективно трудово договаряне в дружествата пожелаваме успех!

Ръководството на НФЕ е на  разположение за помощ и съдействие.

                                 

Георги Петров,

Председател на НФЕ