КНСБ стартира проект №: BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура BG05SFPR002-1.005 – СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

КНСБ изпълнява проекта в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ, Българска стопанска камара-БСК, Асоциация на индустриалния капитал в България-АИКБ, Българска търговско-промишлена палата-БТПП, Съюз за стопанска инициатива-ССИ и Министерство на труда и социалната политика.

Бюджетът на проекта е 9 050 752,96 лева, от които 7 585 617,07 лева европейско и 1 465 135,89 национално финансиране.

Начало на проекта: 15.01.2024;

Край на проекта: 31.12.2027

Основната цел на проекта е да се насърчи социалния диалог и колективното договаряне, чрез съвместните дейности и повишаване капацитета на социалните партньори за разработване на инструменти и политики, за ускоряване на дигиталната и устойчива трансформация и за подготовка и провеждане на реформи за по-добро приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените чрез засилване и укрепване на социалния диалог, в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за адекватни МРЗ и насърчаване на колективното договаряне:

(1) насърчаване на адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените, здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето

(2) Подкрепа за развитие на тристранния и двустранния социален диалог и КТД на национално, регионално, секторно (браншово/отраслово), общинско равнище и равнище предприятие

(3) Повишаване на капацитета на социалните партньори за социален диалог и подкрепа за съвместни дейности за провеждане и постигане на договорености по въпроси:

(3.1.) за подобряване на условията и организацията на труд и адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените, посредством насърчаване на социалния диалог и КТД;

(3.2.) Мерки за насърчаване участието на комитетите и групите по условия на труд;

(3.3.) Разработване и реализиране на браншови, секторни и/или регионални  програми, инструменти и модели за адаптация на предприятията и заетите лица, към промените, свързани с прехода към „зелена“ и кръгова икономика и дигитализацията в развитието на човешките ресурси и пазара на труда

(3.4.) принос към покриване на мерките, залегнали в Европейския семестър и развитието на нови индустриални отношения в контекста на Индустрия 4.0

(3.5.) Подкрепа на капацитета на браншовите организации на социалните партньори (федерации, синдикати и съюзи и браншови организации на партньорите по проекта КРИБ, БСК, АИКБ, БТПП и ССИ) за подкрепа на уменията и насърчаване процесите по учене през целия живот.

Целите и дейностите на проекта, съответстват на принципите, залегнали в Хартата на основните права на ЕС (ХОП) и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) и съблюдават изпълнението на хоризонталните политики на ПРЧР:

свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност, спазване на основните права, устойчиво развитие, опазване на околната среда. Всички тези принципи са в основата на развитието на социалния диалог и КТД, като проекта има значим национален принос в развитието на национални политики (в това число и законови инициативи) за опазването на равенство на половете, осигуряване на включване на пазара на труда и недискриминация.

Всички дейности на проекта, са обвързани с реалните нужди на целевите групи (заети лица и работодатели) като всяка дейност посочва и ясен количествен измерител на включените в проекта лица и предприятия.

Чрез проекта ще постигнем включването на минимум 4500 заети лица, над 400 големи, малки и средни предприятия, ще изготвим над 90 предложения /препоръки , допринасящи за развитието на КТД и социалното партньорство, чрез нови форми на сътрудничество на двустранно и тристранно ниво, нови теми (изкуствен интелект, равенство между мъжете и жените в заплащането, МРЗ по сектори, превенция на насилието и бърн-аута и др.).