ФНСМ продължава участието си по проекта GREENET

Федерацията на независимите синдикати на миньорите е сред партньорите по започналия през 2023 година проект „GREENET: Ускоряване на зеления преход по справедлив и социално отговорен начин – примери за промишлеността, енергетиката и транспортния сектор“, съфинансиран от Европейския съюз по линия „Условия на труд и социален диалог“.

Проектът GREENET има за цел да насърчи справедлив и екологичен преход в промишления, енергийния и транспортния сектор. Стремежът е да се укрепи капацитетът на междусекторните социални партньори в секторите на промишлеността, енергетиката и транспорта и да повлияе на европейския социален диалог, за да се гарантира, че преходът към въглероден неутралитет в Европейския съюз е социално справедлив и достъпен за всички европейски граждани и работници.

Специфичните цели са анализиране на въздействието на политиката за зеления преход и REPowerEU върху заетостта и условията на труд на работната сила (чрез проучване и доклад за тенденциите); Адаптиране на колективното договаряне към зеления диалог на секторните и междусекторните социални партньори за подкрепа на най-уязвимите участници (чрез семинари и работни срещи за съвместно създаване); Създаване и разработване на нова стратегическа рамка за действие на национално и европейско ниво за подготовка на работодателите, обучаващите институции и работната сила за прилагането на съответните стратегии на Зелената сделка (препоръки и политически насоки).