Отворено писмо до премиера акад. Николай Денков

Публикуваме Отворено писмо от КНСБ, изпратено днес до премиера акад. Николай Денков, във връзка с изпълнението на постигнатите договорености по Споразумението между протестиращите енергетици и миньори и правителството, подписано в началото на октомври 2023 г.

 

Уважаеми г-н Денков,

На последната среща, проведена по Ваша покана на 10.01.2024 г., състояла се без предварително уточнен дневен ред и въпреки настояванията ни за пореден път без протокол, беше направен опит за преглед на Споразумението, прието от Народното събрание на 04.10.2023 г. Бяха повдигнати и редица други въпроси, свързани както с енергийния сектор, така и с постигане на справедлив преход към климатична неутралност, които останаха без отговор. За нас така и не стана ясно как правителството оценява изпълнението на постигнатите договорености по Споразумението. В тази връзка КНСБ настоява в най-кратки срокове да ни бъде предоставена писмена информация по изпълнението на всички точки от Споразумението от 04.10.2023 г., след което да се проведе среща за обсъждане на направеното и вижданията на правителството за следващи действия.

В допълнение настояваме в дневния ред на очакваната за насрочване среща да бъдат включени следните въпроси:

1.По Пътната карта за климатична неутралност:

На срещата на 10.01.2024 г. беше поставен въпросът за необходимостта от промяна на Пътната карта за климатична неутралност в посока на конкретизирана на намаление на въглищните мощности през 2027 г. КНСБ не приема направеното предложение от министерство на енергетиката, като настояваме да ни бъде посочена необходимостта от такава промяна на Пътната карта, която вече е представена на ЕК и приета от нея.

2. Напрежение сред работещите в комплекса „Марица Изток“

В дните след срещата, проведена на 10.01.2024 г., нараства напрежението сред работещите в комплекса „Марица изток“, породено от неяснотата свързана с производствените програми и възможни съкращения на персонала в мините и централите. В тази връзка настояваме за отчет на приетите мерки от правителството за изготвяне, обсъждане и приемане на национална програма за компенсиране на работниците и служителите, засегнати от закриването на ТЕЦ и въглищни мини.

3. Информация за гарантиране работата на ТЕЦ „Марица изток 2“

Настояваме за пълна и актуална информация за предприетите законови и нормативни мерки да се гарантира работата на ТЕЦ „Марица изток 2“, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура на страната.

4. Информация за разпределение на средствата по Фонда за справедлив преход

След одобрение от ЕК на ТПСП пред Комитета за наблюдение на ПРР беше представен проект за първо изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2024 г. по програма „Развитие на регионите“ 2021-2027(ПРР) основно по Приоритет 4 „Справедлив преход“. В представения проект липсват предвидените 204 млн. евро за рекултивация на терените в „Мини Марица изток“, което поставя под въпрос възможностите за алтернативна заетост на миньорите. Подчертаваме, че разпределението на средствата на Фонда за справедлив преход за пореден път беше направено без предварително съгласуване със синдикатите, поради което от КНСБ на последните две заседания не дадохме съгласие за включване на Приоритет „Справедлив преход“ в ПРР.

 5. Създаване на Комитет за наблюдение по изпълнение на реформите и инвестициите по инициативата NextGenerationEU

В свое писмо до Министъра на финансите КНСБ предложи да бъде създаден Комитет за наблюдение по изпълнение на реформите и инвестициите по инициативата NextGenerationEU с участието на социалните партньори на основата на принципа на партньорство и сътрудничество. Това обхваща както механизма за възстановяване и устойчивост, така и Фонда за справедлив преход и REPowerEU, реализирани чрез НПВУ и ТПСП. До този момент отговор по това наше искане не е получен.