ВОН-КНСБ: Заплатата на асистентите да е не по-малко от 2150 лв.

Публикуваме становище на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ и Синдикат висше образование (СВО-КТ “Подкрепа”), изпратено днес до премиера акад. Николай Денков и министъра на образованието проф. Галин Цоков. То е в резултат от проведена на 26 януари среща в МОН за обсъждане на механизми и критерии за разпределение на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в Държавните висши училища.

 

Уважаеми акад. Денков,

Уважаеми проф. Цоков,

В качеството си на национално представителни организации на работниците и служителите и на социални партньори участвахме в обсъждането и приемането на механизми и критерии за разпределение на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища. Беше обсъдено ПМС, прието на заседание от 24.01.2024 г., касаещо изпълнението на ДБ за 2024 г. на Р България (чл. 15). Обсъждането се състоя в рамките на две заседания, проведени в МОН (1.12.2023 г. и 26.01.2024 г.).

В тази връзка настояваме за:

  1. Приемане на предложението, представено от МОН като 4-ти вариант за 2150 лв., което беше обсъдено на  срещата (26-01-2024г.). Това предложение е най-близко до синдикалните анализи за минимална заплата за най-ниската академична длъжност в ДВУ, която се определя с Акт на МС (чл. 92, ал 1/ЗВО);
  2. „Методологията за разпределяне на средствата да включва два основни критерия – ниво на достигнати трудови възнаграждения и брой на академичния персонал“, по данни на НАЦИД. Това приехме и коректно беше отразено в писмо до всички участници от зам.-министър Петрова след срещата, проведена на 1.12.2023 г.

Настояваме разпределението на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища да се ускори, като увеличението на началните основни месечни работни заплати на академичния състав е с начална дата от 1.01.2024 г.

С уважение,

проф. д-р инж. Лиляна Вълчева               доц. д-р Валери Апостолов

председател на ВОН-КНСБ                      председател на СВО-КТ Подкрепа