Становище на КНСБ-Габрово по бюджетите на общините в областта за 2024 г.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г., като по общини за област Габрово, те са както следва:

 1. ГАБРОВО – основни бюджетни взаимоотношения в размер на 61 468,6 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 51407,4 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 3 248,8 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 731,9 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 6 080,5 хил. лв.
 2. СЕВЛИЕВО – основни бюджетни взаимоотношения – 40 022,1 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 33 535,9 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 2 045,3 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 581,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 3 859,8 хил. лв.
 3. ДРЯНОВО – основни бюджетни взаимоотношения – 17 887,4 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 14 905,5 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 969,0 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 252,8 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 760,1 хил. лв.
 4. ТРЯВНА – основни бюджетни взаимоотношения – 13 614,0 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 502,4 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 1 251,4 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 722,3 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 137,9 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности по общини от област Габрово за 2024 г. спрямо 2023 г. са както следва:

 • Габрово – с 6 223 хил. лв. или 13,77 %,
 • Севлиево – с 4 171,7 хил. лв. или 14,21 %,
 • Дряново – с 5094,4 хил. лв. или 51,92 %,
 • Трявна – с 1 040,1 хил. лв. или 12,29 %.

По функции най-голямо увеличение на средствата има във функциите  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Най-значително то е за община Дряново. Средствата са увеличени с 4 488,4 хил. лв., което е 144 % спрямо 2023 г.  и те достигат размер на 7 610,1 хил. лв. В процентно изражение за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в останалите общини в област Габрово, те са съответно 42 % за Габрово и 26 % за Севлиево и Трявна.

Увеличеният размер на средствата в тази функция е свързан с приетата на 11.12.2020 г. и влязла в сила от 01.01.2022 г. Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. С документа се определят минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати за всяка от групите длъжности във всички видове социални услуги в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата за страната.

В началото на настоящата година при договарянето на работните заплати на ниво социална услуга ще се определят и конкретните по-високи размери на заплатите. Ще продължим да разчитаме добрияj социален диалог и сътрудничество с директорите на всички социални услуги от областта, в които имаме синдикални организации на КНСБ, да продължи и занапред.

Във функция „Общи държавни служби” увеличението на средствата за служителите в общинските администрации в четирите общини в област Габрово е едва с около 3 % (от 3,14 % за Габрово до 3,77 % за Севлиево) и те са съответно 96,7 хил. лв. за Габрово, 74,1 хил. лв. за Севлиево, 36 хил. лв. за Трявна и 34,2 хил. лв. за Дряново. Част от исканията на КНСБ по отношение на Бюджет 2024 в областта на доходите намери отражение в разпределението на 375 млн. лв. за преодоляване на диспропорциите във възнагражденията, в които са включени и 32 млн. лв. за ръст на възнагражденията в общинските администрации. След проведена на 19.01.2024 г. среща на ръководството на КНСБ в Министерски съвет е договорено, че по механизъм тези средства ще бъдат разпределени най-късно до края на март 2024 г., а служителите ще получат увеличение на възнагражденията си със задна дата, от 01.01.2024 г. Според КНСБ то трябва да бъде с минимум 10 %.

По отношение на функция „Здравеопазване” с най-високо увеличение на средствата са общините Габрово с 10,47 % или с 405,7 хил. лв. и Дряново с 8,82 % или 63,2 хил. лв. По-тежко стои въпросът в общините Севлиево и Трявна, които са с най-ниско процентно увеличение на средствата, съответно 2,16 % или 19,4 хил. лв. и 2,32 % или 4,1 хил. лв. Това означава, че за втора поредна година медицинските сестри в детско и училищно здравеопазване в Севлиево и Трявна няма да получат увеличение на работните си заплати. Ниското увеличение на средствата в четирите общини на област Габрово се дължи основно на нищожното увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на медицинско обслужване в здравен кабинет с 0,45 %, за яслена група към детска градина с 2,13 %, за детска ясла с 10,92 % и за детска кухня с 19,94 %.  Именно поради това и липсата на самостоятелно обособени детски ясли в Севлиево и Трявна се наблюдава три пъти по-ниско процентно увеличение на средствата спрямо другите две общини в областта.

И през тази година медицинските специалисти от училищните здравни кабинети в Дряново и колегите им от детско и училищно здравеопазване – Трявна няма да достигнат договорените на браншово ниво основни стартови заплати от 1450 лв. Затова КНСБ ще продължи да настоява пред Министерски съвет да се предвидят допълнителни средства за увеличение на работните заплати на работещите в Детско и училищно здравеопазване. На всички е известна острата нужда от персонал в тази сфера и затова е необходимо да се действа приоритетно в тази насока.

За функция „Образование” средствата за 2024 г. по общини са както следва:

 • Габрово – в размер на 30 147,8 хил. лв., увеличение с 3 150,6 хил. лв. или 11,67 % спрямо 2023 г.
 • Севлиево – в размер на 20 476,4 хил. лв., увеличение с 2 210,6 хил. лв. или 12,10 % спрямо 2023 г.
 • Дряново – в размер на 4 467,7хил. лв., увеличение с 446,4 хил.лв. или 11,10 % спрямо 2023 г.
 • Трявна – в размер на 4 785,3 хил.лв., увеличение с 493,2 хил. лв. или 11,49 % спрямо 2023 г.

Увеличението на основните работни заплати от 1 януари 2024 г. на педагогическите специалисти в училищата и детските градини в четирите общини в област Габрово е с 8,4 %, а за непедагогическия персонал – съобразно договорените параметри в Отрасловия колективен трудов договор за предучилищно и училищно образование. В резултат и на извоюваните от КНСБ 16,7 млн. лв. за увеличение на работните заплати на непедагогическия персонал между първо и второ четене и окончателното приемане на ЗДБРБ за 2024 г. стана възможно изпълнението на договореностите в ОКТД.

Отчитаме, че осигурените средства за педагогическия персонал не са в пълнота, за да покрият искането ни за поддържане на учителските заплати в размер на 125 % от СРЗ за страната по начина, по който се е смятало това досега.

В отделни малки учебни заведения в област Габрово поради недостиг на финансови средства има затруднения в изплащането на социалните придобивки, договорени с колективен трудов договор.

Продължаваме да смятаме, че ускореното повишаване на възнагражденията в сферата на образованието е ключ към по-добър престиж на учителската професия и повишаване качеството на образованието и резултатите от учебно-възпитателната работа.

Увеличението на средствата в процентно изражение във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” в област Габрово е в по-широк диапазон от 9,47 % или 446,4 хил. лв. в община Габрово до 18,09 % или 184,1 хил. лв. в община Севлиево. Стойностните показатели на стандартите за финансиране на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер за 2024 г. показват увеличение с 8 %, а за читалищата с 20,11 %. Важно уточнение е, че по-високите стойностни показатели са приети с РМС 544 от 10.08.2023 г. и реализирани през изминалата година, а в РМС 847 от 28.11.2023 г. не се предвижда увеличение през 2024 г. Това означава, че работещите в музеите и художествените галерии към момента няма да получат увеличение на основните си работни заплати. Очакванията са след разпределение на договорените от КНСБ 13 млн. лв., да се реализира увеличение на работните заплати на работещите в областта на културата.

Общата финансова рамка на бюджетите на двете най-големи общини в област Габрово за 2024 г. са в размер на 89 107 233 лв. за община Габрово и 61 600 000 лв. за община Севлиево. Увеличените средства спрямо предходната година[1] са в размер на 8 089 939 лв. или с 9,99 % за Габрово и 4 900 000 лв. или с 8,64 % за Севлиево.

Разчетът на приходите на Община Габрово за 2024 г. показва, че планираните собствени приходи са в размер на 21 086 493 лв., увеличение с 804 377 лв. или с 3,97 % спрямо 2023 г. В т.ч.:

– данъчни приходи – в размер на 8 452 000 лв., увеличение с 502 000 лв., или с 6,31 %.

– неданъчни приходи – в размер на 12 634 439 лв., увеличение с 302 377 лв., или с 2,45 %.

От планираните от Община Габрово собствени приходи, разходите за заплати в общинските дейности (в т.ч. §1 Заплати на персонала, §2 Други възнаграждения и плащания за персонала и § 5 Задължителни осигурителни вноски от работодател) са 10 185 025 лв., или са увеличени с 957 838 лв., което е с 10,38 % повече спрямо 2023 г.

От планираните от Община Габрово собствени приходи, разходите за дофинансиране на заплати в държавно делегираните дейности (в т.ч. §1 Заплати на персонала, §2 Други възнаграждения и плащания за персонала и § 5 Задължителни осигурителни вноски от работодател) са 1 725 455 лв., или са увеличени с 586 135 лв., което е с 51,45 % повече спрямо 2023 г.

Общо планираните разходи за персонал през 2024 г. са в размер на 54 764 245 лв. и се увеличават спрямо предходната година с 6 889 146 лв., или с 14,39 %.

Относителния дял на разходите за персонал в бюджета на Община Габрово за 2024 г. е 62,71 % .

При дейностите, финансирани от местните приходи в общините на област Габрово, недостигът на средства за повишение на работните заплати не може да се преодолее и през тази година. Повече от половината от служителите остават на минимална работна заплата, без възможност за надхвърляне на този размер, а специалистите са с основна работна заплата близка до минималната. Смятаме, че увеличението на основната работна заплата на специалистите в местните дейности трябва да бъде поне с 10 %, за да се компенсира частично нарастването на минималната работна заплата.

Регионалният съвет на КНСБ – Габрово би оценил положително политиката по доходите, заложена в бюджетите на общините в областта, но смята, че тя ще бъде недостатъчна в общинските администрации, детското и училищно здравеопазване, културните институти и дейностите, финансирани от местни приходи. Там служителите са високо квалифицирани и техните възнаграждения трябва да нарастват с адекватни темпове спрямо минималната работна заплата.

Областната структура на синдиката ще извършва анализи на общинските бюджети на всеки три месеца, за да се преценяват възможностите за увеличение на заплатите на заетите в държавно делегираните и местните дейности чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

Като се надяваме на още по-интензивен социален диалог на всички равнища, от КНСБ смятаме за крайно необходимо да има яснота за механизма на разпределение на средствата за ръст на заплатите на работещите.

[1] Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2023 г.