Декларация с протестни искания от синдикалната организация в “Ел Би Булгарикум”, Видин

Публикуваме декларация с протестни искания от синдикалната организация на КНСБ в “Ел Би Булгарикум”, Видин. Тя бе представена днес на пресконференция от председателя на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост Славчо Петров. 

 

Ние, работниците на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, сме обединени в усилието си да изразим сериозната си загриженост относно условията на труд, които в момента са предмет на нашата работна среда. Въпреки нашите усилия и принос към успешното функциониране на предприятието, считаме, че е наложително да се обърне внимание на някои аспекти, които влияят на нашето работно удовлетворение и професионално развитие.

Бихме искали да подчертаем следните ключови точки:

Спазване на трудовото законодателство:

Искаме гаранции, че всички разпоредби на трудовото законодателство се спазват в пълнота. Това включва редовни работни часове, отпуск, здравно осигуряване и всички други законови права, предоставени на работниците.

Подобряване на работните условия:

Призоваваме за по-добри работни условия, които да подпомагат нашето здраве, безопасност и общо благосъстояние. Това включва подходящи условия на работното място, необходима защита и други средства за грижа за работещите.

Повишаване на нивото на заплащане:

Искаме реалистично и справедливо оценяване на нашия труд, което отразява както нашите умения, така и приноса ни към успеха на компанията. Призоваваме за преглед на заплатите и справедливо увеличение, което отразява текущите пазарни стандарти и инфлацията.

Диалог и сътрудничество:

Призоваваме за активен диалог и сътрудничество между работниците и ръководството. Смятаме, че този процес ще допринесе за по-добри взаимоотношения и решаване на възникващите проблеми.

По конкретно поставяме следните искания към изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум“ ЕАД  Ивайло Лилов:

  1. Увеличаване на основните заплати – с 30% сега и с още 20% след 6 месеца. (През миналата година компенсацията на високата инфлация се сведе до увеличение с 50 лв.).
  2. Еднакви основни заплати за една и съща длъжност.
  3. По-високи основни заплати за технолозите.
  4. Изравняване на основните заплати на магазинерките от Видин с тези в София.
  5. Подобряване условията на труд – монтиране на климатици в санитарните помещения, доставка на липсващо работно облекло и др.
  6. Най-сериозни са исканията ни относно организацията на производството. Както е известно, базата работи на „Сумирано изчисляване на труда, с три месечен период на отчитане” / СИРВ/. СИРВ изисква предварително разработване на графиците за работа и почивка, които списъци се поставят на видно място. Официалното работното време е от 8 до 16,30 часа. Нарушенията са в няколко аспекта:

а/  Редовно графикът се променя в последния момент. Конкретен пример – редовна практика е предната вечер с телефонно обаждане определен работник да се вика от 6 или 7 часа сутринта.

б/ При тази промяна не се пуска специална заповед за това. Конкретен пример- работник, извикан извънредно по заместване без заповед, е пострадал от откачил се маркуч и е изпръскан с натриева основа, което е трудова злополука, макар без особени последсвия. Възниква въпросът чия е вината, след като работникът не е на работа по график, а и няма заповед за заместване.

 в/ Най-фрапиращи са нарушенията при отчитане на отработените часове. Първо, над нормативно отработените часове не могат да се ползват под формата на компенсации, съгласно КТ. Недокомплектуването на отделните производствени звена с достатъчно персонал не позволява това, защото  провеждането на нормален процес на преработка е невъзможен. В същото време положеният извънреден труд не се заплаща, при което и в единия и в другия случай работниците са ощетени. За да не нарушават КТ, ЗБУТ и други нормативни разпоредби,  принуждават работниците да подписват коригирани графици. Нещо повече, има съмнения, че подадени графици с реално отработените часове се коригират в ЦУ.

  1. Искане за среща на колектива с изпълнителния директор за водене на преговори, с краен срок 31.1.2024 г. Всички тези наши искания са сведени до знанието на изпълнителния директор.

Заявяваме, че членовете на синдикалната организация в производствена база Видин към „Ел Би Булгарикум „ЕАД събират своите сили в подкрепа на подобрение на условията на труд. При неудовлетворяване на нашите искания в следващите дни ще предпримем всички разрешени от закона действия, включително протестни митинги, предупредителна стачка и в краен случай – ефективна такава.

Със запазване на законните рамки нашата цел е да акцентираме върху важността на подобряване на работните условия и увеличение на справедливите заплати за всички работници в организацията.

         Декларацията е приета на синдикално събрание, провело се на 30. 01. 2024 г.в производствена база Видин.