Становище на Регионалния съвет на КНСБ-Благоевград по проектобюджетите на общините в областта за 2024 г.

В Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г., като за община Благоевград, те са следните:

1.Община Благоевград – основните бюджетни взаимоотношения са в размер на 92 997,2 лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 87 342,6 хил. лв., обща изравнителна субсидия 2 341,7 лв., за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 387,4 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 925,5 лв.Трансфери за други целеви разходи за местни дейности са 916,9 лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности за община Благоевград за 2024 г. спрямо 2023г. са  с 11 633,9 лв. повече средства за делегирани държавни дейности или имаме 15,37% ръст.

За останалите 13 общини в регион Благоевград също имаме увеличение на средствата за ДДД в следните размери:

2.Община Банско – 12.79% ръст;

3.Община Белица – 11.25% ръст;

4.Община Гоце Делчев –  12,50% ръст;

5.Община Гърмен –  10.76% ръст;

6.Община Кресна – 11,87% ръст;

7.Община Петрич – 10,62% ръст;

8.Община Разлог –13,03% ръст;

9.Община Сандански – 11,24% ръст;

10.Община Сатовча –  10,39% ръст.

11.Община Симитли –   13,92% ръст.

12.Община Струмяни –53,75% ръст.

13.Община Хаджидимово – 9.40% ръст.

14.Община Якоруда –  12,99% ръст.

За община Благоевград са увеличени общите размери на бюджетните взаимоотношения с ЦБ с приблизително 15 %, като увеличението се отнася за делегираните държавни дейности. Общата изравнителна субсидия и целевата капиталова субсидия се запазват като нива от 2023 година. Средствата, предоставени за компенсиране на МРЗ, са увеличени с 20% спрямо миналата година. Предоставен е безпрецедентен ресурс за общински инвестиционни проекти за техническата и социалната инфраструктура. За община Благоевград той е в размер на 50 млн. лева. Тези средства са целеви и не могат да се разходват за други цели, дори при реализация на икономии.

Стойностните показатели на Община Благоевград за ДДД за 2024г. са в размер на 87 342 600 лв. включват разходи за :

 • Общинска администрация – 5 287 800 лв.
 • Отбрана и сигурност – 473 900 лв.
 • Образование – 59 000 000 лв.
 • Здравеопазване – 7 000 000 лв.
 • Социални услуги – 11 462 400 лв.
 • Култура – 2 000 000 лв.

По функции в община Благоевград най-голямо е увеличението в Социалните услуги – с 61,65% и в Отбрана и сигурност с 18,62%. Следвани от Образованието с 10,02% и ОА с 4,6%. Най-малко е увеличението в дейност Здравеопазване с 1,9%.  За дейност Култура средствата за 2023г. са 2 672,0 лв. , същите за 2024г. са 2 млн лв., т.е. по – малко с 672 000 лв.

По функции за община Банско най-голямо е увеличението в Социалните услуги с 26.53%; Култура – 12.73%; Образование – 11,71%; Отбрана и сигурност – 10.87%; Здравеопазване – 3,13% и ОА – 0.02%.

По функции за община Белица увеличението е: Социални услуги – 26,53%; Култура – 20,08%; Отбрана и сигурност – 19%; Образование – 11%; Здравеопазване – 4,35%; ОА – 1,46%

По функции за община Гоце Делчев увеличението е:

Социални услуги – 26,72%; Отбрана и сигурност – 24,15%; Култура – 16,54%; Образование – 11,05%; Здравеопазване – 4,9%; ОА – 2,6%

По функции за община Гърмен увеличението е:

Социални услуги – 26,52%; Отбрана и сигурност – 24,07%Култура – 20,13%; Образование – 10,80%; Здравеопазване – 12,34%; ОА – 2,27%

По функции за община Кресна увеличението е:

Социални услуги – 26,52%; Отбрана и сигурност – 22,72%

Култура – 20,21%;Образование – 11,27%;Здравеопазване – 8,72%; ОА – няма увеличение, дори средствата са по -малко с 5 600 лв.

По функции за община Петрич увеличението е:

Социални услуги – 26,77%; Отбрана и сигурност – 11,71%Култура – 20,12%; Образование – 11,34%;Здравеопазване – 4%;ОА – няма увеличение, дори средствата са по -малко с 20 100 лв.

По функции за община Разлог увеличението е:

Социални услуги – 26,60%; Отбрана и сигурност – 19.15%;Култура – 20,10%; Образование – 11,19%;Здравеопазване – 2.73%;ОА – 3.46%

По функции за община Сандански увеличението е:

Социални услуги – 26,65%; Отбрана и сигурност – 24,32%;Култура – 15,92%

Образование – 11,43%;Здравеопазване – 6,44%; ОА – няма увеличение, дори средствата са по -малко с 173 700 лв.

Подобни са процентите и за останалите по-малки общини.

Публичното обсъждане на проект на бюджета на община Благоевград за 2024г. се състоя на 25.01.2024г. Предстои гласуването му в зала.По предварителна информация това ще се случи на сесия планувана за 16 февруари.

РС направи анализ за възможният ръст на доходите във функция „Здравеопазване” и функция „Образование”, където има наши структури. В момента  ОРЗ на медицинските специалисти , както в здравните кабинети, така и в яслите и яслените групи в ДГ в Благоевград са 1668 лв. Същите бяха договорени и увеличени с подписването на Анекс към КТД  с кмета на община Благоевград през септември 2023г.  Договорихме увеличението с 15% да бъде със стара дата от 01.01.2023г. , за сметка на генерираният преходен остатък от предходната година. ОРЗ на останалия персонал също беше увеличен през септември и също увеличението беше дадено със стара дата от 01.01.2023г.

По категории персонал началните основни месечни заплати са:

 1. Медицински професионалисти по здравни грижи и немедицински специалисти – педагог, пряко участващ в работата с деца – 1668 лв.
 2. Оперативен счетоводител – 1 581 лв.;
 3. Касиер – счетоводител и мл.експерт УЧР – 1 455 лв.;
 4. Готвач ДК – 1 156 лв.;
 5. Готвач ДЯ – 1 121 лв.;
 6. Шофьор – 1 133 лв.;
 7. Домакин – детегледач в ДЯ и домакин ДК – 1 167 лв.;
 8. Стоковед – 1 133 лв.;
 9. Помощник готвач, Детегледач в ДЯ, Огняр – 1 093 лв.;
 10. Перач, работник кухня – 1 064 лв.

След намесата на РС , работниците и служителите, които се пенсионираха или напуснаха,  получиха от Общината обезщетенията си по новия по- висок размер на договорените заплати.

През месец декември 2023 год. договорихме всички работещи в Бюджетното звено „Дневни детски ясли и детска кухня” да получат допълнително трудово възнаграждение – ДМС , в размер на една БРЗ и те го получиха преди Коледните и Новогодишни празници.В резултат на това генерираният преходен остатък за 2024г.  за първи път е в допустими граници и минимален.

Поради минималният ръст на стандартите във функция „Здравеопазване” за 2024г., ново увеличение на заплатите на този етап не можем да искаме. Дори имаме притеснения , че община Благоевград няма да може да изпълни договореното в  Колективния трудов договор ако не дофинансира. През 2024г. се очертава да има доста хора от звеното , на които им предстои пенсиониране, а ние сме договорили обезщетение от осем брутни работни заплати .

В община Симитли успяхме да постигнем значителен ръст на ОРЗ във функция Здравеопазване.През 2021 год. ОРЗ на медицинските специалисти бяха 950 лв. , а от 01.12.2023 година те са 1 740 лв., което за две године е ръст от 84% на ОРЗ.

В община Сандански ОРЗ в ДЯ и яслените групи в ДГ бяха увеличени през октомври миналата година с 13% и достигнаха размер  от  1 750 лв.На всички работещи в края на 2023г. беше дадено ДМС в размер на една БРЗ.

ОРЗ в здравните кабинети в училищата и ДГ  в община Сандански бяха увеличени с 10 % през месец октомври 2023 г. , към момента са в размер на 1 595 лв.Работещите получиха ДМС през декември 2023г. в размер на 700 лв. за всички. Ако направим и тук съпоставка ОРЗ в ДУЗ Сандански през 2021г. бяха 890 лв., в момента са 1595 лв. За две години има ръст от почти 80%.

В община Кресна – Функция Здравеопазване – ОРЗ за медицинските сестри в ДУЗ са в размер на 1 450 лв.В месец декември всички са получили по 300 лв. ДМС

В община Разлог – Функция Здравеопазване – ОРЗ за медицинските сестри в ДУЗ са в размер на 1 550 лв.В месец декември не са получили ДМС поради липса на средства.

В община Петрич – Функция Здравеопазване – ОРЗ за медицинските сестри в ДУЗ са в размер на 1 450 лв. В месец декември всички са получили по 750 лв. ДМС и в месец април още по 750 лв. ДМС за всички.

За ДУЗ през 2024 година предстои КНСБ да договори допълнителни средства  от държавния бюджет и ако това се случи, заетите могат да очакват ново увеличение на заплатите.

За Функция „Образование  в община Благоевград  се изпълнява Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование , подписан на 28.12.2023г.

От 01.01.2024 г.   ОРЗ  в община Благоевград са увеличени съгласно Националния КТД , изпълнен е и Анекса от месец август.В община Благоевград има училища , в които ОРЗ са по – високи от минималните договорени в Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование , подписан на 28.12.2023г. Те варират от 8,4% до 10 %, като цифрите в различните училища са различни. Очакваме справка до 10 февруари от останалите 13 общини за изпълнението на ОКТД от 28.12.2023г. По отношение на Анекса  от месец август имаше три училища в община Петрич и училището в с.Баничан , общ.Гоце Делчев, които се затрудниха с изпълнението на Анекса.

От 01.01.2024 г. по наше настояване Детските градини в община Благоевград преминаха на делегиран бюджет. Образователните институции все още не са получили бюджетите си в качеството им на второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, работи се с 1/12 от бюджета от миналата година.Очакваме Общините да изготвят формулата за образованието по дейности и да я съгласуват с нас преди окончателното и утвърждаване от Кмета. През месец декември в  училищата бяха изплатени средства за ДМС съобразно средствата от делегираните бюджети и възможностите на училището в размери от 700 до 2 000 лв.

По отношение на детските градини  община Благоевград изплати ДТВ през 2023г. както следва :

 • месец декември 2023 г. за педагогическите специалисти – 400 лв, за непедагогическия персонал – 200 лв.
 • за 15 септември – педагогическите специалисти – 80 лв, за непедагогическия  персонал – 40 лв.
 • за 24 май – педагогическите специалисти – 200 лв, за непедагогическият персонал – 150 лв.

Има недостиг на средства за увеличение на ОРЗ в Дейност „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” – РИМ Благоевград, Регионална Библиотека, както и за общинските културни институти – ФА Пирин, Куклен театър, Биг бенд, Камерна опера. За общинските културни институти в проекта на Бюджет 2024 г. са заделени около 4 млн. лв., които са недостатъчни за ръст на доходите.

На общественото обсъждане на проекта на Бюджет за 2024 г. кметът на община Благоевград отговори на нашите въпроси за увеличаване на доходите на работещите в общинските културни институти и общинските предприятия с това, че липсата на финансова дисциплина в последните няколко години води до поставяне на бюджета за 2024 г. в положение на дефицит, предизвикан от изразходването на целеви средства не по предназначение и предстоящи плащания по съдебни решения, породени от действия и бездействия в предишни мандати. Общият дефицит, натрупан от минали години , който трябва да се погаси само през тази година е в размер на 20 209 868 лв.

Общият размер на приходите в проекта на Бюджет 2024 за местни дейности е в размер на 45 785 337 лв., което е с 3 616 505 лв. повече от приходите за местни дейности за 2023 г.  Въпреки трудностите ще следим изпълнението на приходите през цялата година и ще настояваме  за увеличение на заплатите в общинските културни институти. Още повече, че през март министърът на културата ще разпредели средства в размер на 13 млн. лв. за регионалните културни институти и тогава ще трябва да се увеличат заплатите и при тях.

Все още няма внесени Бюджети на общините в Благоевградски регион в Общинските съвети за приемане. В момента се правят публичните обсъждания. За това и различните дейности още не са получили бюджетите си, но до 28.02.2024 г. това би трябвало да се случи окончателно.