МОТ: 1,4 милиарда деца по света не получават основна социална защита

1,4 милиарда деца от целия свят на възраст под 15 години нямат никаква форма на социална защита, което ги прави уязвими за болести, лошо хранене и бедност.

Това показват нови данни, публикувани вчера от от Международната организация на труда (МОТ), организацията “Спасете децата” и УНИЦЕФ.

В страните с ниски доходи по-малко от едно на всеки десет деца има достъп до детски надбавки, което показва значителна разлика в сравнение с обхвата, на който се радват децата в страните с високи доходи.

Детските надбавки са важна форма на социална закрила, предназначена да насърчава дългосрочното благосъстояние на децата. Предоставяни под формата на парични средства или данъчни облекчения, детските надбавки са от съществено значение за намаляване на бедността, както и за достъпа до здравеопазване, хранене, качествено образование, вода и канализация. Освен това тези обезщетения подпомагат социално-икономическото развитие, особено по време на криза.

Много деца са лишени от основните ресурси и услуги, от които се нуждаят, за да се измъкнат от бедността, и поради това са изложени на дълготрайното въздействие на глада, недохранването и нереализирания потенциал. Трите организации призовават правителствата да гарантират, че всички деца са защитени от механизми за социална закрила, включително чрез универсални детски надбавки.

Данните показват, че за период от 14 години се наблюдава скромен ръст на достъпа до детски надбавки в световен мащаб – от 20% през 2009 г. до 28,1% през 2023 г. Напредъкът обаче е бил неравномерен. В страните с ниски доходи процентът на обхванатите лица продължава да бъде нисък – около 9 %. В същото време 84,6 % от децата в страните с високи доходи са обхванати.

Процентът на обхващане на децата в страните, които са силно уязвими от въздействието на изменението на климата, е с една трета по-нисък от този в страните, които не са класифицирани като високорискови. Осигуряването на социална закрила на децата е от ключово значение за предпазването им от най-тежкото въздействие на климатичната криза.

“В световен мащаб има 333 милиона деца, живеещи в крайна бедност, които се борят да оцелеят с по-малко от 2,15 щатски долара на ден, и близо един милиард деца, живеещи в многоизмерна бедност. При сегашните темпове на напредък постигането на целите за бедност на Целите за устойчиво развитие е недостижимо. Това е неприемливо. Прекратяването на детската бедност обаче е политически избор. Разширяването на обхвата на социалната закрила на децата в борбата с бедността е от решаващо значение, включително постепенното реализиране на универсални детски надбавки”, заяви Наталия Уиндър Роси, директор “Социална политика и социална закрила” в УНИЦЕФ.

“Това е криза за почти един милиард деца, които не са обхванати от обезщетения, и за страните, в които живеят”, казва Шахра Разави, директор на отдела за социална закрила в МОТ. “Има спешна нужда от ефективна политика, която да ни помогне да преодолеем разликите в закрилата. Регионалните неравенства по отношение на обхвата и напредъка будят сериозна загриженост – подобрението в обхвата на детските обезщетения е незначително в повечето региони и твърде много деца все още са изоставени.”

Трите агенции призовават да се предприемат решителни стъпки за постигане на универсална социална закрила за всички деца чрез:

– Изграждане на системи за социална закрила, които се основават на правата, отчитат пола и реагират на шокове, за да се преодолеят неравенствата и да се постигнат по-добри резултати за момичетата и жените, децата с увреждания, децата мигранти и децата, работещи като деца, наред с други.

– Преодоляване на пропуските в закрилата изисква запълване на “недостига на финансиране”. Това означава да се инвестира в детски надбавки за всички деца, което предлага доказан и рентабилен начин за борба с детската бедност и за осигуряване на благоденствие на децата.

– Осигуряване на всеобхватен набор от детски надбавки чрез националните системи за социална закрила, които също така свързват семействата с важни здравни и социални услуги, като например безплатни или достъпни висококачествени грижи за деца.

– Осигуряване на устойчиво финансиране на системите за социална закрила чрез мобилизиране на вътрешни ресурси и увеличаване на публичните инвестиции в децата.

– Укрепване на социалната закрила на родителите и лицата, полагащи грижи за деца, чрез гарантиране на достъп до достойна работа и адекватни обезщетения, включително за безработица, болест, майчинство, инвалидност и пенсии.