Становище на Регионалния съвет на КНСБ-Разград по проектобюджета на общината за 2024 г.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г., като по общини за община Разград, те са както следва:

Приходната част на проектобюджета е формирана на база планирани собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината. Не е планирано увеличение на местните данъци и такси.

Нормативни  документи, на основата на които е изготвен проектът на бюджет за 2024 г.:

  • Закон за публичните финанси;
  • Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
  • Постановление на Министерския съвет /ПМС/ № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
  • Постановление на Министерския съвет /ПМС/ № 193 от 12.10.2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната;
  • Решение на Министерския съвет /РМС/ № 346 от 05.05.2023 г.за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено и допълнено с РМС № 847 от 28.11.2023 г.;
  • Писмо № ФО-3 от 06.02.2024 г. на Министерство на финансите за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г.;
  • Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
  • Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.

Общият обем на приходите в проекта за бюджет за 2024 г. е в размер на 100 278 909 лв., в т.ч. за държавни дейности – 59 955 128 лв. и 40 323 781 лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

В частта на делегираните държавни дейности проектобюджетът на община Разград е съставен на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. Общата субсидия за държавно делегирани дейности е 56 176 992 лв., спрямо 2023, които са били 55 835 287лв.

Общият размер на разходната част на бюджета е 100 278 909 лв., планирани в три направления – за държавни дейности – 59 955 128 лв., за местни дейности – 38 616 194 лв. и за дофинансиране на държавните дейности – 1 707 587 лв.

Делегираните от държавата дейности са дейности по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението, следва да има достъп в съответствие с действащото законодателство.

В дофинансирането на държавните дейности са планирани разходи, финансирани със собствени приходи на Общината и на културните институти, работещи по системата на делегирани бюджети.

По функции най-голямо увеличение на средствата осигурени от държавата има във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”. Средствата са увеличени с 1 284 143 хил. лв., което е 27,7 % спрямо 2023 г.Ръст  на разходите има и в средствата осигурени от собствени приходи на общината, касаещи  функцията в размер на 221 100 лв.

Трудовите възнаграждения се регламентират с Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. В нея се определят минималните размери на индивидуалните основни месечни работни заплати за всяка от групите длъжности във всички видове социални услуги в процентно съотношение към минималната месечна работна заплата за страната.

Увеличението на възнагражденията на работещите в сферата на социалните услуги е съобразено с горепосочената наредба.

Във функция образование – увеличението е с 11,8%. Трудовите възнаграждения са по Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Във Функция „Здравеопазване“ увеличението на стандартите за делегираните от държавата дейности е в размер на  8,09 %. Най-голямо е увеличението в Детски ясли и кухни. Сериозно отражение дава и промяната в натуралните показатели за функцията на ниво община. Увеличението на стандарта за медицинско обслужване в здравни кабинети е минимален –  6791 лв. Предстои подписване на колективни трудови договори и уточняване на трудовите възнаграждения във функцията.

КНСБ ще продължи да настоява пред Министерския съвет да се предвидят допълнителни средства за увеличение на работните заплати на работещите в Детско и училищно здравеопазване.

Във Функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” увеличението на средствата е с 12,5 %.

Разходите за местните дейности, които общината извършва и финансира, са планирани в рамките на определения обем приходи за местни дейности. Увеличението е с 16,7% .