Конференция за равнопоставеността се проведе в навечерието на 8 март

Национална конференция “Ролята на КНСБ за равнопоставеността между жените и мъжете” се проведе вчера, 5 март, по инициатива на председателя на СБУ и на Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата към КНСБ д.ик.н. Янка Такева.

В навечерието на Международния ден на жената 8 март бяха обсъдени темите за равнопоставеността, правата, заплащането, социалния диалог.

В дискусията се включиха вицепрезидентът на КНСБ Даниела Алексиева, главният икономист Любослав Костов, председателите на федерация Лека промишленост и зам.-председател на КРСЖД Цветелина Милчалиева, на ФНСС Цветелина Иванова, зам.-председателят на СФ “Металици” Ренета Петрова, националните секретари Величка Микова и Иванина Янкова, представители на социалните партньори в образованието.

Любослав Костов представи презентация, в която подчерта, че дискусията за равнопоставеността между мъжете и жените е важна, защото трябва:

  • Да се минимизира бедността и социалното изключване и повиши качеството на живота и съответно се намаляват публичните разходи за социални помощи и подпомагане;
  • Да се осигурят равни условия на труд на всички категории работници, като се постигне хоризонтална секторна сегрегация и равнопоставено участие в различните сектори на икономиката;
  • Да се поддържа професионалната квалификация и кариерно развитие и се постигане равновесие между половете в политиката и ръководните длъжности;
  • Да се намалява различията в заплащането по пол;
  • Да се преодолеят разликите между жените и мъжете по отношение на полагането на грижи;
  • Да се премахне насилието, основано на пола;
  • Да се премахнат стереотипите, свързани с пола.

Факторите, които влияят върху разликата в заплащането на база пол, са свързани с наличието на хоризонтална сегрегация на пазара на труда: жените са концентрирани в сектори и професии, които обикновено са ниско платени; вертикална сегрегация: жените заемат по-ниско платените длъжности, имат по-малко сигурност на работните места и са изправени пред повече препятствия за кариерата; неравното разпределение на платен и неплатен труд; трудното преодоляване на стереотипите, определящи мястото на жените и мъжете в обществеността от ранна възраст. Това води до секторна сегрегация на икономиката (традиционно наложили се като отрасли със силно женско присъствие); липсата на прозрачност при формирана на системите на заплащане и на система за справедлива оценка на работните места.

Костов посочи, че политиките на КНСБ за постигане на равнопоставеност между половете са насочени към по-бързо транспониране на Директива за адекватни минимални работни заплати, регулярното повишаване на МРЗ, натискът на конфедерацията за дофинансиране на бюджетно финансираните дейности на важни публични сектори: образование, държавно управление, здравеопазване. КНСБ настоява и за по-бързо транспонирането на приетата през 2023 г. Директива за прозрачност в заплащането. Страната ни следва до 2026 г. да извърши необходимите промени в законодателната рамка, за да елиминира всяка пряка или непряка дискриминация при заплащането, основана на пола. Оттук ще се постигне и зачитането на принципа на равно заплащане за равен труд или за труд с равна стойност.

КНСБ настоява и за ратификация на Конвенция 190 на МОТ още от 2019 г., след като бе приета на юбилейната 108 сесия през месец юни 2019 г. От 2022 година конфедерацията провежда и кампания “Без насилие и тормоз на работното място”в подкрепа на Конвенцията. Тя признава, че насилието и тормозът в сферата на труда засягат психическото, физическото и сексуалното здраве, достойнството, семейната и социалната среда на съответното лице и могат да попречат на достъпа, оставането и напредването на пазара на труда на съответните лица, особено на жените.