КНСБ в Бургас с инициатива за 8 март

В навечерието на 8 март КНСБ и СБУ в Бургас инициираха популиризиране на ключови за женските права послания.

Работещите дами от синдикалните организации на конфедерацията в областта ще отбележат утрешния Международен ден на жената, давайки пример, че настояват за:

– Гарантиране на равните възможности в сферата на образованието, на пазара на труда, както и при вземането на политически и икономически решения, и равния достъп до икономически и финансови услуги;

– Застъпничество за поемането на водещи роли от жените и момичетата и за тяхното пълноценно, равноправно и съдържателно участие на всички равнища на вземането на решения, тъй като участието на жените в обществения и политическия живот и вземането на решения е от съществено значение за доброто управление и изготвянето на политиките;

– Прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете, както и бюджетирането, съобразено с равенството между половете, във всички области на обществено-икономическия живот, тъй като това са инструменти за прилагане на правата на жените и постигане на равенство между половете, признати в цял свят;

– Предприемане на действия по отношение на множеството системни първопричини за бедността сред жените в световен мащаб, като например непропорционално високия брой на жени на нископлатени и несигурни работни места и на работни места на непълно работно време, прекъсването на кариерата от жените с цел полагане на грижи за деца и други членове на семейството, разликата в заплащането и пенсиите между половете, както и недостатъчното представителство на жените при вземането на политически и икономически решения;

– Насърчаване на овластяването на жените и момичетата чрез образование, обучение и учене през целия живот, които са от жизнено значение за борбата с вредните стереотипи и с трайните видове неравенство, водещи до бедност, едновременно с предприемането на мерки по отношение на равнището на заетост и представителство на жените в някои сектори, като науката, технологиите, инженерството и математиката и изкуствения интелект;

– Подкрепа и насърчаване на предприемачеството сред жените на всички равнища чрез увеличаване на участието им на пазара на труда, подобряване на финансовата им независимост и признаване и насърчаване на жените като модели за подражание, наставници и създатели на работни места;

– Повишаване на осведомеността относно опустошителните последици от основаното на пола насилие в обществото и по време на въоръжените конфликти, за социалното изключване и бедността на жените и за необходимостта от надеждни законодателни национални уредби спрямо изправяне пред съда на извършителите на такова насилие, за защита и обезщетение.

Моето име е ЖЕНА!

Международният ден на жената акцентира върху постиженията на жените и затвърждава ангажимента си за равнопоставеността на половете – призив за действие за ускоряване на напредъка към един по-приобщаващ и равнопоставен свят.

През 2024 г. темата на Международния ден на жената, обявена от „ООН жени“, е: „Инвестирайте в жените: Ускорете напредъка!“

Този ден на жената не само дава възможност да се осмисли постигнатия напредък, но и да се призове за промяна, да се отбележат проявите на смелост и решителност на обикновените жени, които са изиграли изключителна роля в историята на своите страни и общности.

Това е ден на Колективен глобален активизъм и празник, който принадлежи на всички жени и мъже, ангажирани с постигането на равенството на жените и световното признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените, на техния цивилизационен принос в образованието, науката, изкуствата и други. Международният ден на жената отдава почит и на майката, на учителката, на съпругата на любимата…

Честит празник от Регионален съвет на КНСБ- Бургас и Синдиката на българските учители!