Позиция относно заявени намерения на МТСП за изготвяне на Интегриран план за справедлив преход

Още от самото начало на обявяване на Европейската зелена сделка КНСБ настоява за извършване на задълбочен социално-икономически и екологичен анализ, в т.ч. оценка на въздействието върху най-силно засегнатите промишлени отрасли, енергетиката, транспорт и селско стопанство. Такива анализи и оценки до този момент в Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, който беше създаден по наша инициатива, не са правени и разглеждани в дълбочина.

Като основен приоритет КНСБ постави в своята мандатна програма изготвяне и приемане на Национален план за справедлив преход (НПСП) на национално, секторно и фирмено ниво чрез разработване на планове за трансформация към нисковъглеродна икономика и създаване на нови работни места.

Припомняме, че КНСБ настояваше пред всички правителства през последните години да предприемат действия за изготвяне на НПСП с участието на социалните партньори в отговор на социално-икономическите и екологични предизвикателства на зеления преход,

Преди една година КНСБ представи на правителството проект на Рамка за план за справедлив преход, в чието изготвяне участваха всички синдикални федерации, основно от секторите, които са най силно засегнати от Европейската зелена сделка.

По време на протестите на енергетиците през есента на миналата година представихме на правителството проект на Национално споразумение за справедлив преход, в което като точка първа настояваме за изготвяне на НПСП.

Имайки предвид националното значение на този въпрос, по предложение на КНСБ, ще бъде изготвена Резолюция на ИСС за необходимостта от НПСП, който да бъде приет от правителството и Народното събрание на Република България.

Дали в отговор на всичко това или по други причини, на специална пресконференция от МТСП заявиха в края на миналата седмица, че създават междуведомствена група за изготвяне на „Интегриран план за справедлив преход с фокус върху хората“.

Като синдикат, който от две години настоява за изготвяне на НПСП, включително и пред последното правителство, ние не можем да не изразим задоволство, че най-после има някакво развитие в тази посока. Но от друга страна, не можем да не изразим силно недоволство от направените предложения за състава на работната група, в която отново липсват социалните партньори. Заявената „визия на екипа на министерството редовно да се консултира Планът на държавните институции с всички социални партньори и други заинтересовани страни“ е абсолютно неприемлива за нас. От нашия опит с държавните институции категорично считаме, че „консултирането“ няма нищо общо с прякото участие в подготовката на такива важни стратегически документи с такова значение за работниците и техните работни места.

За нас е необяснимо по каква причина процесът по изготвяне на НПСП и координацията на работната група трябва да се осъществява от МТСП, при условие, че всички основни документи по въпросите на Европейската зелена сделка досега са разглеждани в КСЕЗС, където има достатъчно широко представителство на всички заинтересовани страни.

Припомняме, че „целта на КСЕЗС и на ресорните комисии е да консултират и подпомагат МС в контекста на съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда и разработването на планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК относно Европейския зелен пакт и целите на ЕС за декарбонизация за 2030 и 2050 г.

Именно за това настояваме за спешно свикване на КСЕЗС единствено по този въпрос, като заседанието да бъде ръководено от министър-председателя на Република България.

КНСБ счита, че на това заседание на най-високо ниво трябва да бъде заявено, че НПСП цели да осигури ясен процес на актуализиране на стратегическата рамка за декарбонизация на икономиката, разглеждайки процесите на оценка на сценариите за декарбонизация на засегнатите сектори и да очертае възможни пътища със съответните финансови, екологични и социално-икономически последствия на мерките, да ги представи на правителството, което да вземе информирано решение и да се обедини около дадена посока на преход на българската икономика с одобрение от парламента.

Предлагаме на това заседание да бъде създадена Комисия по справедлив преход с конкретна работна програма по изготвяне на НПСП. Освен анализ на текущата ситуация в най-засегнатите сектори Комисията трябва да представи ангажиментите на страната в рамките на различните европейски и международни инициативи за справедлив преход.

Разработените позиции трябва да показват възможностите за прилагане на мерки на секторно ниво, но обобщението на национално ниво и предложението на пътищата за финансирането им следва да бъде една от първостепенните задачи на Консултативния съвет във връзка с Европейската зелена сделка. Целта е да се зададат пътни карти за цялата икономика в посока постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Задължително условие според нас е Националният план за справедлив преход да съдържа конкретни показатели за изпълнение на целите, които да позволяват проследяване на процесите и резултатите от прилагането на плана също в рамките на КСЕЗС.

Само с такива конкретни и ясни действия ще докажем, че за всички нас, изводите от приетата резолюция на 110 сесия на МОТ за справедливия преход не са празни думи: Справедливият преход отразява обща глобална цел, която включва отговорности за всички, включително правителства, работодатели и работници. Преходите се нуждаят от съгласувани усилия и трябва да бъдат планирани и структурирани по начин, който адресира загубата на работни места, недостигът на достоен труд, неравенството и секторните и образователни несъответствия. Политиките трябва да бъдат последователни и балансирани и трябва да се занимават с връзката между изменението на климата, достойния труд и устойчивото развитие.“