Два колективни трудови договора бяха сключени с община Средец

На 11 март бяха сключени два Колективни трудови договора – в Детско и училищно здравеопазване към СДЗ – Община Средец и в Общодостъпни специализирани социални услуги (ОССУ). Те влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Договарянето премина в дух на взаимно съдействие и уважение и вземане на  решения, отговарящи на  финансовите възможности на Общината към момента.

Освен  с договорените до момента придобивки КТД за ОССУ беше надграден след следното:

1. Основен платен годишен отпуск от :

– от 34 на 36 работни дни за специалисти, пряко ангажирани в обслужването на потребителите;

– от 34 но 40 работни дни за основни и препоръчителни специалисти за функционирането на услугите;

– 48 работни дни за директорите на Социалните институции.

2. Допълнителни  възнаграждения за:

– Професионален  празник – 300 лв. или до 600 при финансова възможност.

– Коледа – 300 лв. или до 600 при финансова възможност.

– Работно облекло  – 300 лв. или до 600 при финансова възможност.

– Задължително униформено облекло за медицинските специалисти, според изискванията и необходимостта на работното място.

– Защитни очила за работа на компютър – 200 лв.

– За нощен труд – 2 лв. за всеки отработен нощен час.

– Ободрителни напитки при полагане на нощен труд  – 2 лв.

– 50% от основната работна заплата допълнително материално стимулиране за постигнати годишни резултати.

В срок до 15.10. на текущата година работодателят предоставя на СО отчет  за реализираните икономии в бюджета на всяка една социална услуга.

С протокол бе избрана Комисия за социално партньорство от председатели на СО за подпомагане изпълнението на КТД.

Благодарности за съвместната работа към всички председатели, директори на социалните институции, главни счетоводители на Общината и отдел СДЗ и най-вече на новото ръководство в Общината в лицето на зам.-кмета г-жа Чобанова, упълномощена за сключване на КТД и работа със социалните партньори.