Зелена светлина за Директивата за корпоративната устойчивост

Във вторник, 19 март, Комисията по правни въпроси одобри новите правила за надлежна проверка (Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост, Corporate Sustainability Due Diligence directive), които изискват от фирмите да смекчават отрицателното си въздействие върху правата на човека и околната среда, включително детския труд, трудовата експлоатация, загубата на биоразнообразие, замърсяването и унищожаването на природното наследство.

Проектът е съгласуван с правителствата на ЕС. Депутатите от Комисията по правни въпроси го приеха с 20 гласа “за”, 4 “против” и без въздържали. Изискването за предотвратяване, прекратяване или смекчаване на отрицателните последици от дейността се отнася и за партньорите на дружествата, работещи нагоре по веригата, в областта на проектирането, производството, транспорта и доставките, както и за партньорите надолу по веригата, включително тези, които се занимават с дистрибуция, транспорт и съхранение.

Обхват и план за преход

Правилата ще се прилагат за дружества и дружества майки от ЕС и извън ЕС с над 1000 служители и с оборот над 450 млн. евро, както и за франчайзи с оборот над 80 млн. евро, ако поне 22,5 млн. евро са генерирани от авторски и лицензионни възнаграждения.

Дружествата ще трябва също така да включат комплексната проверка в своите политики и системи за управление на риска, както и да приемат и въведат в действие план за преход, който да направи техния бизнес модел съвместим с ограничението за глобално затопляне от 1,5°C съгласно Парижкото споразумение. Планът за преход следва да включва обвързани със срокове цели на дружеството в областта на изменението на климата, ключови действия за постигането им и обяснение, включително цифри, за това какви инвестиции са необходими за изпълнението на плана.

Гражданска отговорност и глоби

Фирмите ще носят отговорност, ако не изпълняват задълженията си за надлежна проверка, и ще трябва да обезщетят изцяло жертвите си. Освен това ще трябва да приемат механизми за подаване на жалби и да се ангажират с лицата и общностите, засегнати от техните действия.

Държавите членки ще определят надзорен орган, който ще отговаря за наблюдението, разследването и налагането на санкции на дружествата, които не спазват изискванията. Те могат да включват глоби в размер до 5 % от нетния световен оборот на дружествата. От чуждестранните дружества ще се изисква да определят свой упълномощен представител, базиран в държавата членка, в която извършват дейността си, който да комуникира с надзорните органи относно спазването на изискванията за надлежна проверка от тяхно име. Комисията ще създаде Европейска мрежа на надзорните органи, за да подпомага сътрудничеството между надзорните органи.

След като бъде официално одобрена от Европейския парламент и държавите членки, директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС.

Предложението на Комисията, представено на 23 февруари 2022 г., е в съответствие с призива на Европейския парламент от 2021 г. за задължително законодателство в областта на надлежната проверка. То допълва други съществуващи и предстоящи законодателни актове в тази област, като регламента за обезлесяването, регламента за конфликтните минерали и проекта за регламент за забрана на продукти, произведени с принудителен труд.