КНСБ и УНСС със съвместна магистърска програма „Синдикализъм и синдикални политики“

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписаха днес два знакови документа – Меморандум за сътрудничество, който очертава направленията на взаимен интерес и бъдещи съвместни инициативи и Договор за обучение на синдикални активисти в съвместна магистърска програма „Синдикализъм и синдикални политики“.

Координатори по меморандума са доц. д-р Елена Симеонова, ръководител катедра „Политология“, и гл. ас. д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение, а също и преподавател в кадра „Икономикс“ на УНСС.

Магистърската програма „Синдикализъм и синдикални политики“ ще стартира от учебната 2024/2025 г. Тя е разработена и ще се осъществява съвместно от катедра „Политология“ на УНСС и КНСБ. Учебната програма е интердисциплинарна и включва курсове от сферата на политическата наука, икономиката, социологията, правото, управлението на човешките ресурси и социалната защита. Всяка от включените в учебния план дисциплини се води съвместно от хабилитирани преподаватели от УНСС и изявени експерти от практиката, подсигурени от КНСБ, които са с доказан опит в изграждането и управлението на синдикални организации, колективното трудово договаряне и защитата на правата на трудещите се.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров благодари за възможността чрез магистърската програма да се подготвят експерти в синдикалната сфера. Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изтъкна, че със своята експертиза и чрез трайното проследяване на процесите синдикатите често са най-подготвени в много области.

Ръководителят на катедра „Политология“ доц. д-р Елена Симеонова подчерта, че „магистратурата е уникална в българския академичен контекст, защото е първа по рода си специализирана програма, насочена приоритетно към синдикални активисти, които биха желали да валидират дейността си с академична степен, а също и теоретично и идейно да концептуализират придобития практически опит“.

Гл. ас. д-р Любослав Костов припомни, че през 2023 г. Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение към КНСБ и УНСС подписаха Споразумение за партньорство. Сред целите му е полагане на съвместни усилия за подобряване качеството на обучението на студенти и докторанти чрез осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес. В резултат от Споразумението около 50 студенти вече са били на стаж в ИССИО. Меморандумът сега е продължение на нашето сътрудничество, каза Костов.

Новата магистърска програма е отворена и за кандидати, които нямат практически опит, но се вълнуват от проблемите на функционалното представителство на интереси и желаят  да насочат професионалната си реализация в тази сфера на дейност.

Магистърската програма е създадена, за да отговори адекватно на динамичните социално-икономически промени, които се отразяват върху индустриалните отношения в национален, европейски и световен мащаб. Тя предлага своевременна възможност за получаване на системни, задълбочени и изпреварващи знания, придобиване на необходими умения, знания и компетентности.

Философията и подходът на програмата са съсредоточени върху ролята и мястото на синдикалната дейност в цялостния политически процес на национално, регионално и международно ниво. Акцент се поставя върху трансформацията на трудовите отношения под въздействието на глобализацията, зелената сделка и развитието на новите технологии, в т. ч. на изкуствения интелект, който застрашава цели сфери на икономическа дейност.

С магистърската програма „Синдикализъм и синдикални политики“ КНСБ надгражда своя институционален капацитет. КНСБ вече може да предложи на своите членове и възможност за получаване на диплома за академична магистърска степен.