Европейският парламент прие директивата за работата през онлайн платформи

Европейският парламент одобри днес нови правила, насочени към подобряване на условията на труд на работещите през онлайн платформи.

Директивата, договорена през февруари от ЕП и Съвета на ЕС, представляващ страните членки, бе приета с 554 гласа “за” при 56 “против” и 24 “въздържал се”.

Тя цели да премахне фиктивната самостоятелна заетост при работа през платформи и регулира за първи път в ЕС използването на алгоритми на работното място, съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

С новия закон се въвежда презумпция за трудово правоотношение (за разлика от самостоятелната заетост), която се задейства, когато са налице факти, сочещи контрол и ръководство, съгласно националното право и колективните трудови договори, и като се взема предвид съдебната практика на ЕС.

Директивата задължава държавите от ЕС да установят оборима законова презумпция за заетост на национално равнище с цел коригиране на дисбаланса на силите между цифровата трудова платформа и лицето, извършващо работа през платформа. Тежестта на доказване се носи от платформата, което означава, че тя трябва да докаже, че няма трудово правоотношение. Именно за това настояваше през целия процес по преговори по директивата Европейската конфедерация на профсъюзите. 

  • Новите правила гарантират, че човек, извършващ работа през платформа, не може да бъде уволнен въз основа на решение, взето от алгоритъм или автоматизирана система за вземане на решения. Вместо това цифровите трудови платформи трябва да гарантират човешки надзор върху важните решения, които засягат пряко лицата, извършващи работа през платформа.

С директивата се въвеждат правила, които защитават по-стриктно данните на работещите през платформи. На цифровите трудови платформи ще бъде забранено да обработват определени видове лични данни, като например данни за емоционалното или психологическото състояние и личните убеждения на даден човек.

Договореният текст трябва да бъде официално приет и от Съвета на Европейския съюз. След публикуването му в Официален вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с две години, за да транспонират разпоредбите в националното си законодателство.

Анализ на Европейската комисия от 2021 г. установява, че има повече от 500 активни цифрови трудови платформи, а в сектора са заети над 28 милиона души – число, което се очаква да достигне 43 милиона до 2025 г., посочват още от ЕП.

Въпреки че повечето работници през платформи официално са самостоятелно заети лица, около 5,5 милиона души може погрешно да бъдат класифицирани като самостоятелно заети лица.