Форум “ESG: Екологично, социално и отговорно управление” се проведе в Ловеч

На 15 май в Ловеч Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост – КНСБ и Регионалният съвет на конфедерацията в областта организираха съвместно с Дирекция „Инспекция по труда“, Ловеч дискусионен форум на тема: “ESG: Екологично, социално и отговорно управление”.

Сред участниците бяха работодатели от индустрията от Ловеч и региона, областният управител на гр. Ловеч Дора Стоянова.

Цветелина Милчалиева, председател на ФНСОЛП, откри форума с приветствие към гостите, като изрази позицията на Федерацията и Конфедерацията по отношение на бъдещо развитие на социалното партньорство в индустрията. Тя каза:

„Още с разписването на Зелената сделка преди няколко години Европа опитва да следи и отчита въздействията. Голямата цел е да се разшири обхватът и качеството на отчитане на корпоративната устойчивост  и да се насърчи устойчивото развитие чрез прозрачност. Ние избираме да гледаме нещата от друг ъгъл – това е работа, която така или иначе трябва да се свърши, а устойчивостта до голяма степен зависи от развитието на социалното партньорство. Настояваме за адекватни и своевременни промени в националното законодателство, гарантиращи пълно и ефективно въвеждане на изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, както и правилното и ефективно транспониране на Директивата на комплексна проверка на корпоративната устойчивост. За нас колективното трудово договаряне и социалното партньорство са ефективният начин за укрепване на демокрацията на работното място и трябва да стане част от европейския стандарт за отчитане на устойчивостта на бизнеса.“

Лектори бяха адв. Николай Стоянов, Даниела Йотова, старши експерт по професионално образование и обучение РУО – гр.Ловеч. Бяха дискутирани темите за директивите на Европейския съюз, засягащи пряко предприятията през призмата на социалното партньорство, новите изисквания по ЗБУТ в контекста на дигитализацията и зелената икономика, инвестиции в обученията за запазване на качествена заетост и устойчиви работни места.

Станислава Такева, оперативен директор на НВСК на КНСБ, представи и възможностите, които предоставя Националната взаимоспомагателна  каса.