Социалните партньори заедно за по-добро и ефективно регулиране на изкуствения интелект за справедлив преход към труда на бъдещето TransFormWork 2 – 101145650

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия – ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, SOCPL-2023-SOC-DIALOG

Проектът TransFormWork 2 е фокусиран върху намирането на съвместни решения от националните социални партньори от 7 страни-членки на ЕС (България, Ирландия, Италия, Кипър, Малта, Полша и Румъния) за управление на ефектите от ИИ и алгоритмично управление и огромното му въздействие върху труда на бъдещето, за решаване на важни въпроси, свързани с трудовите правоотношения и за намиране на подходящи механизми, практики и инициативи за навременно предвиждане на нуждите от умения на утрешния ден и преквалификация на съществуваща работна сила – фундамент за успеха на ИИ, който работи за всички. Проектът се стреми също да повиши осведомеността за това, как чрез прилагането на правилни стратегии и чрез гарантиране на принципа на човешкия контрол, ИИ може да донесе ясни ползи и добавена стойност за работодателите и работниците чрез предоставяне на нови възможности на пазара на труда, нови начини за организиране на работата и подобряване на условията на труд. Проектът ще има за цел на базата на индивидуални национални проучвания и сравнителен анализ да покаже до каква степен алгоритмичното управление чрез използването на изкуствен интелект е навлязло в страните партньори и какви мерки са взети в националните законодателства и практики, за да регулират прилагането му с оглед на алгоритмични системи в работата и относно психосоциалните рискове като предпоставка за запазване на достойнството на работниците и за противодействие на дехуманизацията на работното място чрез иницииране на дискусии и инициативи на национално ниво за предоставяне на умения, необходими на работниците и предприятията за да успеят; да подкрепи създаването на нови подходи за адаптиране на работниците към променящия се контекст на заетостта в рамките на компаниите; да осигури необходимото образование и обучение; да засили ролята на социалните партньори в процеса на справедлива преход към работата на бъдещето. Проектът също така има за цел да покаже до каква степен изкуственият интелект може да влияе на системата за социален диалог, как данните от алгоритмичното управление влияят върху колективното договаряне и сключване на колективни трудови договори.

Проектът ще бъде осъществяван от Консорциум от 15 организации (представители на работниците и работодателите, университети и изследователски институти).  Участието на ЕКП като асоцииран партньор и неформалното участие на BusinessEurope ще допринесе за широкото разпространение на резултатите от проекта сред всички членове на тези две ключови европейски организации на социалните партньори.

Бенефициенти по проекта са:

Съюз на слугите, индустрията и техниката (SIPTU), Ирландия; Обща конфедерация на труда (CGIL), Италия; Конфедерация на работниците в Кипър (SEK); Федерация на работодателите и индустриалците в Кипър (OEB); Търговска предприемаческа и промишлена камара на Малта (The Malta Chamber); Обща работнически съюз (GWU), Малта; Варшавски икономически институт (SGH), Полша; Конфедерация на работодателите Конкордия (СРС), Румъния; Фондация Джузепе Ди Виторио (FDV), Италия; Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC); Ирландска конфедерация на бизнеса и работодателите (Ibec); Малтийско бизнес бюро (MBB); Българска стопанска камара – БСК; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ