Искания и послания на КНСБ за изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Конфедерацията на независимите синдикати в България обръща сериозно внимание на предстоящите избори за членове на Европейския парламент. Последните изследвания сигнализират за промяна в политическия курс на Европейския парламент. Налице са предпоставки за конформистки отношения между партиите, трудно постигане на коалиции и възможно блокиране на законодателните инициативи. Националните правителства и техните представители в Съвета на ЕС също ще се сблъскат с усложнен диалог с ЕП, което потенциално би довело до по-трудно постигане на компромисни решения.

КНСБ призовава българските кандидати за Европейския парламент да се дистанцират от крайната реторика, чиято единствена цел е спечелване на по-висока електорална подкрепа. Социално-икономическият прогрес трябва да продължи, а това няма как да се случи през нови политики на строги икономии. Нека не заличаваме напредъка постигнат от социалните партньори в Европа в областта на социалната справедливост.

През изминалите две години работещите в ЕС претърпяха реална загуба на покупателна способност, а индустриалният сектор отчете притеснителен темп на свиване и освобождаване на работна сила. През новия петгодишен мандат, Европейския парламент трябва да продължи своята борба за осигуряване на сигурни работни места, достойно заплащане, представителност на работниците и засилване на колективното договаряне и социалния диалог на различни нива.

В тази връзка, КНСБ представя своите основни послания по ключови за синдикалното движение въпроси и се обръща към българските кандидати за членове на ЕП да отстояват в новия петгодишен мандат на институцията:

1.  ДОХОДИ:

 • Нарастването на реалната покупателна способност на доходите на работещите в ЕС трябва да остане основен приоритет. Приближаването на държавите една към друга вътре в рамките на общността по отношение на покупателна способност, е от изключителна важност. ЕП трябва да насочи своите усилия към максимално редуциране на неравенствата в доходите между страните.
 • Прилагане на принципите „равно заплащане за труд с една и съща добавена стойност“ и „преодоляване на дискриминационните разлики и пълна прозрачност на заплатите“. Това са инструменти, с които всички икономически субекти трябва да бъдат задължени да се съобразяват в ЕС, особено МНК и техните поделения.

 2. КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

 •  Подкрепа за насърчаване на демокрацията на работното място и недопускане нарушаване на всеобщото право на синдикализация, на колективно договаряне и стачка, включително гарантиране на достъпът на синдикатите до работните места.
 • Подкрепа за участието на национално представителните синдикални и работодателски организации в европейските политически процеси, за да се увеличи влиянието им върху разработването на европейските политики.
 • Подкрепа за актуализиране на европейската правна рамка за информиране и консултиране, позволяваща участие на работниците в управлението на предприятията, както и подобряване на правната рамка за функционирането на европейските работнически съвети.
 • Подкрепа за гарантиране на секторни фондове и пакети от програми за обучение за работещите.

3. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ:

 • Действия за ограничаване на неравномерното разпространение на новите технологии в рамките на ЕС с цел засилване на конкурентоспособността и кохезията в рамките на общия интеграционен съюз.
 • Подкрепа за подобряване на условията на труд, включително защита на правата на работниците при дистанционна работа, работа през платформи и използването на изкуствения интелект за управлението на хора.

4. СПРАВЕДЛИВ ЗЕЛЕН ПРЕХОД

 • Постигане на споразумение за Европейска индустриална сделка със значителни публични и частни инвестиции, които гарантират създаване на качествени работни места, по-добри условия на труд и социална сигурност в прехода към нисковъглеродна икономика.
 • Подкрепа за създаване на Европейска директива за справедлив преход.
 • Европейският стълб за социални права (ЕССП) трябва да се превърне в основен инструмент за провеждането на политики в областта на изграждането на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социална закрила.

Обръщаме се към кандидатите в листите за Европейски парламент с настояване да подкрепят синдикалните ни искания и приоритети в тези четири направления и да работят за постигането им през новия мандатен период 2024-2029 г. Нека Европа остане на пътя на прогреса и солидарността и да не допуснем възприемането на политики за строги икономии, чиято тежест понасят основно работещите.