Състоя се учредителният форум на Глобалната коалиция за социална справедливост

Учредителният форум на Глобалната коалиция за социална справедливост се състоя днес, 13 юни, в рамките на 112-тата сесия на Международната конференция на труда (МКТ), която се провежда в Женева от 3 до 14 юни. КНСБ е сред членовете на коалицията заедно с още над 290 партньори, включително правителства, организации на работници и работодатели, академични органи и международни неправителствени организации. Президентът на КНСБ Пламен Димитров, който на 10 юни беше избран за четвърти пореден път за член на Управителния съвет на МОТ за периода 2024-2027 г., участва в учредителния форум.

Глобалната коалиция е инициатива на генералния директор на Международната организация по труда Жилбер Хунгбо и бе одобрена от Управителния съвет на МОТ през ноември 2023 г. Създаването на Коалицията беше приветствано от голям брой държавни и правителствени ръководители, министри и други световни лидери, включително от генералния секретар на ООН.

На учредителния форум днес бяха обсъдени конкретни действия, предприети от партньорите в коалицията за насърчаване на социалната справедливост. Проведени бяха три тематични дискусии – Изграждане на устойчивост на обществата; Подобряване на съгласуваността между икономическите и социалните политики и Насърчаване на социалния диалог за споделен просперитет. С изказвания участваха и президентите на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва и на Непал Рам Чандра Паудел.

Глобалната коалиция за социална справедливост е насочена към засилване на колективните усилия за спешно преодоляване на дефицитите в областта на социалната справедливост и за ускоряване на изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, Целите за устойчиво развитие и Програмата за достоен труд. Целта ѝ е да насърчи силното, устойчиво и приобщаващо развитие чрез засилена глобална солидарност, съгласуваност на политиките и на действията на широк кръг от заинтересовани страни. Провокирана е от застъпващите се кризи и ускоряването на дългосрочните структурни икономически трансформации, които затрудняват реализирането на социалната справедливост и целите за устойчиво развитие. Чрез постигането им се подобрява функционирането на обществата и икономиките, намаляват бедността, неравенствата и социалното напрежение, нестабилността.

Всички членове на коалицията се ангажират да разработят, самостоятелно или в сътрудничество с други участници, действия или инициативи, насочени към повишаване на социалната справедливост и включването ѝ в международните, регионалните и националните дебати.

Коалицията ще служи като платформа за наблюдение и събиране на анализи и данни (включително чрез периодичен доклад за състоянието на социалната справедливост в света), както и за многостранен обмен на знания.  Първоначалните приоритета са насочени към:

Насърчаване на социалния диалог.

Създаване на заетост и универсална социална закрила, включително чрез социална закрила за справедлив преход и усилията за укрепване на благоприятната среда за устойчиви предприятия и инвестиции в умения в подкрепа на пълната и продуктивна заетост и устойчивия икономически растеж.

Намаляване на неравенствата: Включително чрез засилване на сътрудничеството в подкрепа на усилията на държавите за постигане на напредък в прилагането на международните трудови стандарти; справяне с младежката безработица; създаване на условия за преход от неформална към официална икономика; насърчаване на недискриминацията, равенството между половете, многообразието и приобщаването; осигуряване на достъп до възможности, особено в областта на образованието, развитието на умения и ученето през целия живот; насърчаване на справедливата трудова миграция; защита на безопасността и здравето на работното място и други аспекти на условията на труд, включително заплащането. Това включва и създаването на благоприятна среда за устойчиви предприятия, която да подкрепя пълната и продуктивна заетост и устойчивия икономически растеж.