Синдикатите от цял свят настояват за стабилен международен договор за корпоративна отговорност

Генералният секретар на Международната конфедерацията на профсъюзите Люк Триангъл връчи днес исканията на синдикалния свят за международен договор за корпоративна отговорност на посланика на Еквадор в ООН Кристиан Еспиноса Канизарес. Той е председател на Отворената междуправителствена работна група (OEIGWG), която работи по международен правно обвързващ инструмент за регулиране на дейността на транснационалните корпорации съгласно международното право.

В писмото са изложени подкрепа за дейността на групата и основните приоритети на МКП, свързани с договора:

Широк обхват: Обхват на всички международно признати права на човека, включително фундаменталните права на работниците и синдикатите.

Изчерпателно покритие: Включване на всички предприятия, независимо от техния размер, сектор, собственост и структура.

Транснационално регулиране: Задължение за регулиране на корпорациите и осигуряване на достъп до правосъдие на жертвите на транснационални корпоративни нарушения на правата на човека в държавите по произход на корпорациите.

Надлежна проверка на правата на човека: Мандат за предприятията да приемат и прилагат политики и процедури за надлежна проверка на правата на човека.

Корпоративна отговорност: Потвърждаване на приложимостта на задълженията в областта на правата на човека към корпоративните операции.

Международно прилагане: Създаване на силен международен механизъм за наблюдение и прилагане.

“Тези преговори са изключително важна възможност за създаване на международна правна рамка, която да се занимава със силата и въздействието на транснационалните корпорации върху човешките права на милиони работещи хора. Международното синдикално движение ще продължи да участва активно в този процес и ще изисква възможно най-силните формулировки на договора. Нуждаем се от обвързващ договор, който да държи корпорациите отговорни и да гарантира справедливост за работещите хора, засегнати от нарушения на човешките права, и то сега”, коментира Триангъл.

На ниво Европейски съюз обсъждането и въвеждането на регулация отне няколко години.

На 23 февруари 2022 г. Европейската комисия прие предложение за директива относно надлежната проверка на корпоративната устойчивост. На 24 май 2024 г. Съветът на Европейския съюз одобри политическото споразумение, като по този начин приключи процеса на приемане. Целта на директивата е да насърчава устойчивото и отговорно корпоративно поведение в дейността на дружествата и в техните световни вериги за създаване на стойност. Новите правила ще гарантират, че попадащите в обхвата дружества ще идентифицират и отстраняват неблагоприятните последици за правата на човека и околната среда от своите действия в Европа и извън нея. С директивата се установява корпоративно задължение за надлежна проверка. Основните му елементи са идентифицирането и преодоляването на потенциалните и действителните неблагоприятни въздействия върху правата на човека и околната среда в собствените операции на дружеството, техните дъщерни дружества и, когато са свързани с тяхната(ите) верига(и) за създаване на стойност — тези на техните бизнес партньори.

Освен това в директивата се определя задължение за големите дружества да приемат и прилагат, чрез полагане на максимални усилия, план за преход за смекчаване на последиците от изменението на климата, съобразен с целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г. на Парижкото споразумение, както и с междинните цели, съгласно Европейския законодателен акт за климата. Директивата ще допринесе за справедливия преход към устойчива икономика, в която предприятията играят ключова роля.

Широк кръг от групи заинтересовани страни, включително представители на гражданското общество, граждани на ЕС, предприятия, както и стопански сдружения, призоваха за задължителни правила за надлежна проверка. 70% от предприятията, участвали в обществената консултация, изпратиха също послание, че са необхидими действия на ЕС за надлежна проверка на корпоративната устойчивост.

Една трета от дружествата признаха необходимостта от предприемане на действия и предприемат мерки за справяне с неблагоприятните последици от своите действия върху правата на човека или околната среда, но напредъкът е бавен и неравномерен. Нарастващата сложност и глобалният характер на веригите за създаване на стойност затрудняват дружествата да получат надеждна информация за дейността на бизнес партньорите. Разпокъсаността на националните правила относно корпоративните задължения за надлежна проверка, свързани с устойчивостта, допълнително забавя използването на добри практики. Самостоятелните мерки на някои държави членки не са достатъчни, за да помогнат на дружествата да използват пълния си потенциал и да действат по устойчив начин.

Правилата на ЕС ще осигурят единна правна рамка и ще гарантират еднакви условия на конкуренция за дружествата в рамките на единния пазар на ЕС. Тези правила също така ще насърчат международната конкурентоспособност, ще увеличат иновациите и ще гарантират правна сигурност за дружествата, които се занимават с въздействието върху устойчивостта. Директивата ще насочи предприятията към отговорно поведение и би могла да се превърне в нов световен стандарт по отношение на задължителната надлежна проверка в областта на околната среда и правата на човека.

КНСБ също подкрепи позицията на Европейската конфедерация на профсъюзите за силна Директивата за корпоративна устойчивост, която е от решаващо значение за всички граждани, предприятия и държави в ЕС. Тя е ключова най-малко поради следните причини:

  • Осигурява основа за справедлива конкуренция за отговорни и устойчиви предприятия, опериращи в Европа и на практика, при пълно зачитане и прозрачност за хората, които наемат, доставчиците и подизпълнителите, на които разчитат, и потребителите, на които те продават своите продукти и услуги.
  • Тя е силна, защото бъдещето на нашата икономика трябва да се основава на устойчива бизнес общност, включително малки и средни предприятия и веригите за доставки. Това е ключът към подобряване на икономиката, производителността и осигуряване на устойчив растеж, за подобряване и осигуряване на качеството на продуктите и услугите и ще помогне в борбата срещу социалния и екологичния дъмпинг, компаниите с пощенски кутии и нарушенията на човешките права по веригите за доставка.
  • Тя е важна, за да покаже, че държавите-членки са сериозни в сигнализирането, че тези човешки права не могат да се търгуват, работниците не са стока, защото икономическото и социално сближаване и мирът в Европа ще зависят от това колко сериозни са държавите-членки относно постигането на устойчивост.
  • Директивата е и доказателство за бъдещето, тъй като устойчивите предприятия изискват основа за справедлива конкуренция, за която спазването на правата на човека и мерките за опазване на околната среда се превръщат в присъщ елемент на добри и бизнес модели, ясна инвестиция в хора, работници и/или потребители, които са изложени на риск поради въздействието на бизнес операциите.

КНСБ предложи и получи одобрението на ЕКП Директивата да включва също така текстове за повишаване на заплатите и социална конвергенция по веригите за доставки. Конфедерацията оценява положителната и овластяваща перспектива на гражданите, бизнеса и обществото за приемане на нов международен акт за надлежна проверка на предприятията.