Международно обучение за докладите за устойчивост, като инструмент за колективно трудово договаряне, започна днес

Международно обучение на тема: Докладите за устойчивост: инструмент за колективно трудово договаряне се провежда от днес до 28 юни в централата на КНСБ.

Обучението е организирано от Европейският синдикален институт в Брюксел, заедно с КНСБ, ИССИО, CSC – Белгия и CISL – Италия и се провежда на английски, български, италиански.

На 5 януари 2023 г. Европейският съюз прие Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD), която изисква компаниите от ЕС и извън ЕС с дейност в ЕС да подават годишни доклади за устойчивост заедно с финансовите си отчети. Срокът за транспониране в държавите членки е юли 2024 г. У нас новите клаузи се залагат в Закона за счетоводството.

Докладите за устойчивост са широкообхватни документи, публикувани от организации, за да съобщят своите екологични, социални и управленски (ESG) резултати и въздействия на заинтересованите страни. Тези отчети надхвърлят традиционното финансово отчитане, осигурявайки прозрачност на практиките и ангажиментите за устойчивост на организацията. Докладите за устойчивост служат като инструмент за отчетност, като позволяват на заинтересованите страни, включително работници, инвеститори, клиенти и общности, да оценят устойчивостта на организацията и съответствието й с етичните, социалните и екологичните принципи.

Очакваните ключови резултати от обучението са:

  • Разбиране на структурата и съдържанието на докладите за устойчивост.
  • Идентифициране на ключови раздели и индикатори, свързани с интересите на работниците.
  • Как да анализираме и интерпретираме данни от докладите за устойчивост?
  • Как да използваме докладите за устойчивост в процеса на колективното трудово договаряне?

Българският опит ще бъде представен утре, 27 юни, от вицепрезидента на КНСБ Огнян Атанасов.