Становище на ВОН-КНСБ след форум, посветен на висшето образование и науката

Публикуваме Становище на ВОН-КНСБ след проведен на 28 и 29 юни форум “Висшето образование и науката в България – от политика по доходи и стратегии към резултати с високо качество”. То е изпратено до председателя на 50-ото Народно събрание, политическите партии в парламента, министър-председателя на България, министрите на финансите и на образованието. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 28-29 юни 2024 г. се проведе Четвъртият форум, посветен на висшето образование и науката, с анализи и парадигми в контекста на политика по доходи на тема: Висшето образование и науката в България – от политика по доходи и стратегии към резултати с високо качество.

Организатор бе ВОН-КНСБ, а домакин доц. д-р Христо Михайлов, ректор на ЛТУ. Участие взеха Красимир Вълчев, депутат от 50-ото НС; проф. Галин Цоков, служебен министър на образованието и науката; гл. ас. д-р Любослав Костов, директор на ИССИО – КНСБ, ректори и зам.-ректори на СУ, ХТМУ, ТрУ, АМТИИ, НМА, НСА, ЮЗУ.

От ВОН-КНСБ присъстваха председатели, зам.-председатели и секретари на синдикалните организации на ДВУ, НИМХ, ССО, БАН при ВОН-КНСБ от София и страната.

Обсъдените теми имаха за цел да подпомогнат процеса на изпълнение на подписаните в края на месец май Споразумения с политическите партии, подкрепили Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Сред тях бяха:

„Цената на труда в България – възможности за реална конвергенция“, презентация на гл. ас. д-р Любослав Костов;

„Политика по доходи: 2020 – 2023 г. като устойчива и постоянна възможност в ЗВО за реално заплащане на труда на академичната общност в България“, презентация на проф. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ, като продължение на темите за висше образование, доходи и неравенства.

След представените анализи и оценки на ВОН-КНСБ за състоянието на ДВУ в периода 2020 до 2023 г. по показатели, като: брой работещи, брой учащи, средна брутна работна заплата (СБРЗ) – систематизирана според спецификата на обучението и съпоставена спрямо средната работна заплата за страната, както и стойностите на допълнителните трудови възнаграждения, бяха оформени следните заключения:

Според броя учащи в държавна поръчка държавните висши училища са обособени в шест групи:

 1. Над 10 000 обучаващи – 3-те най-големи ДВУ по брой учащи: СУ (18 822); ПУ (12 943); ТУ-София (11 181), които са изследователски ВУ;
 2. От 5000 до 10 000 обучаващи – 6 големи ДВУ: УНСС (9712); Великотърновският университет/ВТУ (6429); ЮЗУ – Благоевград (6416); РУ (6310); МУ-София (5574) и ТрУ – Стара Загора (5301);
 3. От 2000 до 5000 обучаващи – 9 ДВУ: ШУ (4692); ТУ-Варна (4511); ИУ-Варна (4385); МУ-Варна (4090); УАСГ (3808); МУ-Пловдив (3736); НСА (2926); ТУ-Габрово (2397) и УАЗ (2228);
 4. От 1000 до 2000 – 7 ДВУ с учащи от 2000 до 1300, като СА-Свищов (1993), УХТ (1972), МУ-Плевен (1895), ХТМУ (1857), ЛТУ (1807), Унибит (1636) и АУ-Пловдив (1378);
 5. До 1000 обучаващи са 4 „микро“ висши училища с около 1000 учащи, като МГУ (1130), ВУТП (970), Висше транспортно училище (820) и Висше строително училище (370);
 6. 4-те академии по изкуства – НХА (1001), НАТФИЗ (793), НМА (722) и АМТИИ (709).

Общият средно приравнен брой учащи в държавна поръчка (данни от рег./МОН за уч. 2023-24 г., чл. 10, ал.2/ЗВО), е 134 531 и за 5-годишен период намалява с 26 588.

Общо работещите в ДВУ (по регистрационни карти към декември 2023 г.) са 21 095, а преди 5 г. (уч. 2018-2019) са били 22 826, т.е. сега са с 1731 по-малко предимно в групата на академичния състав.

Работните заплати за академичния състав са в зависимост от ПМС за най-ниската длъжност Асистент (сега е 2100 лв. като база за всички ДВУ). На основание ЗВО от 01.04.2024 г. основната заплата на асистент се очаква да е 2516 лв., а при проведеното изследване в края на 2023 г. тя е 1810 лв. Въз основа на началните основни заплати е направен сравнителен анализ за СБРЗ и през предходната година в ДВУ са констатирани огромни неравенства. Към 31.12.2023 г. най-високата СБРЗ (МУС – 4188 лв.) е 2,5 пъти по-висока от най-ниската в бранша (ВСтрУч, ВТрУч и МГУ, съответно 1720 – 1729 – 1740 лв.). В края на 2023 г. 10 ДВУ очетоха СБРЗ под СРЗ за страната, т.е. под 2013 лв.

В изследването ДВУ са групирани и съобразно финансирането по размера на коефициентите в съответните професионални направления, като са разпределени в шест групи:

В Група 1 (в областта на педагогическите, хуманитарните и природните науки, математиката и информатиката) попадат осем ДВУ. По общите показатели ПУ е първи, СУ е втори, трети е ВТУ, УАЗ, ТрУ, ЮЗУ, РУ и ШУ.

В Група 2, обучаващи предимно в областта на социалните, стопанските и правните науки, са 11 ДВУ. Като по общите показатели ПУ е на първа позиция, на втора са ИУВ, СУ, следват ВТУ, УНСС, ТрУ, ЮЗУ, РУ, ШУ, СА и УХТ.

В Група 3, областта на техническите науки, попадат 11 ДВУ, като по общите показатели ТУС е на първа позиция, следват ТУВ, УАЗ, ТУГ, УАСГ, РУ, ХТМУ, УХТ, а на последните места са МГУ, ВТранспортно училище и ВУТП.

В Група 4, в областта на аграрните науки и ветеринарната медицина, попадат 4 ДВУ и ТрУ е първи, следват РУ, АУ и ЛТУ, измерени с броя на учащите и СБРЗ.

В Група 5 – в областта на здравеопазването и спорта, попадат 6 ДВУ и МУС е на водещото първо място, МУВ, МУ-Пловдив, а НСА изпреварва МУ-Плевен и ТрУ.

В Група 6 – в областта на изкуствата, са четири ДВУ и първата позиция е за НМА, а втората за АМТИИ, следват НХА и НАТФИЗ.

Предвид предоставените данни от анализа, общата картина в страната и задълбочаващите се кризи в ДВУ, напомняме, че национално представителните синдикати и основните политически партии през месец май 2024 г. подписаха Споразумения, чрез които се гарантира осигуряване на допълнителните средства за реализиране на политиката по доходи за работещите в ДВУ и научните организации. С тях постигнахме:

 • Осигуряване на 39-те млн. лв. и допълнителни 40,7 млн. лв. за първите три месеца на 2024 г.;
 • Актуализация на ПМС (чл. 92 от ЗВО) за основни месечни възнаграждения за академичната длъжност асистент, засега е на ниво 2100 лв., а с дата 01.04.2024 г. – 125% от СРЗС и начална заплата от 2516 лв.;
 • Средствата за висше образование да са в размер не по-малко от 0.9% от прогнозния БВП по текущи цени за съответната година, за която се отнася съответният бюджет;
 • Средната заплата на академичния състав да достигне нивото от 180% от СРЗ за страната с дата 01.04.2024 г.;
 • Основните трудови възнаграждения за непреподавателския състав се увеличиха с 12% от 01.01.2024 г. С дата 01.04.2024 г. основната месечна заплата за служителите, назначени по чл. 53/ЗВО, се очаква да е 1610 лв. за работещи на длъжност със средно образование (80% от СРЗС) и 2013 лв. за тези на длъжност с висше образование или 100% от СРЗС.
 • Размерът на стипендията за учащите в ОНС доктор е осигурена в размер на допълнителни 7,4 млн. лв. като 150% от минималната работна заплата за страната.

Предвид усложнената политическа обстановка в страната, ВОН – КНСБ отчита забавяне на срока и несигурност при осигуряването на всички финансови средства, необходими за изпълнение на законовите норми. Поради това предлагаме осигуряването на горепосочените средства да е на два етапа: с първо ПМС за ДВУ и с второ ПМС – за научните организации, във възможно най-кратък срок.

Икономическите обстоятелства през последните години влошиха жизнения стандарт на заетите в сектора. Във връзка с това настояваме за:

 1. Изпълнение на поетите ангажименти в Споразуменията за увеличаване на доходите от 01.04.2024 г. при стриктно спазване на текстовете, отнасящи се до тях в ЗВО;
 2. Справедливо и безпристрастно разпределение на Субсидията за издръжка на обучението в бюджет 2024 с участието на национално представителните синдикати за гарантиране на законовото разпределение на средствата за ДВУ в размер, който осигурява достигане на СБРЗ за академичния състав не по-малка от 180% от тази за страната;
 3. Участие на ВОН – КНСБ в работната група при МОН за подготовка на проектобюджет 2025 за висше образование и наука при спазване на изискването за 0,9% от БПВ за висше образование, актуализиране на коефициенти в професионалните направления и повишен разпределителен коефициент за всяко ДВУ, адекватни на потребностите на пазара на труда;
 4. Увеличение на СИО в частта Комплексна оценка за качество на обучението със средства не по-малко от 20%, съгласно СРВОРБ;
 5. Осигуряване на средства за нова Национална програма за ефективно прилагане на чл. 53 от ЗВО с оглед необходимостта от развитие на специализираната администрация, пряко подпомагаща научно-изследователската, художествено-творческата и спортната дейности в ДВУ. Националната програма следва да бъде приоритет в дейността на МОН;
 6. Осигуряване на средства в размер на не по-малко от 10% от СИО за присъщата на висшето училище научна и творческа дейност, издаване на учебници и научни трудове;
 7. Осигуряване на средства за стипендии на студенти с отличен успех в размер на 125% от МРЗ.

Настояваме в Бюджет 2025 да се предприемат действия за максимално доближаване на МРЗ до „заплатата за издръжка“, включително и в контекста на Директивата за адекватните минимални заплати, в т.ч. и необлагаем минимум, равен на МРЗ, и всички справедливи искания на КНСБ.

Държавата трябва да осигури приоритетно необходимите средства, с които научно-преподавателският състав да обучава младите хора, а те да работят и живеят в България. Всички заедно, като национално отговорни социални партньори, трябва да гарантираме целеполагането на средствата и тяхното прозрачно управление в интерес на обществото.