Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и осигурителните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на колективното трудово договаряне и синдикалните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на изплащането на работните заплати, работното време, почивките и отпуските

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Онлайн правна консултация

Вижте повече »

Текущи резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Вижте повече »

Развитие на синдикализма в историческа перспектива. Преглед на правния, политическия и социалния контекст на функциониране на съвременните синдикални организации

1. Развитие на синдикатите в историческа перспектива От началото на 90-те години на миналия век българските синдикати са изправени пред трудни избори за действия в условия на трансформация: В България, както в... Вижте повече »

Допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Вижте повече »

Информация за правата ви на работното място

Този инструмент е създаден от КНСБ по проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален... Вижте повече »

Проучване и анализ на добри практики за изследване, отчитане и популяризиране на резултатите сред работниците/служителите и институциите на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в България

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Подобряване на колективното договаряне в Европейския съюз. Сравнение на различни режими на индустриални отношения – ImproCollBar – Проект 101052292

Проектът ImproCollBar на КНСБ има за цел да разшири експертния опит в областта на индустриалните отношения в 5 държави-членки на ЕС (Белгия, България, Румъния, Гърция и Италия) чрез сравнително изследване на факторите... Вижте повече »