Заплащане на труда

Заплащане на труда

КНСБ се бори за достойно заплащане на труда ти, като:

 • Разработва различни системи на заплащане, които работодателят ти може да приложи, за да има справедливост в заплащането на труда;
 • Разработва механизми за определяне на заплатата ти според труда, който полагаш;
 • внася предложения за промени в законодателството, за да е ясно кои фактори трябва да формират заплатата ти;
 • Договаря по-високи размери на работната ти заплатачрез колективното трудово договаряне;
 • Настоява за ежегодно увеличение на работната ти заплатачрез индекс за нарастване на работната заплата в частния сектор;
 • Договаря с работодателя ти минималната заплата за длъжността, която заемаш;
 • Се противопоставя на сивата икономика, така че трудът ти да бъде легално оценен;
 • Разработва механизъм за определяне на минималната работна заплатаза страната;
 • Договаря допълнително заплащане и обезщетения, ако работиш извънредно или при тежки условия на труд;
 • Предоставя онлайн консултациис експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и разбираш по-добре правата си по заплащането на труда;
 • Дава предложения за гарантиране изплащането на дължимите работни заплати.

Пазар на труда и работни места

Пазар на труда и работни места

КНСБ ти помага да намериш работа на пазара на труда, като:

 • Внася предложения за промени в законодателството, така че то да стимулира включващ пазар на труда
 • Разяснява правата ти на пазара на труда в България и в Европейския съюз
 • Информира за необходимите компетентности и умения за избраната от теб професия
 • Предоставя възможности за квалификация и преквалификация чрез обучения за професионални и ключови компетентности
 • Информира за свободни работни места в краткосрочен и дългосрочен план в България и в Европейския съюз, включително по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Национален план за действие по заетостта и различните регионални и браншови програми
 • Консултира за възможностите да стартираш собствен бизнес или да намериш други начини за самореализация чрез проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • Предлага консултации, за да участваш в проектите на КНСБ, свързани с пазара на труда
 • Предоставя онлайн консултации с експерти през Е-синдиката на КНСБ, за да знаеш и да разбираш по-добре правата си на пазара на труда

Правна помощ

Правна помощ

КНСБ ти предоставя правна помощ чрез:

 • Консултации в приемната ни, за да знаеш как да защитиш правата си
 • Онлайн консултации с експерти през нашия Е-синдикат
 • Достъпно разработени теми по трудово-правни въпроси и „Често задавани въпроси“ в нашия Е-синдикат
 • Подпомагане на синдикални членове чрез Фонд за съдебно представителство и адвокатска защита (когато си уволнен незаконно, например)
 • Онлайн осъществяване на Фонда за съдебно представителство и адвокатска защита през Е-синдикат
 • Предложения на КНСБ за законови промени, които регламентират трудовите ти права
 • Сигнализиране за правни проблеми - така помагате на КНСБ да се бори за тяхното решаване

Социална защита

Социална защита

КНСБ ти предлага социална защита чрез:

 • Консултации в приемната ни относно различните видове парични обезщетения и пенсии (при болест, инвалидност, бременност и раждане, професионални болести и трудови злополуки, старост и смърт)
 • Консултации в приемната ни относно различните видове помощи (семейни помощи, целево подпомагане, помощи за хората с увреждания и др.)
 • Онлайн консултации с експерти през нашия Е-синдикат
 • Предложения за законови промени в сферата на социалното осигуряване и подпомагане, имащи за цел да защитят твоите социални права
 • Становища по предложения и препоръки на държавата, бизнеса и европейската комисия, касаещи твоите социални права
 • Сигнализиране за нарушаване на твоите социални права – така помагаш на КНСБ да се бори за тяхната защита

Безопасност и здраве при работа

Безопасност и здраве

КНСБ се грижи за твоите безопасност и здраве при работа чрез:

 • Консултации в приемната и в е-синдиката на КНСБ относно здравословните и безопасни условия на труд;
 • Провеждане на обучения по безопасност и здраве при работа с цел намаляване рисковете на работното място;
 • Преговори с работодателя за подобряване условията на труд във фирмите;
 • Съдействие с цел спазване на законовите норми за здравословните и безопасни условия на труд на различни нива;
 • Становища по проекти на нормативни актове, касаещи условията на труд, както и предложения за тяхното изменение.

Колективно трудово договаряне

КТД

КНСБ ти осигурява включване в колективното трудово договаряне и в сключените КТД:

 • Договаря по-благоприятни условия на труд от установените минимални стандарти в трудовото законодателство
 • Осигурява допълнителни права и придобивки за работещите
 • Осигурява по-висока сигурност, защита и качество на работното място
 • Договаря пътища и механизми за мирно уреждане на спорове и предотвратяване на конфликти, следствие от изпълнението на КТД
 • Предоставя експертна и консултантска помощ от юристи и икономисти, работещи в националната мрежа по КТД, безплатен достъп до която имат всички членове на КНСБ
 • Не забравяй, че КТД е възможно да има само там, където има действаща синдикална организация и ти си неин синдикален член

Трудови конфликти

Трудови конфликти

КНСБ те защитава при трудови конфликти чрез:

 • Посредничество и преговори за решаване на възникнали колективни трудови спорове;
 • Откриване на процедури и провеждане на ефективни стачни действия, митинги и шествия (връчване на стачни искания, водене и приключване на стачни преговори и др.);
 • Методическа и експертна помощ при провеждане на синдикални акции по Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) и Закона за събранията и манифестациите (ЗСММ);
 • Отстояване на договорените доходи и социални придобивки в колективните трудови договори;
 • Сигнализиране при възникване на социално напрежение и трудови конфликти – така помагаш на КНСБ да защити твоите права.

Електронна библиотека

Ресурсният център на КНСБ разполага с българска и чуждестранна синдикална и справочна литература, както и с икономически, философски, политически, социологически и други издания, разположени на свободен достъп в читалните на библиотеката. Разработен е електронен каталог на книги и списания. Каталогът е в непрекъснат процес на актуализиране. Центърът разполага с енциклопедии, речници и колекция от CD/DVD c материали, доклади, изследвания и анализи. На място могат да се сканират и дигитализират книги, справочници и научни разработки. От началото на 2015 г. Ресурсният център предоставя за свободно ползване на синдикалните членове електронните издания, чиито авторски права принадлежат на КНСБ. Изграденият електронен каталог е достъпен и в интернет http://library.knsb-bg.org

Ресурсен център ИССИ на КНСБ:

Пл. „Македония" 1, София, 14 етаж
Тел.: +359 2 4010 668

Преференциално медицинско обслужване за членове и служители на КНСБ

 • svetaannaЧленове и служители на КНСБ вече могат да получат преференциално медицинско обслужване в елитната столична болница УМБАЛ „Св. Анна“. Това предвижда договор между най-голямата синдикална организация в страната и медицинското заведение.

КНСБ и КТ "Подкрепа" искат изслушване на „Инерком“ във временната парламентарна комисия за ЧЕЗ

 • energy 2


КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат да се свика спешно заседание на временната комисия за продажбата на активите на ЧЕЗ.  Това се казва в писмо на двата национално представителни синдиката, внесено в парламента.
Целта е кандидат-купувачът „Инерком“ и държавните институции да дадат отговор на три ключови въпроса:

-Социални измерения на сделката с оглед запазване на доходите и социалните придобивки на работещите в ЧЕЗ – ангажименти за запазване на работните места, политика за ръст на доходите и запазване на социалните придобивки  чрез ефективен социален диалог и КТД;
 -Стратегия за развитие на дружеството – инвестиции и производствена програма, прилагане на текущия бизнес план на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и гаранции за запазване на социалните придобивки при предложение за актуализацията му;
 -Ценова стратегия на дружеството и социални измерения за потребителите на електрическа енергия в България, включително фирми и домакинства;