КНСБ-НСТС - Четвъртък, 2-16-2006

Днес, 16 февруари 2006 г., от 13 часа ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/. Предоставяме на вашето внимание Становището на КНСБ по проекта на ПМС, който ще се обсъжда на заседанието на НСТС днес.


С Т А Н О В И Щ Е...

Днес, 16 февруари 2006 г., от 13 часа ще се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/. Предоставяме на вашето внимание Становището на КНСБ по проекта на ПМС, който ще се обсъжда на заседанието на НСТС днес.


С Т А Н О В И Щ Е
на КНСБ по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС №137/2005 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Постановление №47/2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията

Проектът съдържа изменения и допълнения, наложени от извършените структурни промени в дейности, финансирани от бюджета, новата минимална заплата за страната от 160 лв. и ангажиментите на правителството за увеличение с 4 на сто на заплатите на заетите в средното образование, в сила от 1 януари 2006 г.
КНСБ приема тези аргументи и предложените основни промени на текстове и числа.
Конфедерацията изразява несъгласие с премахването на таблиците с начални основни заплати по длъжностни наименования в науката и образованието, здравните и лечебни заведения - бюджетни предприятия и за заетите в културата, които не прилагат Закона за държавния служител. Обявяването им за пречка пред разширяване на колективното договаряне в тези дейности е неприемливо и дълбоко невярно. Тези гарантирани минимуми служат като долна защитна граница на заплащане, валидна за съответната длъжност във всички отделни организации и звена, а чрез колективно договаряне, дори при съществуващите бюджетни ограничение, може да се надгражда и добавя нещо повече.
Настояваме таблиците с начални основни заплати да се запазят и в тях да се отрази както размера на минималната заплата за страната, така и увеличението, със съответния процент, за длъжностните наименования в средното образование.
Синдикатът внася отново предложение от същата дата да се повишат осезаемо и средните брутни заплати за “детско и ученическо здравеопазване”, тъй като повсеместно основните заплати на квалифицирания персонал са равни или малко над минималната заплата за страната. Необходимите допълнително средства са пренебрежимо малко - заетите са около 8000 човека. Общините са готови за финансова подкрепа стига да получат право да изплащат по-високи трудови възнаграждения.