ФНСМ-КНСБ-Балкан МК Ораново-социално споразумение - Петък, 7-21-2006

Днес, 21 юли 2006 г., се сключи С П О Р А З У М Е Н И Е между Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ и “Балкан МК Ораново“ ЕООД за добив на въглища от „Мини Бобов дол“ АД. Споразумението се сключва за защита на социалните и...

Днес, 21 юли 2006 г., се сключи С П О Р А З У М Е Н И Е между Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ и “Балкан МК Ораново“ ЕООД за добив на въглища от „Мини Бобов дол“ АД. Споразумението се сключва за защита на социалните и трудовите права на работниците от “Мини Бобов дол”.

Предоставяме на вашето внимание текста на Споразумението:

Днес на.............., се сключи настоящото Споразумение между: Федерацията на независимите синдикати на миньорите-КНСБ, наричана по-долу СИНДИКАТ, от една страна и “Балкан МК Ораново“ ЕООД за добив на въглища от “Мини Бобов дол” АД, наречен за краткост “НАЕМАТЕЛ”. Настоящото споразумение се сключва за защита на социалните и трудовите права на работниците от „Мини Бобов дол“.
1. НАЕМАТЕЛЯТ в рамките на договора да:
1.1.Оптимизира производствената дейност на мината за добив на въглища от 0.8 до 1.2 млн. тона.
1.2. Да финансира добива на въглища и да влага необходимите инвестиции за разкриване на нови работни места и трайно увеличаване на работния капацитет на дружеството.
1.3. До края на срока на договора да осигури приход за държавата /“Мини Бобов дол“ АД/ в общ размер над 20 млн.лв., вместо досегашните ежегодни загуби в размер на около 6-9 млн.лв.
1.4. Финансово да стабилизира производствените мощности на „Мини Бобов дол“ при запазване на съществуващата производствена структура.
1.5. Трудовите правоотношения с работника, или служителя да не се прекратяват при отдаване на предприятието под наем за определен срок, а да се оформят съгласно чл. 123а ал. 2 от КТ.
1.6. Да усъвършенства организацията на труда, като това се постигне чрез оптимизиране числеността на персонала в отделните производствени звена в рамките на съществуващата обща численост на предприятието.
1.7. С изпълнението на настоящето споразумение да се осигурява ежегодно нарастването на работните заплати, редовното и своевременно изплащане на заработените трудови възнаграждения на работниците и служителите, както и изплащането на старите задължения към тях.
1.8. Да разработи и договори с ръководството на НАП погасителен график на невнесените и дължимите вноски за социално и здравно осигуряване на работниците и служителите в размер над 11,5 млн.лв.
1.9. Редовно и своевременно да внася ежемесечните текущи вноски за социално и здравно осигуряване на работниците и служителите, на реално получените заработки.
1.10. Да гарантира подобряване на съществуващите условия на безопасността на живота и здравето на работещите в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
1.11. С оглед да се ползва данъчното облекчение, предвидено в чл. 20 от ЗДОФЛ, по искане на работещите в дружеството, работодателят се задължава да осигурява застраховането им по договори за застраховки „Живот“.
1.12. Да гарантира подобряване на условията за социално и-битово обслужване на персонала по смисъла на Глава Четвърта от Кодекса на труда в сравнение със специфичния характер на въгледобивната дейност и договореностите в тази насока на КТД.
1.13. Да организира и провежда курсове за квалификация и преквалификация на новопостъпилите млади работници по майсторски умения, по безопасност и здраве при работа, по технологична дисциплина, трудово право и др.

2. Да продължи действието на КТД в рамките на една година след подписването на договора за отдаване под наем, след което да се подпише нов КТД между НАЕМАТЕЛ и СИНДИКАТ.

3. Редовно да се провежда конструктивен и активен социален диалог между НАЕМАТЕЛ и СИНДИКАТ.

4. СИНДИКАТЪТ се ангажира да съдейства в приватизационния договор за приватизацията на ТЕЦ „Бобов дол“ да се поемат ясни и неотменими ангажименти за:
4.1. Количествата въглища, които ще се изкупуват от „Мина Бобов дол“ и българските мини най-малко за 7 години напред.
4.2. Количеството енергия, която НЕК ще изкупува от ТЕЦ „Бобов дол“ произведена от български въглища.
4.3. Министърът на икономиката и енергетиката да приложи правото си по чл. 4, ал. 2, т. 8 от Закона за енергетиката.
4.4. Забрана за смяна на горивната база – местни енергийни въглища.
4.5. Като неразделна част от договора за приватизация, преди неговото подписване от купувача на ТЕЦ „Бобов дол“ да се подпише:
4.5.1. Договор за изкупуване на ел.енергия от НЕК произведена от ТЕЦ „Бобов дол“ от използваните местни въглища.
4.5.2. Рамково споразумение с въгледобивните мини в т.ч. „Мини Бобов дол“ по отношение на количествата, цената и другите съществени условия свързани с доставката на местни въглища за централата.

5. СИНДИКАТЪТ се ангажира да съдейства за повишаване на трудовата и технологична дисциплина и обвързването и със системата на заплащане.

6. Контрола по изпълнението на настоящето споразумение да се
извършва на всеки 6 месеца и при неизпълнения да се предприемат необходимите действия съгласно законите в Република България.

7. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му и действието му важи до подписването на нов КТД.

8. Настоящото Споразумение е отворен документ и по всяко
време една от страните може да поиска да се договорят и нови клаузи, касаещи трудовия колектив.

СТРАНИ ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО:

ЗА ФНСМ-КНСБ: УПРАВИТЕЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Ст. Тасев/

/П. Токмакчиев/

ЗА КНСБ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
/д-р Ж. Христов/