ЗУКТС-второ четене - Четвъртък, 8-3-2006

Във връзка с проведеното на 2 август заседание на парламентарната комисия по труда и социалната политика, на което беше приет на второ четене закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/, чрез който отпада забраната за стачка за работещите в системата на здравеопазването, енергетиката...

Във връзка с проведеното на 2 август заседание на парламентарната комисия по труда и социалната политика, на което беше приет на второ четене закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/, чрез който отпада забраната за стачка за работещите в системата на здравеопазването, енергетиката и съобщенията, като за тези сфери се въвежда задължение за минимални дейности по време на стачка, КНСБ заявява:
- Ние приветстваме това решение. То слага край на продължили близо 15 години усилия за отпадане на забраната за стачка. Очакваме окончателното приемане на закона на второ четене и в пленарна зала;
- поправката в ЗУКТС, обаче, не решава като цяло проблемите, свързани с уреждане на конституционното право на стачка, така както то е записано в чл.50 от Конституцията на Р България. ЗУКТС е приет преди новата Конституция. Конституционното право на стачка е свързано със защитата на икономическите и социалните интереси на работниците и служителите, докато ЗУКТС урежда правото на стачка само като един от способите за решаване на колективни трудови спорове. Конституцията дава право да се стачкува не само тогава, когато работодател/работодатели, а и органите на властта застрашават икономическите и социални интереси на работниците и служителите. Ето защо КНСБ настоява от началото на м. септември, под егидата на министъра на труда и социалната политика, да започне съвместна разработка на друг закон, който чл.50 от Конституцията изисква да бъде създаден, с оглед уреждане на конституционното право на стачка, и какъвто закон вече 15 години не се приема;
- КНСБ заявява, че все още не е решен въпросът и с ефективното право на стачка на държавните служители, както и на работещите в жп-транспорта;
- Ние изразяваме тревога и съмнение относно прецизността на текстовете в чл. 14 от ЗУКТС, които изискват постигане на споразумение между работодателя и работниците за минимални дейности по време на стачка, и за ефективността на арбитражната процедура при непостигане на споразумение.