КНСБ-предложение-приоритети-Пакт за икономическо и социално развитие на страната - , 2-5-2007

ДО

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЕМЕЛ ЕТЕМ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ,
ПОДПИСАЛИ ПАКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2009...

ДО

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЕМЕЛ ЕТЕМ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ,
ПОДПИСАЛИ ПАКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2009 годУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНИШЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕТЕМ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАСЛАРОВА,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Пактът за икономическо и социално развитие до 2009 г. е ангажимент на трите подписали го страни, който сме длъжни да изпълним с отговорност и при добро взаимодействие. Вярвам, че всеки от партньорите има виждане за съвместната работа като технология и съдържание, подготвя свои идеи и предложения. Намирам за необходимо заедно, на трипартитна основа, да обсъдим и приемем организация и график, така че своевременно да се предвидят и осигурят необходимите ресурси.
Редно е работата по изпълнение на Пакта да стартира с извеждане на приоритетните задачи и тяхното разполагане във времето през календарната 2007 г. В тази връзка предлагам възможен вариант, който може да се ползва като основа за тази първоначална стъпка. При подбора е отдадено предпочитание на действия, произтичащи от присъщата на синдиката мисия и подчинени на общата цел за неотклонна реализация на европейския проект на страната.

1.В областта на трудовото и осигурително законодателство

? Законовото уреждане на конституционното право на стачка и гарантиране правото на синдикално сдружаване (т.11.5 от Пакта) е задача на създадената преди месеци от министър Масларова работна група, но досега очевидно не са постигнати резултати. Налага се интензифициране на работата, така че към лятото да е налице поне съгласувана концепция за закон.
? Създаването на специализиран трудов съд със задължителна помирителна фаза на производството (т.11.6) е проблем с многогодишна актуалност, без опит да се развива като правна регламентация. Европейското настояще на страната задължава да не се отлага повече започването на канализирани съвместни действия по подготовка на предложения за допълване и изменение на съответната законова уредба.
? Създаване на законови гаранции за недопускане на работодатели, които имат просрочени задължения към персонала до конкурси по ЗОП и участие в проекти, финансирани от Европейските структурни фондове и Републиканския бюджет
? Осигурителният режим за риска “безработица” (т.5.2) следва да се развие по отношение правата на сезонните работници, полезно е да се обсъдят и отделни въпроси, засягащи периодите за получаване на обезщетения и техните размери. При готовност м. юни-юли, целесъобразните промени може да реализират в проекта на бюджет на ДОО за 2008 г.
? Като израз на общия стремеж за правов ред трябва да се полагат усилия за разширяване и засилване контрола по спазване на трудовото и осигурителното законодателство (т.5.3, първи булет) - постоянна задача на правителството и социалните партньори.
? Създаването на законови гаранции за финансова подкрепа на пенсионната система (т.5.6) предстои, ако вижданията ни съответствуват на подобни решения в други европейски държави. Не са известни резултати от групата, създадена почти преди година в МТСП, тъй като представители на социалните партньори практически не участвуват. Възможно е работата да се отложи за 2008 г.
? Определяне на мерки и график по години за периода 2007 – 2009 година за увеличаване и подобряване адекватността на пенсиите чрез усъвършенстване на механизма за отчитане на осигурителния принос при определяне размера на пенсията, въвеждане на иновативни подходи при осъвременяването на т. нар. „стари пенсии” и прецизиране на механизма за определяна на максималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
? В рамките на 2007 г. може да се постигне определен напредък и по усъвършенствуване на нормативната база на законотворческия процес (т.12) чрез законопроект за подготовка, обсъждане и приемане на нормативни актове.

2. Развитие на човешките ресурси и модернизиране на образователната система

? Изграждане на Единна национална информационна система за търсене и предлагане на работна сила, професионална квалификация и преквалификация (т. 7.7 от Пакта). В предвид изключителната важност на системата е необходимо в ускорени срокове, не по-късно от края на първото шестмесечие тя да бъде създадена.
? Разработване до юни 2007г на Национална стратегия за учене през целия живот и старт на нейното прилагане във второто полугодие.
? Създаване на система за обективна оценка на качеството на професионалното образование и обучение в срок до края на 2007 година.
? От началото на 2008 год е необходимо да бъде готова за въвеждане система за признаване на квалификациите и валидизация на знания, умения и професионални компетенции, придобити чрез неформално или самостоятелно учене и на единни критерии за гарантиране качеството на обучението.
? В хода на бюджетната процедура за 2008 година трябва да бъдат въведени нови данъчни стимули за работодатели и работници при инвестиране в човешки капитал.
? Разработване на конкретни механизми за осигуряване на пълен обхват и преодоляване на проблема с ранно напускащите училище ученици в задължителна училищна възраст. ( Не по-късно от началото на новата учебна година)
? Промяна на модела на образованието от ресурсно -ориентиран към резултатно – ориентиран чрез въвеждане още от настоящата година на ежегодни рейтинг-скали, съобразно качеството, което осигуряват институциите в системата на образованието.
? Въвеждане на механизми за измерване, анализ и оценка на утвърдените държавни образователни изисквания и ускорено изработване на нови, регламентирани в Закона за народната просвета.
? Повишаване авторитета и социалния статус на българския учител чрез въвеждане на система за регулярно повишаване на квалификацията и кариерното развитие и въвеждане на система за диференцирано заплащане на труда, обвързана с резултатите на учениците.

3. Доходи и жизнен стандарт
? Преговорите по годишния индекс за нарастване на работните заплати - препоръчителен за реалния сектор през 2007 г. (т.10.5) и задължителен в бюджетната сфера за 2008 г. (т.10.6) трябва да се проведат през първо/второ тримесечие. Нужно е предварително уточняване по изходните параметри, които ще се ползват. Това се отнася до средногодишната инфлация и нарастването на производителността на труда: фактически данни за предходната година каквото е становището на Икономическия и социален съвет или прогнози за текущия/предстоящия период. Друг важен въпрос е наличието и възможният достъп във времето до прогнози за развитието на икономическите сектори (браншове). Заедно трябва да се подберат и подходящите индикатори, по които ще се преценява конкурентноспособността на икономиката и конюнктурата на пазара. Нашият предварителен анализ сочи, че препоръчителния индекс за нарастване на работните заплати за реалния сектор през 2007 год. би следвало да бъде двуцифрено число.
? Спешни действия са необходими за отмяна на административната регулация на работните заплати в държавните и общински предприятия. Отново се предлага Наредба, която ревизира договорености в Пакта (т.10.4 и т.10.5) като в нея не се гарантира увеличение на заплатите най-малко над инфлацията и отново се осакатява договарянето на заплащането на браншово ниво и ниво предприятия.
? Договореният период за извеждане на индекса за нарастване на бюджетните заплати е в самото начало на бюджетната процедура. Тогава трябва да е приключила и съвместната работа по определяне на минималната заплата за страната през 2008 г.(т.10.12). И тук са нужни ясни и актуални параметри – стойността на линията на бедност на база 2006 г. и прогнозата за средна заплата за страната през 2008 г.
? Идеята да се разработи механизъм за формиране средствата за работна заплата в бюджетните системи(т.10.8) едва ли ще намери реализация, ако Министерството на финансите вече не разполага с проект, който да се обсъжда по повод бюджет`2008. По този въпрос е нужна яснота и реална преценка.
? В контекста на ангажиментите по т.10.10 от Пакта, след приемането на Наредба за структурата и организацията на работната заплата, предстои обсъждане на налагащите се изменения и допълнения на Наредбата за договаряне на работната заплата от 1991 г.
? В хода на бюджетната процедура за 2008 год. смятаме за необходимо да продължи тенденцията за увеличаване на необлагаемия минимум, да се запазят етажите в данъчната скала за облагане на доходите като се намалят приоритетно ставките за ниските и средни доходи. (т.10.13 от Пакта)

4. Здравеопазване и безопасни условия на труд
? Още през първото тримесечие на 2007 год. следва да бъде гарантирано изпълнението на т.6.3 от Пакта, а именно да се разработят необходимите законодателни промени с оглед осигуряване на паритетно представителство на държавата и социалните партньори в органите за управление и контрол на НЗОК, както и адекватното представителство на извънболничната и болничната помощ при договарянето и подписването на Националния рамков договор.
? Съвместно с Националното сдружение на общините в Република България страните по Пакта до края на първото полугодие следва да договорят обхвата на пакета от здравни услуги и грижи, гарантирани от задължителното здравно осигуряване и Националната здравна карта с оглед въвеждането им в действие от началото на 2008год.
? В хода на бюджетната процедура за 2008 год. трябва да се увеличи финансирането на Фонд „Условия на труд” с оглед разширяване възможностите за кандидатстване с програми и проекти от социалните партньори и конкретните предприятия.
? Въвеждане на законови изменения и конкретни механизми още през първото тримесечие на 2007год. за усъвършенстване на службите по трудова медицина, засилване на контрола върху тяхната дейност и повишаване ефективността на комитетите по условия на труд.
? Разработване на конкретни механизми до края на 2007год. за въвеждане на системи за управление на безопасност и здраве при работа в контекста на препоръките на МОТ и стандартите за социална отговорност.

5.За повишаване ефективността на социалния диалог
? В процес на изпълнение е т.13.2 “Промяна на механизмите и критериите за установяване на представителност на национално равнище на социалните партньори”. Известният застой през последните месеци налага активизиране на създадената комисия, така че в близките месеци да се представи резултата.
? Решение се очаква и по отношение критериите за представителство на неправителствени организации на национално равнище (т.13.1). Задачата очевидно налага формат на работната група, надхвърлящ класическия трипартизъм.
? Чрез промени в Правилника за работа на НСТС още през първото тримесечие следва да се въведе задължението на всяка от трите страни в диалога за изготвяне и представяне на писмени мотивирани отговори на неприетите предложения от страна на останалите партньори при подготовката и обсъждането на проблеми и нормативни актове от компетенциите на НСТС.(т.13.5 от Пакта)
? Необходимо е да се приложи на практика още от второто полугодие многократно дискутираното предложение за изграждане на трипартитен секретариат на НСТС (допълнително привличане на по двама секретари от страна на работодателите и от страна на синдикатите) с цел подобряване на комуникацията между страните и нивата в системата за социално партньорство.


Представеното до тук не изчерпва проблемите, които синдикатът счита за актуални и неотложни за решаване. Съзнателно не открояваме поредица въпроси във връзка с по-нататъшното усъвършенствуване на осигурителната система и пенсионния модел (т.5.3), както и палитрата от възможности в областта на икономическата политика. По тях безусловно ще търсим също заедно решения.
Настоящото синдикално предложение е опит да се предизвика обсъждане и избор на задачите за 2007 т., още повече скоро ще се наложи да отчетем извършеното по Пакта.

С УВАЖЕНИЕ,

доц. д-р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, д.м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ