ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОСЛАНИЯ НА СЪВЕТА НА ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ ЗА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОМЕНИ - , 8-6-2007

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България като анализира внимателно политическите послания и информацията за взетите в Евксиноград политически решения и като взе предвид че:
•Лансираното политическо решение за въвеждане на плосък данък от 10 на сто е в драстично противоречие с Програмата за управление на настоящото правителство....

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България като анализира внимателно политическите послания и информацията за взетите в Евксиноград политически решения и като взе предвид че:
•Лансираното политическо решение за въвеждане на плосък данък от 10 на сто е в драстично противоречие с Програмата за управление на настоящото правителство. То погазва и постигнатите от социалните партньори договорености в Пакта за усъвършенстване на прогресивното данъчно облагане чрез увеличаване на необлагаемия минимум и намаляване на данъчните ставки върху ниските и средните доходи. По балкански и в пълен разрез с основните ценности и утвърдените практики на Европейския съюз се предлагат изменения в съдбоносни и жизнено важни политики без диалог със социалните партньори;
•На обществеността не се предлага даже идейна концепция за смисъла, целите и за цената на прилагането на плосък данък. Не се дава отговор на въпроса, за отражението на новия принцип върху социалните плащания, досега изключени от данъчното облагане, за смисъла от съществуването и прилагането на официална линия на бедност и пр.;
•Стремежът да се въведе плосък данък в България се аргументира с подражаването на практиката в държави, които не са дали доказателства нито за успешно и трайно икономическо развитие, нито за ефективна социална политика /Монголия, Киргистан, Естония, Литва, Русия, Сърбия, Румъния и др.п./. Плоският данък е подход, който е най-малко разпространен в света. Той не е възприет нито в САЩ, нито дори в една от икономически и социално развитите държави-членки на ЕС и няма белези подобно нещо там да се случи. Още повече, че принципът на „солидарност”, който предполага поддържането на социално еднородно общество е залегнал в Договора за ЕС, като основен и България полага доста усилия да се възползува от милиардите, генерирани, благодарение на ефективното му действие;
• „Новата данъчна политика” е безусловно в интерес главно на високо доходните групи. Всички наети лица, които работят със трудови възнаграждения до 500 лева, а това са повече от милион и седемстотин хиляди човека, практически ще бъдат ощетени от плоския данък. В допълнение към данъчното изземване ще се премахнат действащите данъчни облекчения и стимули, в т.ч. за семействата с деца, за земеделските и тютюно производителите, за хората с увреждания и пр. Ще се премахне и признаването на необходимо-присъщите разходи за самонаетите лица /занаятчии, хора на изкуството, на културата, журналисти, адвокати, свободни консултанти, лекари на свободна практика и пр./, чрез увеличаване на облагаемия им доход между 10 и 70 на сто, което ще им донесе дълбоки и некомпенсируеми загуби, тъй като те работят на свой риск и за своя сметка. В допълнение ще бъде увеличена и частта от осигурителните вноски, дължима от осигурените лица с 5 процентни пункта, с което още повече ще се задълбочат загубите на ниско и средно доходните групи сред наемните трудещи се.
•Срещу гарантирани загуби за огромната част от трудещите се – наемни и самонаети, управляващите предлагат химерни компенсации на новото данъчното изземване, като напълно пренебрегват основния ангажимент, с който дойдоха на власт и сами заложиха в управленската си програма – нарастване на доходите и сближаване качеството на живот на българите с това на гражданите на ЕС. Нехайно и безотговорно те прехвърлят отговорността на работодатели и синдикати да изработят и предприемат мерки, компенсиращи изземването в резултат на собствените им политически виждания на доходите в частния сектор, сякаш не са избрани да управляват цялата държава, а единствено бюджетния сектор;
изразява следната
П О З И Ц И Я :
1. Оценява решението за въвеждане на плосък данък върху всички доходи в страната и отмяната на действащите данъчни облекчения и стимули като политически конюнктурно, недалновидно и с непредвидими и необратими последици за бъдещето на страната
Счита, че се предлага необмислена политика, с която се посяга на и без това ниските възнаграждения на преобладаващата част от трудещите се граждани – както като наемни работници и служители, така като самонаети, която ще доведе до драстично задълбочаване на подоходното разслоение, акт недопустим за една социална по Конституция държава.
2. Предприемането на по-нататъшно намаление на осигурителните вноски за ДОО представлява нова, още по-драстична дестабилизация на осигурителната и преди всичко пенсионната система и е последна крачка към нейното най-ново одържавяване - след намалението от 2006 г. само за една година дефицитът във фонд пенсии от едномесечни разходи за изплащането на пенсиите, нарасна до 4,5 месечни, а с едно ново намаление през следващите години ще достигне до 6-месечни плащания или близо 2,4 милиарда лв. Такова състояние не се вписва в поетите от държавата ангажименти, както по линия на Европейската социална харта, така и по други международни и двустранни документи в социалната сфера. То не съответства на общите цели на ЕС и неговия Открит метод на координация и на досегашните вътрешни национални договорености по линия на тристранното сътрудничество.
За да предотврати социалната катастрофа, към която би ни довело подобно политическо решение Конфедерацията на независимите синдикати в България ще предприеме всички възможни и допустими от закона действия да не допусне неговата практическа реализация. Незабавно ще информира Европейската конфедерация на профсъюзите и Партията на европейските социалисти за антисоциалните намерения на управляващите.
Ръководните органи на КНСБ ще разгледат и преоценят по-нататъшното участие на Конфедерацията във всички органи и форми на тристранно сътрудничество и на партньорство.
1 август 2007 г.
Гр.София