Социален пакет за освободените работници от "Стомана Индъстри"

На 25. ноември, 2008 г., в гр. Перник представителите на КНСБ и на КТ „Подкрепа” в „Стомана индъстри” АД и на работодателите подписаха  Споразумение за осъществяване на допълнителни социални мерки за подпомагане на освободените поради последствията от световната финансова криза работници и служители от предприятието. Споразумението обхваща освободените по чл. 331 от КТ работници и служители в „Стомана Индъстри” АД за периода от 15.10.2008 г. до 30.11.2008 г.

   СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес 25.11.2008 г. в гр.Перник, на основание чл. 130а, ал. 1 от КТ и Колективният трудов договор, действащ в „Стомана Индъстри”АД, между:
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ”АД, представлявано от Антон Петров, член на СД и инж.Емил Живков, изпълнителен директор, от една страна, наричано по-долу РАБОТОДАТЕЛ
и
СО на КНСБ в дружеството, представлявана от Неделчо Калев, председател
СС на КТ”Подкрепа” в дружеството, представлявана от Георги Гергинов, председател, от друга страна, наричани по-долу СИНДИКАТИ
и
Представителите на работниците и служителите в дружеството по чл.7, ал.2 от Кодекса на труда, наричани по-долу ПРЕДСТАВИТЕЛИ
се сключи настоящото споразумение за следното:

Ι. Предмет на споразумението.
    Приемане на пакет от допълнителни социални мерки за подпомагане на освободените от „Стомана Индъстри” работници и служители във връзка с неблагоприятните последствия от световната финансова криза. Съгласуване на усилията за иницииране на незабавни антикризисни мерки от страна на държавната и местната власт.

ΙΙ. Обхват на споразумението.
    Настоящото споразумение обхваща освободените по чл. 331 работници и служители в Стомана Индъстри АД за периода от 15.10.2008 г. до 30.11.2008 г.

ΙΙ. Задължения на страните по настоящото споразумение.

Чл.1 Задължения на РАБОТОДАТЕЛЯ.

т.1.  да продължи изплащането на вноските за допълнителна здравна осигуровка на лицата по раздел ΙΙ до изтичане на срока на договора за допълнително здравно осигуряване за 2008г. ;
т.2. да проведе среща с ръководството на Банка „ОББ”АД, клон Перник, на която да обсъди възможностите за преструктуриране и облекчаване обслужването на кредитите на лицата по раздел ΙΙ;
т.3.  да предостави на лицата по раздел II ваучери за Коледа  с равностойност, уговорена в КТД на дружеството;
т.4.  да подпомогне реализацията на освободените по раздел ΙΙ работници и служители,като организира курсове за обучение и преквалификация в съответствие с потребностите на пазара на труда;
т.5.  при благоприятна промяна на пазарните условия и възникнала необходимост от разширяване на числения състав на персонала в дружеството да покани освободените по раздел ΙΙ работници и служители да възстановят своите трудови правоотношения с дружеството, като същите се ползват с приоритет при условие, че отговарят на изискванията за заемане на новоразкритите длъжности и стратегията на дружеството в развитието на човешките ресурси;
т.6.   да осигури условия за бързото адаптиране и актуализиране на професионалната квалификация на възстановените работници и служители по т.5 от чл.1 на настоящото споразумение;
т. 7. да предостави възможност за включване на децата (9 – 16 г.) на освободените по раздел ΙΙ в организирания летен отдих на море за децата на работниците и служителите от Стомана Индъстри.
т.8.  да инициират и предложат на ръководствата на БАМИ и БСК, както и в националните органи за тристранно сътрудничество, предприемането и ресурсното обезпечаване от страна на държавната и местната власт на незабавни антикризисни мерки и реални действия за насърчаване на инвестиционния климат в страната, в т.ч. и мораториум върху нарастването на цените на енергийните ресурси за период от две години.  

Чл.2.  Задължения на СИНДИКАТИТЕ.

т. 1.  да инициират и предложат на ръководствата на своите федерации и синдикални  централи , както и в националните органи за тристранно сътрудничество, предприемането и ресурсното обезпечаване от страна на държавната и местната власт на незабавни антикризисни мерки и реални действия за насърчаване на инвестиционния климат в страната, в т.ч. и мораториум върху нарастването на  цените на енергийните ресурси за период от две години;  
т. 2.  да информират обективно и точно членовете на своите организации за причините довели до уволненията в дружеството, както и за клаузите на настоящето споразумение;
т.3.   да съдействат на работодателя в действията му за укрепване на доверието към дружеството и съхраняването на положителната обществена репутация на Стомана Индъстри.

Чл.3.   Задължения на ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ.
           В съответствие със своите права, да реализират съвестно и коректно задълженията си по информиране и консултиране с работниците и служителите, предвидени в закона.